LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About SÆRSLEV-HÅRSLEV-SKOLEN

Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø Anti-mobbestrategi Til elever og forældre på alle afdelinger Sammen kan vi stoppe mobning, digital mobning og ondsindet drilleri. Måske er indholdet af denne lille folder ikke aktuelt for dig og dine forældre lige nu, men læs den alligevel. Der er ingen tvivl om, at tusindvis af børn i de danske skoler, og dermed også børn på Særslev-Hårslev-Skolen, berøres af mobning – men den kan stoppes! Mobning er vanskelig at opdage. Det sker mest, når voksne ikke ser det. Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø På Særslev-Hårslev-Skolen har personalet en stor opgave i aktivt at stoppe mobning, digital mobning og grovkornet drilleri. Klasselæreren eller forældrene er som regel dem, der først lægger mærke til mobningssymptomer hos en elev. Bemærkes en sådan situation, tager klasselæreren en samtale med eleven og evt. forældrene. Det kan herefter komme på tale, at eleven går til regelmæssige samtaler hos vores AKT-medarbejderen, hvorefter evt. andre elever inddrages i samtalerne. Der vil samtidig være fokus på den der mobber, da mobberen oftest selv befinder sig i problemstillinger, som vedkommende selv har brug for hjælp til at løse. I andre tilfælde kommer AKT-medarbejderen ud i klassen og er bl.a. med til i samarbejde med klassens elever at fremstille et sæt klasseregler eller medvirke til andre tiltag, der virker fremmende for det sociale samspil i klassen. Opleves det at et barn i børnehusene giver udtryk for at det føler sig drillet, tages der kontakt til personalet i børnehusene. Der arbejdes i børnehusene ud fra de 6 læreplanstemaer hvor temaerne: ”Alsidig personlig udvikling” og ”Sociale kompetencer” bruges i det daglige arbejde med børnene i børnehusene. Dette for at skabe et læringsmiljø hvor børnene opnår en forståelse for sig selv som person, udvikler empati over for de andre børn, og at børnene sætter grænser for sig selv og andre og kan forstå egne og andres grænser. Hvis et barn føler sig drillet vil personalet være opmærksom på dette i hverdagen, og hjælpe de børn der driller, til at forstå at de driller, og hvad det gør ved det berørte barn, samt hjælpe det barn der bliver drillet til at håndtere situation. Personalet vil være i løbende dialog med forældrene om barnets trivsel i børnehuset. Undertiden gøres der også brug af rådgivningen i distriktsteamet. Distriktsteamet består bl.a. af skolens ledelse, psykolog fra PPR, sagsbehandler og sundhedsplejerske. Eleverne kan altid tage direkte kontakt til skolens AKT-medarbejder eller egen klasselærer for at tale om de problemer der går dem på. Digital mobning er et område der hele tiden er i forandring. Derfor kan det som skole være svært at være opdateret på alle områder, hvorfor skolen sammen med kommunens SSP og Center for Digital Pædagogik har følgende indsatser:

 1. klasse Digitale debutanter Center for Digital Pædagogik
 2. klasse God net- og mobilstil Center for Digital Pædagogik
 3. klasse Social pejling SSP Nordfyn
 4. klasse Hvem er du, når du er digital Center for Digital Pædagogik Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø Hvad er mobning? Det kan være svært at skelne mellem mobning og dagligdags konflikter. Det er mobning, når et barn systematisk bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere børn. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:  at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne  at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme ting om den anden  at sprede skadelige rygter  flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter  bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort  at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange  at tage eller ødelægge den andens ting  at slå eller få den anden til at gøre ting som han/hun ikke vil  osv. Hvad er digital mobning? Digital mobning er, når en eller flere personer gentagne gange forfølger eller udelukker en udvalgt person gennem digital teknologi. Disse personer og den udvalgte person oplever en social tilknytning til de digitale fællesskaber. Digital mobning kan foregå via SMS/MMS, mail, de sociale medier og lignende.  