ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Bjerregrav Skole

Samarbejde mellem fagene Fagene i skolen udgør selvstændige områder, men også et samlet hele. Vi ser det som betydningsfuldt, at eleverne opnår de grundlæggende kulturteknikker: Læse, skrive, talforståelse og behandling, engelsk og IT, således at eleverne kan tilegne sig indsigt og viden, der gør dem selvstændige.

Derfor er det vigtigt, at eleverne kan erkende både muligheder og begrænsninger i det enkelte fags betragtningsmåde, hvorfor der i undervisningen også indgår tværfaglige og projektorienterede forløb.

Skolen er aldersopdelt i 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. Det skaber overskuelighed og en specialisering af lærernes kompetenceområde.

Naturfagsprojekt

Skolen har engageret sig i et udviklingsprojekt inden for naturfag. Her er det planen, at der skal gennemføres nogle naturfagsuger, og at der skal investeres i og arbejdes med dataopsamlingsudstyr, herunder en vejrstation.

bla

Omlagte dage og fagdage Vi har ca. 10 omlagte dage og fem fagdage om året på hele skolen.

En omlagt dag betyder, at vi ligger skemaerne væk, fordyber os i noget andet, og skaber en anderledes skoledag. Vi tilgodeser på den måde at kunne skabe mere sammenhæng og større fordybelse hos eleverne. En omlagt dag er stort set altid fra 8-14.00.

Dagen før og efter sommerferien er omlagt, og ligeledes er dagen op til juleferien. Herudover er dagene op til årets skolefest omlagte dage, hvor vi i forbindelse med skolefestens tema fordyber os og forbereder os. Ydermere bruger 5. klasserne meget tid i ugerne op til skolefesten på at lave årets skuespil. Op til efterårsferien har hele skolen også to omlagte trivsels- og motionsdage. Der har vi mulighed for at være på tværs af hele skolen uanset alder. Motionsdagen er fælles og foregår i lokalområdet. Til sidst har vi skovens dag i foråret, hvor hele skolen tager ud i naturen/skoven i Fussingø.

Derudover er der fem fagdage, som ikke nødvendigvis har et fælles tema på skolen og heller ikke nødvendigvis i afdelingerne. Det kan eksempelvis være, at 2. og 3. årgang planlægger en fælles dag omkring matematik, og arbejder i matematikkens verden hele dagen, hvor der er plads til fordybelse og variationer, så dagen bliver rigtig spændende og anderledes. Den ene af dagene bliver på mange årgange brugt til en juledag i slutningen af november.

bla

Særlige undervisningstilbud/specialklasser Bjerregrav Skole sætter fokus på elevers særlige behov. Skolen kan derfor tilbyde eleverne støttet undervisning, specialundervisning, sprogtimer, samtaler og vejledning samt hjælp til lektielæsning.

Specialtilbuddene på Bjerregrav Skole er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Fælles for børn med generelle indlæringsvanskelighe­der er, at elevernes primære problemstilling i forhold til deres faglige niveau er så langt under alders­svarende, at de på trods af supplerende undervisning og støtte i almenskolen ikke kan følge med i klassetrinnets undervisning. Dette har konsekvenser for elevens personlige udvikling og trivsel. Eleverne har oftest almindeligt funktionsniveau socialt og med hensyn til dagligdagsfærdigheder, men deres indlæringsforudsætninger er almindeligvis under normalområdet og kan tilmed have konsekvenser i forhold til deres sociale formåen og udvikling.

Skolen har 2 specialklasser med ca. 10 børn i hver klasse, herunder en I-klasse, som dækker over børn fra 0.-3. klasse, og 1 M-klasser, som dækker over børn fra 4.-6. klasse.

Al visitation til specialklasser går gennem den centrale visitation i Randers Kommune. Det betyder, at Bjerregrav Skole ikke har adgang til selv at visitere elever i kortere eller længere tid til et undervisningstilbud i specialklasser på egen skole.

Udgangspunktet for at placere specialklasser på almindelige folkeskoler er at medvirke til at skabe et positivt samspil mellem special- og almenklasser. Det medvirker bl.a. til at skabe et positivt samspil, når specialklasseeleverne kan tilbringe frikvartererne sammen med skolens øvrige elever. For at skabe et inkluderende læringsmiljø er en fysisk tilstedeværelse en forudsætning. Den fysiske tilstedeværelse kan medvirke til at aflive myter, f.eks. i form af negative forestillinger om eleverne fra specialklasserne. For eleverne betyder det, at der kan opbygges nye relationer på tværs, og det kan være en fordel, hvis elever fra specialklasserne skal udsluses til almenklasserne eller deltage i undervisningen i almenklasserne i enkelte fag, f.eks. idræt. Endelig kan den tættere placering medføre muligheder for uformel videndeling blandt personalet.

En mindre gruppe af børnene fra specialklasserne går også i skolens SFO. Der er ansat en specialpædagog til at varetage disse børn. Specialpædagogen vil både have timer i skolen og SFO’en, og vil, så vidt det er muligt, være i SFO’en hver eftermiddag.

Aske Andersen a few seconds ago
Bjerregrav Skole
O. Fussingvej 7
8920 Randers NV

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bjerregrav Skole

Read a bit more about Bjerregrav Skole.