Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Bjerregrav Skole

Samarbejde mellem fagene Fagene i skolen udgør selvstændige områder, men også et samlet hele. Vi ser det som betydningsfuldt, at eleverne opnår de grundlæggende kulturteknikker: Læse, skrive, talforståelse og behandling, engelsk og IT, således at eleverne kan tilegne sig indsigt og viden, der gør dem selvstændige.

Derfor er det vigtigt, at eleverne kan erkende både muligheder og begrænsninger i det enkelte fags betragtningsmåde, hvorfor der i undervisningen også indgår tværfaglige og projektorienterede forløb.

Skolen er aldersopdelt i 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. Det skaber overskuelighed og en specialisering af lærernes kompetenceområde.

Naturfagsprojekt

Skolen har engageret sig i et udviklingsprojekt inden for naturfag. Her er det planen, at der skal gennemføres nogle naturfagsuger, og at der skal investeres i og arbejdes med dataopsamlingsudstyr, herunder en vejrstation.

bla

Omlagte dage og fagdage Vi har ca. 10 omlagte dage og fem fagdage om året på hele skolen.

En omlagt dag betyder, at vi ligger skemaerne væk, fordyber os i noget andet, og skaber en anderledes skoledag. Vi tilgodeser på den måde at kunne skabe mere sammenhæng og større fordybelse hos eleverne. En omlagt dag er stort set altid fra 8-14.00.

Dagen før og efter sommerferien er omlagt, og ligeledes er dagen op til juleferien. Herudover er dagene op til årets skolefest omlagte dage, hvor vi i forbindelse med skolefestens tema fordyber os og forbereder os. Ydermere bruger 5. klasserne meget tid i ugerne op til skolefesten på at lave årets skuespil. Op til efterårsferien har hele skolen også to omlagte trivsels- og motionsdage. Der har vi mulighed for at være på tværs af hele skolen uanset alder. Motionsdagen er fælles og foregår i lokalområdet. Til sidst har vi skovens dag i foråret, hvor hele skolen tager ud i naturen/skoven i Fussingø.

Derudover er der fem fagdage, som ikke nødvendigvis har et fælles tema på skolen og heller ikke nødvendigvis i afdelingerne. Det kan eksempelvis være, at 2. og 3. årgang planlægger en fælles dag omkring matematik, og arbejder i matematikkens verden hele dagen, hvor der er plads til fordybelse og variationer, så dagen bliver rigtig spændende og anderledes. Den ene af dagene bliver på mange årgange brugt til en juledag i slutningen af november.

bla

Særlige undervisningstilbud/specialklasser Bjerregrav Skole sætter fokus på elevers særlige behov. Skolen kan derfor tilbyde eleverne støttet undervisning, specialundervisning, sprogtimer, samtaler og vejledning samt hjælp til lektielæsning.

Specialtilbuddene på Bjerregrav Skole er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Fælles for børn med generelle indlæringsvanskelighe­der er, at elevernes primære problemstilling i forhold til deres faglige niveau er så langt under alders­svarende, at de på trods af supplerende undervisning og støtte i almenskolen ikke kan følge med i klassetrinnets undervisning. Dette har konsekvenser for elevens personlige udvikling og trivsel. Eleverne har oftest almindeligt funktionsniveau socialt og med hensyn til dagligdagsfærdigheder, men deres indlæringsforudsætninger er almindeligvis under normalområdet og kan tilmed have konsekvenser i forhold til deres sociale formåen og udvikling.

Skolen har 2 specialklasser med ca. 10 børn i hver klasse, herunder en I-klasse, som dækker over børn fra 0.-3. klasse, og 1 M-klasser, som dækker over børn fra 4.-6. klasse.

Al visitation til specialklasser går gennem den centrale visitation i Randers Kommune. Det betyder, at Bjerregrav Skole ikke har adgang til selv at visitere elever i kortere eller længere tid til et undervisningstilbud i specialklasser på egen skole.

Udgangspunktet for at placere specialklasser på almindelige folkeskoler er at medvirke til at skabe et positivt samspil mellem special- og almenklasser. Det medvirker bl.a. til at skabe et positivt samspil, når specialklasseeleverne kan tilbringe frikvartererne sammen med skolens øvrige elever. For at skabe et inkluderende læringsmiljø er en fysisk tilstedeværelse en forudsætning. Den fysiske tilstedeværelse kan medvirke til at aflive myter, f.eks. i form af negative forestillinger om eleverne fra specialklasserne. For eleverne betyder det, at der kan opbygges nye relationer på tværs, og det kan være en fordel, hvis elever fra specialklasserne skal udsluses til almenklasserne eller deltage i undervisningen i almenklasserne i enkelte fag, f.eks. idræt. Endelig kan den tættere placering medføre muligheder for uformel videndeling blandt personalet.

En mindre gruppe af børnene fra specialklasserne går også i skolens SFO. Der er ansat en specialpædagog til at varetage disse børn. Specialpædagogen vil både have timer i skolen og SFO’en, og vil, så vidt det er muligt, være i SFO’en hver eftermiddag.

Aske Andersen a few seconds ago
Bjerregrav Skole
O. Fussingvej 7
8920 Randers NV

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.