Det kan foregå døgnet rundet, ikke kun på skolen  Det spredes hurtigt til et stort publikum  Det skrevne sprog kan virke hårdere og grovere  Man kan ikke altid se, hvem afsenderen er  Afsenderen mente det måske ikke som mobning Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø Bliver dit barn mobbet? Følgende tegn kan tyde på, at dit barn bliver mobbet:  uvilje mod at skulle i skole  ondt i maven  hovedpine  vil ikke fortælle, hvordan det går i skolen  har ingen kammerater  kommer hjem med snavset og iturevet tøj  har blå mærker  virker nedtrykt og ked af det Disse tegn kan også skyldes andre årsager, men de begrunder, at du tager kontakt til skolen. Som forælder kan du også gøre meget selv for at hjælpe dit barn. Meget forskning viser, at lykkes det at skabe bare én god legerelation til hvert barn får mobningen trange kår. Derfor er det vigtigt at forældre støtter op om legeaftaler, fælles fødselsdage og måske endda lege/spise-grupper. Tag det op som punkt på næste forældremåde i børnehuset eller på skolen. Mobber dit barn andre? Det er svært at forstå, at ens eget barn mobber andre. Hvis det er tilfældet, er det nødvendigt at du gør noget ved det. Det er vigtigt både for det udsatte barn og for dit eget. Det viser sig ofte, at børn, som mobber andre, kan få problemer senere i livet, hvis de ikke ændrer deres negative adfærd. Tag gerne kontakt til skolen for at få hjælp til at gøre noget ved problemet. Voksne kan hjælpe Personalet kan gøre meget, men det er nødvendigt, at også hjemmet hjælper til. Børn fortæller ikke altid om den mobning, som de kender til, fordi de tror, det er at sladre, eller fordi de er bange for hævn. At fortælle om mobning er ikke at sladre. Det er for at hjælpe de, der har det svært. Vis tydeligt for dit barn, at du ikke accepterer, at mobning forekommer. Hvis alle klart tager afstand fra mobning, får det en positiv indflydelse på børnene. Tal med dit barn om mobning. Er nogle i klassen udsat? Er nogle ensomme og frosset ude? Tag kontakt til skolen, hvis dit barn fortæller om mobning. Vi kan alle hjælpes ad med at skabe en skole, hvor alle trives og har det godt. Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø Når mobning skal bekæmpes skal det ske i et tæt samarbejde mellem skole og hjem. I skoleafdelingernes Forventnings- & værdifolder kan man blandt andet læse at det forventes at skolen ”.. sikrer rammerne for optimal læring og trivsel for hver enkelt elev” og ”.. lærer eleverne at begå sig i fællesskaber” Skolen forventer at eleverne ”.. behandler alle med respekt” Skolen forventer at forældrene ”.. lærer deres barn at tale pænt og sandt” og ”.. lærer deres barn at være en god kammerat” Fra skoleåret 2017/2018 er SHSkolen mobilfri og alle elever skal være ude i alle frikvarterer. Initiativer der er taget blandt andet for at lære eleverne at være sammen uden en skærm, og derved skabe grundlaget for gode fællesskaber. I frikvartererne har vi legepatruljer der sikrer gode aktiviteter for både små og store. Afdeling Særslev Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev Børnehuset Særslev Vestergade 5 Vejruphuse 2 Rasmus Nielsensvej 14 5471 Søndersø 5471 Søndersø 5471 Søndersø Indgriben og genoprettelse
 5. Når mobning konstateres af en medarbejder orienteres ledelsen samt relevante kolleger.
 6. Når mobning konstateres af en forælder kontaktes klasselæreren og/eller ledelsen. Den ansatte der er blevet kontaktet er ansvarlig for at relevante kolleger får informationen.
 7. Elevens/elevernes klasselærere(e) sikrer at mobningen ophører omgående.
 8. Klasselærerne aftaler en arbejdsfordeling og strategi for bekæmpelse af mobningen. Én eller flere klasselærere forestår koordinationen af arbejdsfordeling og strategi og tager notat af mobningssagens aspekter og udvikling.
 9. Klasselæreren orienterer alle involverede børns forældre omkring mobningen.
 10. Klasselæreren sikrer at både mobbeoffer samt mobber tilbydes den nødvendige hjælp – f. eks trivselssamtale med klasselærer, samtale med akt-medarbejder, involvering af CLT (Center for Læring og Trivsel)
 11. Klasselæreren involverer elevernes forældre for at inddrage disse i løsningen af mobbesituationen.
 12. Er mobningen mere omfattende kontakter klasselæreren skolens akt-medarbejder for at igangsætte trivselsforløb i klassen.
Aske Andersen a few seconds ago
SÆRSLEV-HÅRSLEV-SKOLEN
Vestergade 5
5471 Søndersø