LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Bordings Friskole

Formål og grundlag Bordings Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehaveklasse til 9. klasse - med grundlag i de tanker, som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv. Vi lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisningen, klassen og skolen.

Skolen rummer ca. 420 elever, fordelt i 2 spor fra 0.-9. klasse og med ca. 21 elever i hver klasse. Skolen tilbyder afgangsprøve efter 9. kl.

Til skolen er tilknyttet

Fritidsordning, hvor elever i 0.-3. kl. kan være før og efter skoletid Musikskole, hvor elever efter skoletid kan deltage i frivillig musikundervisning. Samt billedskole, hvor elever efter skoletid kan deltage i frivillig billedundervisning Friskolegård på Stevns, som giver alle klasser mulighed for en årlig lejrskole og familietur.

Formål Vi lægger vægt på

at samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om undervisningen, klasserne og skolen at skolen skal værne om børnenes ret til at være børn at frihed betyder retten til forskellighed, men også respekt for fællesskabets nødvendighed at virke for børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling at fremme den enkelte elevs tilegnelse af faglige, almene og kreative kundskaber at stimulere barnets og børnenes evner og lyst til at lære og til at udvikle sig menneskeligt at dyrke det levende ords pædagogik gennem fortælling, sang og samtale

Bygninger Skolen holder til i et stort skolehus fra 1894. Her tilstræber vi at skabe gode og hyggelige rammer for undervisningen og det daglige samvær mellem børn og voksne. Hver klasse har sit eget klasselokale. Desuden råder skolen over bibliotek, faglokaler, idrætssale samt fællesrum og to skolegårde. Alt i alt et rummeligt hus til mange formål og mennesker, så med over 400 "beboere" bliver her aldrig langt til naboen!

Historie Bordings Friskole begyndte i 1945 på Frederiksberg. Bag dens oprettelse stod Sigrid og Frede Bording med støtte fra en kreds af forældre, som ønskede sig en grundtvig-koldsk friskole i København.

En støt vækst i elevtallet krævede efterhånden et større skolehus. I 1964 flyttede skolen ind i Øster Søgades Gymnasium, tidligere Molkte og Bays Latin- og Realskole fra 1894.

I 1978 sluttede Sigrid og Frede Bording deres livsværk som iværksættere af Bordings Friskole. De blev afløst af Marianne og Laurits Kjær Nielsen, og siden 1987 af Kirsten og Jørgen Cort Jensen. Fra 2001 er Mogens Krabek skolens leder.

Bordings Friskole logoLogo Frede Bordings historisk-poetiske skolesyn er udtrykt i skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen. Bording beskriver selv symbolet på denne måde:

"Det forestiller Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge fortællingen flyver ud over jorden for at vende tilbage og hviske ham i øret, hvad de har set. Og når de er tegnet sådan, at den ene under flugten ser frem, mens den anden ser tilbage, hænger det sammen med det, de er udtryk for. Thi Hugin betyder "huen", tanken, der flyver til verdens ende for at opdage og erobre nyt land for menneskeånden, med andre ord udsynet og fremsynet, mens Munin, der ser tilbage, er mindets fugl. Begge fugle er lige nødvendige, når det gælder om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøjelige til at glemme den ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine minder og i historien, at man glemmer at leve med og være vågen over for alt det, der sker, og det, man står på tærsklen til. Og man kan blive så optaget af verden udenom, af sin egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man kaster vrag på fortiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge tilfælde mister man noget værdifuldt, ja man er i virkeligheden med til åndelig talt at lemlæste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve livet."

En levende tradition Med baggrund i Kold og Grundtvigs skoletanker blev den danske friskoleskabt i modstand mod at gøre børns opdragelse og undervisning til et anliggende for staten og mod datidens terpepædagogik i almueskolen. Dens grundlæggere ville, at forældrene selv tog hånd om børnenes skolegang - og ville, at skolens virksomhed skulle sigte højere, bredere og dybere end alene tilegnelse af boglige kundskaber gennem udenadslære. Den skulle vække og oplyse til menneske-og folkelivet i hele dets gådefulde mangfoldighed.

Og dermed blev det friskolens tradition at lægge vægt på

at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske at forudsætningen for børns læring og udvikling er, at deres interesse og parathed er til stede at skolen skal tale til børnenes fornuft, men lige så stærkt til deres fantasi og følelse at måde børnene, så de frit og trygt kan tænke, tale og tro, hvad der er rigtigt for dem - og sådan at de samtidigt forstår det ansvar, der følger med at oplysning og opdragelse skal ske på et folkeligt, historisk og kristent grundlag at undervisningen skal bygge på det historisk-poetiske livssyn, hvor fremtiden formes gennem de erfaringer, vi kan lære ved at se historien i øjnene og at lytte til dens fortællinger I dag må vi forstå og forvalte denne tradition på nye måder, for børnenes verden og familiernes virkelighed har ændret sig siden da. Og dog vedkender Bordings Friskole sig stadig det grundlæggende i traditionen som holdnings- og dannelsesskole, at skolen i hele sin virksomhed skal være kulturbærende og kulturskabende gennem en levende vekselvirkning mellem kundskaber og holdninger, værdier og normer.

Højskole med børn Bordings Friskole er en levende tradition med en spændende hverdag, fordi vi dagligt som børn og voksne møder udfordringer og udfordrer hinanden! En god skole og en god skoledag er et fælles ønske for alle, men det kræver en aktiv og alsidig indsats for at kunne lykkes.

Skolens mål og mening har siden dens oprettelse været at skabe "højskole med børn”, og dette motto er fortsat en ledetråd for Bordings Friskole. Derfor holder vi dagligt morgensang. Derfor dyrker vi historien og fortællingen. Og derfor bruger vi samtalen i samarbejdet med forældrene.

Aske Andersen a few seconds ago
Bordings Friskole
Øster Søgade 86-88
2100 København Ø