Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Andst Børne- og Skolecenter

Andst Børnecenters mission - en fælles platform  at sikre bedst mulig læring og trivsel for hver enkelt uanset sociale og personlige forudsætninger – herunder at ”synlig læring” er en integreret del af kulturen for det samlede børnecenter  at vi altid tager udgangspunkt i barnets styrker  at gøre vores børn til livsduelige mennesker  at skabe sammenhæng i børnenes hverdag Hvorfor er det vigtigt at have en mission: Missions-formuleringer giver omverdenen et konkret billede på, hvilke opgaver organisationen er sat i verden for at løse - nu og her. Hvis der ikke skabes en ny fælles platform – en fælles kultur, vil der blive en bevidst eller ubevidst kamp om, hvilken af de ”gamle” kulturer, der skal være den dominerende! Dette kan skabe samarbejdsproblemer, misforståelser, da man går ud fra, at man har en fælles forforståelse, som man reelt ikke har, da man tager udgangspunkt i ens tidligere erfaringer og den kultur, den har været lejret i. Det er vanskelligt at nå et mål, hvis man ikke har defineret det, og det er vanskeligt at definere et mål, hvis man ikke ved, hvilke værdigrundlag organisationen bygger sit fundament på Fælles retning og mål for organisationens drift og udvikling, kræver at der tages afsæt i et fælles værdisæt Andst Børnecenters værdier: G glæde, sjov og leg I inklusion V visionær G dans, sjov og glæde A ansvarlighed S sammenhænge Hvorfor er det vigtigt at have værdier: Værdier er kulturdannende, de er bestemmende for den kultur, vi danner. En usund kultur opstår tilfældigt og uden bevidste værdier. I forbindelse med en værdiproces, udvikles også et adfærdskodeks, der beskriver, hvordan vi skal handle og agere i hverdagen, det kan sætte dagsordenen for egne og andres forventninger til ABC. Værdier tjener som pejlemærker for, hvordan man som aktør skal prioritere og handle i praksis. Værdier kan hjælpe med at vurdere og rangordne sociale som faglige goder, tilstande og handlinger Ved værdierne får man kendskab til, hvilke kriterier der styrer egne og medaktørernes prioriteringer Via værdierne kan man få indsigt i at skelne mellem værdier og normer – samt – etik og moral. Vi får dermed mulighed for at udforske, udfordre og forandre Børnecenterets faglige som sociale kultur. Andst Børnecenters vision: G: Huset emmer af glæde, sjov og humor. Her er en positiv stemning. Her er det sjovt at være både som barn og voksen. I: Alle kommer til orde, der er plads til alle, anerkender forskellighed, tillid mellem børn og voksne, mellem medarbejder og ledelse. Her møder børn autentiske voksne. Fællesskabet er i fokus. Der er et gensidigt forpligtende samarbejde ansatte,forældre og børn imellem. V: Udvikling af børn og voksne, høj faglighed, mod til forandring og vedholdenhed og åbenhed G: Kreativitet, iværksættende børn og voksne, begejstring A: De voksne tager ansvar i deres arbejde, både individuelt og i samarbejdet med andre og børnene lærer at tage ansvar. Vi er tydelige og positive i vores kommunikation både mundtlig og skriftlig S: Den røde tråd fra ca. 3 år til 12-13 år. Læringsmiljøerne understøtter sammenhængene. Videndeling og udnyttelse af hinandens ressourcer er en naturlig del af hverdagen. Hvorfor er det vigtigt at have en vision: Visions-formuleringer udtrykker en fremtidig ønskværdig tilstand, eller et forventet fremtidigt resultat skabt af organisationen. At italesætte og drøfte skolens vision - i relation til samfundets, ledelsens og medarbejdernes værdier - giver således mulighed for at: • Etablere fælles mening og retning for udvikling af skolens professionelle kultur og faglige praksis – hvad vil vi kendes på? • En stærk vision skal være af en sådan karakter, at I alle automatisk italesætter den, når I bliver spurgt om, hvad I bestiller på jeres job… HP og HR, Andst den 19. oktober 2014

Aske Andersen a few seconds ago
Andst Børne- og Skolecenter
Markdannersvej 4
6600 Vejen

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.