Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Amager Lille Skole

Profil Pædagogiske principper Skolen skal:

Give maksimale muligheder for den enkelte, uden at det går ud over fællesskabet Skabe forståelse for, at den enkeltes "overlevelse" er afhængigt af fællesskabet Skabe forståelse for regler og normer - for forskellige fællesskaber Lære eleverne at navigere i kaos ud fra det kendte - det oplevede Ikke indskole elever, men familier Være rummelig, men samtidig skabe forståelse for, at vi ikke kan rumme alle, da dette er den vigtigste forudsætning for at være rummelig

De enkelte fag

Skolen tilbyder prøvegivende undervisning i de fag Undervisningsministeriet kræver for at eleverne kan gå til 9. klasses prøve. Disse er p.t: Dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, fysik/kemi, geografi, samfundsfag og historie.

Skolen tilbyder IKKE undervisning i Kristendomskundskab.

Skolen lægger stor vægt på de musisk-kreative fag:

Musik, kor, tekstil, billedkunst, drama og bevægelsesfagene idræt og svømning (obligatorisk svømmeundervisning fra børnehaveklasse til 5. klasse)

Evaluering af kvalitet SKOLENS SAMLEDE EVALUERING.

Under udarbejdelse, forventes udsendt forår 2017.

Skolens indsatsområder

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Skolens dagligdag

Om opdelingen i sektioner: Se under Grundoplysninger, Klassetrin og spor på skolen.

For alle elever starter skoledagen kl. 8.15 og slutter kl. 13.15 eller 14.30 Lektionslængden er 60 min., alt efter hvad der passer til de forskellige aktiviteter.

Faste aktiviteter

Fra årets start lægges et grundskema, som danner udgangspunkt for periodeskemaer, der tilgodeser sektionernes årsplaner.

Lejrskoler

Alle hjemmegrupper tager på lejrskoler hvert år.

I Væksthuset tager fire af hjemmegrupperne afsted i perioden uge 38, desuden tager børnehaveklassen på en alenetur. De to sidste hjemmegrupper tager afsted, hver for sig i foråret.

I Udhuset deltager 6. klassen, i en udveksling med en skole fra Rostock, dette indebærer bl.a. en tur til Rostock samt et genbesøg fra den tyske skole. I 7. klasse er der en 10-dages vandretur i Lapland, 8. klasse tager til Tyskland og 9. klasse tager til et europæisk land. Dette har de sidste par år været Irland.

Andre aktiviteter

Hele skolen, de enkelte afdelinger og Klubben har faste begivenheder på årsplanen.

For skolen er det: Fællesprojektet (et 1 - 2 ugers forløb, hvor samtlige elever arbejder sammen på tværs af hjemmegrupperne) Fangerne på ALS (hvor de ældste klasser arrangerer et "opgaveløb" for resten af skolen) Julefesten Sommerfesten

De enkelte afdelinger og Klubbens faste begivenheder vil senere blive beskrevet på sektionssider hhv. Klubbens side, men her kan nævnes følgende:

Væksthuset: 5 P-fagsuger, hvor eleverne arbejder på forskellige værksteder Teaterprojekt i 2 uger

Udhuset: Sportsuge Praktikuge Projektuge Deltagelse i Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival

Klubben: Turdage for 3. klasse Juleværksted Eventuelle særlige undervisningstilbud

I forhold til elever med indlæringsvanskeligheder eller trivselsproblemer samarbejder skolen med PPR. Eleverne tilbydes støtte- eller specialundervisning, der enten kan foregå i eller udenfor klassen. Lektiepolitik

I Væksthuset gives der ikke lektier for, for 0. - 3. klassetrin, men eleverne vil altid have mulighed for at få opgaver med hjem, hvis de ønsker det.

Fra 4. årgang begynder skolen at give lektier for. Skolens regler og normer for elevernes opførsel

På skolen ønsker vi at have så få regler som muligt og at de regler, vi har, er udformet på en positiv måde.

Reglerne skal være med til at understøtte den holdning, at der skal gives den enkelte maksimal mulighed for udfoldelse, men aldrig på andres bekostning.

Hvis eleverne ikke overholder dette, tages der i første omgang en snak med dem. Hvis det ikke hjælper, inddrages forældrene.

Aske Andersen a few seconds ago
Amager Lille Skole
Rodosvej 47
2300 København S

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.