At Amager Lille Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Amager Lille Skole

Profil Pædagogiske principper Skolen skal:

Give maksimale muligheder for den enkelte, uden at det går ud over fællesskabet Skabe forståelse for, at den enkeltes "overlevelse" er afhængigt af fællesskabet Skabe forståelse for regler og normer - for forskellige fællesskaber Lære eleverne at navigere i kaos ud fra det kendte - det oplevede Ikke indskole elever, men familier Være rummelig, men samtidig skabe forståelse for, at vi ikke kan rumme alle, da dette er den vigtigste forudsætning for at være rummelig

De enkelte fag

Skolen tilbyder prøvegivende undervisning i de fag Undervisningsministeriet kræver for at eleverne kan gå til 9. klasses prøve. Disse er p.t: Dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, fysik/kemi, geografi, samfundsfag og historie.

Skolen tilbyder IKKE undervisning i Kristendomskundskab.

Skolen lægger stor vægt på de musisk-kreative fag:

Musik, kor, tekstil, billedkunst, drama og bevægelsesfagene idræt og svømning (obligatorisk svømmeundervisning fra børnehaveklasse til 5. klasse)

Evaluering af kvalitet SKOLENS SAMLEDE EVALUERING.

Under udarbejdelse, forventes udsendt forår 2017.

Skolens indsatsområder

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Skolens dagligdag

Om opdelingen i sektioner: Se under Grundoplysninger, Klassetrin og spor på skolen.

For alle elever starter skoledagen kl. 8.15 og slutter kl. 13.15 eller 14.30 Lektionslængden er 60 min., alt efter hvad der passer til de forskellige aktiviteter.

Faste aktiviteter

Fra årets start lægges et grundskema, som danner udgangspunkt for periodeskemaer, der tilgodeser sektionernes årsplaner.

Lejrskoler

Alle hjemmegrupper tager på lejrskoler hvert år.

I Væksthuset tager fire af hjemmegrupperne afsted i perioden uge 38, desuden tager børnehaveklassen på en alenetur. De to sidste hjemmegrupper tager afsted, hver for sig i foråret.

I Udhuset deltager 6. klassen, i en udveksling med en skole fra Rostock, dette indebærer bl.a. en tur til Rostock samt et genbesøg fra den tyske skole. I 7. klasse er der en 10-dages vandretur i Lapland, 8. klasse tager til Tyskland og 9. klasse tager til et europæisk land. Dette har de sidste par år været Irland.

Andre aktiviteter

Hele skolen, de enkelte afdelinger og Klubben har faste begivenheder på årsplanen.

For skolen er det: Fællesprojektet (et 1 - 2 ugers forløb, hvor samtlige elever arbejder sammen på tværs af hjemmegrupperne) Fangerne på ALS (hvor de ældste klasser arrangerer et "opgaveløb" for resten af skolen) Julefesten Sommerfesten

De enkelte afdelinger og Klubbens faste begivenheder vil senere blive beskrevet på sektionssider hhv. Klubbens side, men her kan nævnes følgende:

Væksthuset: 5 P-fagsuger, hvor eleverne arbejder på forskellige værksteder Teaterprojekt i 2 uger

Udhuset: Sportsuge Praktikuge Projektuge Deltagelse i Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival

Klubben: Turdage for 3. klasse Juleværksted Eventuelle særlige undervisningstilbud

I forhold til elever med indlæringsvanskeligheder eller trivselsproblemer samarbejder skolen med PPR. Eleverne tilbydes støtte- eller specialundervisning, der enten kan foregå i eller udenfor klassen. Lektiepolitik

I Væksthuset gives der ikke lektier for, for 0. - 3. klassetrin, men eleverne vil altid have mulighed for at få opgaver med hjem, hvis de ønsker det.

Fra 4. årgang begynder skolen at give lektier for. Skolens regler og normer for elevernes opførsel

På skolen ønsker vi at have så få regler som muligt og at de regler, vi har, er udformet på en positiv måde.

Reglerne skal være med til at understøtte den holdning, at der skal gives den enkelte maksimal mulighed for udfoldelse, men aldrig på andres bekostning.

Hvis eleverne ikke overholder dette, tages der i første omgang en snak med dem. Hvis det ikke hjælper, inddrages forældrene.

Aske Andersen a few seconds ago
Amager Lille Skole
Rodosvej 47
2300 København S

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Amager Lille Skole

Read a bit more about Amager Lille Skole.