At Ellekærskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
 • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
 • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
 • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Ellekærskolen

Generel information om skolen

Ellekærskolen er en tosporet skole. Vi har i skoleåret 2011/12 : 14 normalklasser, 2 børnehaveklasse, 5 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, 1 visitationsklasse samt SFO. Skolen har ca. 270 elever.

Ellekærskolen har følgende ansatte:

  41 lærere

  2 børnehaveklasseleder

  4 specialklassepædagog

  9 SFO-pædagoger og 1 SFO-pædagogmedhjælper

  1 sundhedsplejerske

  2 skolesekretærer

  1 kantineleder

  2 teknisk servicemedarbejdere

  2 rengøringsassistenter

  2 IT-medarbejdere

  1 administrativmedarbejder ved Visitationscenter Ellekær

Skolen er delt op i fire ”huse” hvor klasserne hører hjemme:

Kæret: 0. - 5. klasse og SFO

Engen: 3 specialklasser Pytten: 6.- 7. klasse Trunten: 8.- 9. + 2 specialklasser

Derudover består skolen af en hovedbygning med faglokaler og administration samt en idrætsafdeling. Til idrætsafdelingen hører store udendørs anlæg. Skolen er omgivet af boldbaner og græsarealer.

Skolebiblioteket blev i 1998 ombygget til pædagogisk servicecenter med 10 pc-arbejdspladser til elevernes individuelle brug. Der er ligeledes et lærerarbejdsrum med 3 pc-arbejdspladser i forbindelse med pædagogisk servicecenter. En fjerde lærerarbejdsplads er placeret andetsteds på skolen.

Alle klasser og lærere er tilknyttet et hus, og lærergruppen er styrende for alle husets aktiviteter. Alle klasser bliver undervist af et klasseteam på to til tre lærere, og undervisningen foregår i en vis udstrækning på tværs af klasserne.

På Ellekærskolen arbejdes i selvstyrende team på alle klassetrin . Der er fire storteam i undervisningsdelen. Endvidere er der et SFO-team.

Skolens ledelse er aktiv i kommunes ¼ samarbejde, som går ud på at styrke overgangen mellem daginstitution og skole. På jævnlige møder diskuteres konkrete tiltag og arbejdsgange, og procedurer og rutiner gennemgås og justeres. I øjeblikket arbejdes der for etablering af Børneby Ellekær, som er vedtaget og godkendt i Byrådet.

Skolens årsplan omfatter en del traditioner og faste aktiviteter. Vi holder motionsdag sidste dag før efterårsferien. Sidste dag før juleferien og sommerferien er der fælles aktiviteter i de enkelte huse. I februar holdes fastelavnsfest for 0. - 4. klasse. I maj holdes en sommerfest med underholdning og spisning for alle elever, tidligere elever, forældre og ansatte. Indskolingens elever har fælles udflugt op til sommerferien. I de to første uger og den sidste uge af sommerferien afholdes sommerskole for skolens elever.

Skolen indgår i et omfattende samarbejde med klubberne i Bispehaven.

Skolen er aktiv i læreruddannelsen på den måde at vi hvert år har flere hold praktikanter fra alle seminariets årgange. Den inspiration, som dette samarbejde giver, medfører at skolen bruger mange ressourcer på efter- og videreuddannelse.

Skole/hjem-samarbejdet er af stor betydning, og der er afsat ekstra ressourcer til dette formål. Hver klasse holder minimum et forældremøde om året og to skole/hjem-samtaler, der kan finde sted som hjemmebesøg. Hver klasse holder to fester om året. Ud over det personlige møde mellem forældre og lærere, informeres forældrene jævnligt gennem nyhedsbreve og gennem skolebestyrelsens blad, Elletrolden. På klasseplan er etableret kontaktforældreordning

Aske Andersen a few seconds ago
Ellekærskolen
Jernaldervej 5
8210 Aarhus V

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Ellekærskolen

Read a bit more about Ellekærskolen.