Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Ellidshøj Skole

På Ellidshøj skole lægger vi vægt på: Tillid, tryghed, samarbejde, åbenhed, gensidig respekt, fantasi, kreativitet, leg, nysgerrighed, kundskaber og faglig kunnen, medindflydelse og medansvar, livs- og arbejdsglæde.

Ellidshøj skole skal være et sted med et godt socialt, inspirerende, lærende og trygt arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til og sættes mål for det enkelte barn - uanset baggrund, evner og anlæg.

Ellidshøj skole skal give alle mulighed for at udvikle sig til selvstændige, livsduelige mennesker.

Ellidshøj skole lægger vægt på de almene kompetencer, således at børnene aktivt kan indgå i et demokratisk samfund med stadige sociale, sproglige, kulturelle og teknologiske forandringer.

Ellidshøj skole skal give børnene mulighed for at tilegne sig grundlæggende kundskaber, færdigheder og udtryksformer i en undervisning, der er alsidig og skaber udfordringer.

Ellidshøj skole skal være præget af et bredt udsyn rettet mod omverdenen såvel lokalt som globalt.

Ellidshøj skoles hele virksomhed skal sikre, at alle børn kan erhverve sig faglig ballast, der giver dem muligheder for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Ellidshøj skoles holdninger og mål udvikles og fremmes i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, forældre og børn.

Ellidshøj skole ønsker derfor et velfungerende forældresamarbejde, hvor det forventes, at forældre, børn og medarbejdere alle yder en aktiv og positiv indsats.

Ellidshøj skoles forældre inddrages i evalueringen af det sociale og faglige liv.

Ellidshøj skoles medarbejdere skal sikres mulighed for faglig og personlig udvikling.

Målsætning:

  1. Eleverne skal lære at bruge og påvirke de muligheder, der er i deres lokalsamfund. Indføres i demokratiets frihed og ansvar - bære dansk kultur og tradition med sig i mødet med, og i forståelse, af såvel nationale som internationale forhold og relationer.

  2. Gennem arbejdet med informationsteknologien i alle skolens fag gives eleven kendskab til de muligheder for kommunikation og informationssøgning, der ligger heri. Eleven skal lære prak- tisk/musisk at udtrykke sin viden, sit engagement, forholde sig til miljøet - forholde sig kritisk og analyserende overfor de informationer han/hun finder.

  3. Eleverne skal være aktive og medansvarlige i planlægningen og udførelsen af den daglige undervisning. Undervisningen skal tage sit udgangspunkt i elevens eget liv og situation for derigennem at opnå større motivation og mere relevant og brugbar viden.

  4. Lærere og elever opstiller mål for og evaluerer undervisningsforløbene samt elevernes udbytte heraf. Forældrene inddrages i evalueringen af klassens faglige udvikling og sociale liv. Skole og hjem har et fælles ansvar for klassens sociale liv. Trivselsproblemer skal straks føre til handling. Alle har et medansvar.

  5. Ellidshøj skole, DUS og børnehave skal være et sted med et godt socialt, inspirerende, lærende og trygt arbejdsmiljø, hvor alle, gennem arbejde med ny viden, nye metoder, nye udtryks- og arbejdsformer, får mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker i en verden i stadig forandring.

  6. Ellidshøj skoles holdninger og mål udvikles og fremmes i tæt samarbejde mellem skolens ledelse, lærere, pædagoger, forældre og elever. Forældrene inddrages i et aktivt skole-/hjemsamarbejde omkring undervisningen og evalueringen af klassens faglige og sociale liv. Skolen forventer, at forældrene vedkender sig deres ansvar for deres børns skolegang.

  7. Gennem et tæt, fortløbende samarbejde mellem skole- og fritidsdel, gennem efter- og videreuddannelse, gennem faglig og personlig udvikling - udvikles læreres og pædagogers forskellige pædagogiske redskaber. Dette skal danne grundlag for pædagogisk udvikling og engagement.

  8. Ellidshøj skole vil fortsat arbejde frem mod at kunne leve op til de lokalemæssige indretninger, der bør være til stede i bestræbelserne på at skabe et nutidigt og inspirerende trivsels- og læringsmiljø.

Aske Andersen a few seconds ago
Ellidshøj Skole
Ny Skolevej 2
9230 Svenstrup J

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.