SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Andst Børne- og Skolecenter

Read a bit more about Andst Børne- og Skolecenter.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Andst Børne- og Skolecenter

Andst Børnecenters mission - en fælles platform  at sikre bedst mulig læring og trivsel for hver enkelt uanset sociale og personlige forudsætninger – herunder at ”synlig læring” er en integreret del af kulturen for det samlede børnecenter  at vi altid tager udgangspunkt i barnets styrker  at gøre vores børn til livsduelige mennesker  at skabe sammenhæng i børnenes hverdag Hvorfor er det vigtigt at have en mission: Missions-formuleringer giver omverdenen et konkret billede på, hvilke opgaver organisationen er sat i verden for at løse - nu og her. Hvis der ikke skabes en ny fælles platform – en fælles kultur, vil der blive en bevidst eller ubevidst kamp om, hvilken af de ”gamle” kulturer, der skal være den dominerende! Dette kan skabe samarbejdsproblemer, misforståelser, da man går ud fra, at man har en fælles forforståelse, som man reelt ikke har, da man tager udgangspunkt i ens tidligere erfaringer og den kultur, den har været lejret i. Det er vanskelligt at nå et mål, hvis man ikke har defineret det, og det er vanskeligt at definere et mål, hvis man ikke ved, hvilke værdigrundlag organisationen bygger sit fundament på Fælles retning og mål for organisationens drift og udvikling, kræver at der tages afsæt i et fælles værdisæt Andst Børnecenters værdier: G glæde, sjov og leg I inklusion V visionær G dans, sjov og glæde A ansvarlighed S sammenhænge Hvorfor er det vigtigt at have værdier: Værdier er kulturdannende, de er bestemmende for den kultur, vi danner. En usund kultur opstår tilfældigt og uden bevidste værdier. I forbindelse med en værdiproces, udvikles også et adfærdskodeks, der beskriver, hvordan vi skal handle og agere i hverdagen, det kan sætte dagsordenen for egne og andres forventninger til ABC. Værdier tjener som pejlemærker for, hvordan man som aktør skal prioritere og handle i praksis. Værdier kan hjælpe med at vurdere og rangordne sociale som faglige goder, tilstande og handlinger Ved værdierne får man kendskab til, hvilke kriterier der styrer egne og medaktørernes prioriteringer Via værdierne kan man få indsigt i at skelne mellem værdier og normer – samt – etik og moral. Vi får dermed mulighed for at udforske, udfordre og forandre Børnecenterets faglige som sociale kultur. Andst Børnecenters vision: G: Huset emmer af glæde, sjov og humor. Her er en positiv stemning. Her er det sjovt at være både som barn og voksen. I: Alle kommer til orde, der er plads til alle, anerkender forskellighed, tillid mellem børn og voksne, mellem medarbejder og ledelse. Her møder børn autentiske voksne. Fællesskabet er i fokus. Der er et gensidigt forpligtende samarbejde ansatte,forældre og børn imellem. V: Udvikling af børn og voksne, høj faglighed, mod til forandring og vedholdenhed og åbenhed G: Kreativitet, iværksættende børn og voksne, begejstring A: De voksne tager ansvar i deres arbejde, både individuelt og i samarbejdet med andre og børnene lærer at tage ansvar. Vi er tydelige og positive i vores kommunikation både mundtlig og skriftlig S: Den røde tråd fra ca. 3 år til 12-13 år. Læringsmiljøerne understøtter sammenhængene. Videndeling og udnyttelse af hinandens ressourcer er en naturlig del af hverdagen. Hvorfor er det vigtigt at have en vision: Visions-formuleringer udtrykker en fremtidig ønskværdig tilstand, eller et forventet fremtidigt resultat skabt af organisationen. At italesætte og drøfte skolens vision - i relation til samfundets, ledelsens og medarbejdernes værdier - giver således mulighed for at: • Etablere fælles mening og retning for udvikling af skolens professionelle kultur og faglige praksis – hvad vil vi kendes på? • En stærk vision skal være af en sådan karakter, at I alle automatisk italesætter den, når I bliver spurgt om, hvad I bestiller på jeres job… HP og HR, Andst den 19. oktober 2014

Aske Andersen a few seconds ago
Andst Børne- og Skolecenter
Markdannersvej 4
6600 Vejen