At Engdalskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Engdalskolen

Vores skole

Engdalskolen er beliggende i den gamle del af Brabrand. Skoledistriktet er fra august 2008 blevet udvidet med Lottesvej og Bentesvej 1 – 19.

Skolen har p.t. 946 elever, fordelt på 0.-9. årgang med 4 spor på 0. til 8. klassetrin, dog fem spor på 5. klassetrin og tre spor på 9. klassetrin. Af skolens elever har knap 20% dansk som andetsprog. Nogle af disse elever bor i skolens eget distrikt, mens andre elever med dansk som andetsprog kommer fra Tovshøjskolens og Sødalskolens distrikter.

Fra 2005 har vi haft en større tilstrømning af elever fra et nyt stort boligbyggeri - Helenelyst, Laskedalen og Porskær - i skoledistriktet. Af elevtalsprognosen fremgår en forventning om stadig vækst i elevtallet frem til 2019.

Skolen samarbejder med og har lokalefællesskab med:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Fritids- og Ungdomsklub – FU område Silkeborgvej Diverse foreninger i området Traditioner og fællesarrangementer:

Den sidste dag før efterårsferien afholdes en aktivitetsdag for hele skolen, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i et eller flere fag samtidig med, at der lægges vægt på sociale aktiviteter, som medvirker til, at alle oplever en dag præget af begreber som lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring. Skolepædagogerne deltager i denne aktivitetsdag. Op mod sommerferien afholdes en idrætsdag med aktiviteter, der skal afspejle den idrætsundervisning, der foregår i udesæsonen, og dagen skal indeholde såvel konkurrencemomenter som aktiviteter af mere social art. Skolepædagogerne deltager i denne idrætsdag. Flere elevårgange deltager desuden i andre sportsarrangementer. Der holdes juleafslutning for alle klasser i Brabrand Kirke. I løbet af skoleåret arrangeres et antal morgensamlinger, hvor der synges, spilles, fortælles m.m. Skolefest for alle skolens elever blev genindført i 1997 og afholdes hvert tredje år I maj gennemfører SFO en markedsdag med salg, underholdning og gøgl og udeuge. I marts gennemfører 6. årgang hvert år en musicalforestilling med bidrag fra fagene musik, drama, håndarbejde og billedkunst. I april gennemføres et samlet arrangement omfattende forårsudstilling og forårskoncert med bidrag fra skolens obligatoriske musikundervisning samt P-fags- og valgfagsordningen.

  1. klassernes sidste skoledag i juni festligholdes for alle skolens elever og ansatte. Skolen deltager i diverse kulturelle undervisningsaktiviteter, således ”Musik-i-tide-ordningen” under Levende Musik i Skolen, hvor skolen henter ca. fem koncerter hjem til skolen pr. år, ligesom der fast abonneres på teaterforestillinger til skolen. Engdalskolens personale deltager talstærkt i den årlige DHL-stafet sammen med andre medarbejdere i Børn og Unge.
Aske Andersen a few seconds ago
Engdalskolen
Hovedgaden 5
8220 Brabrand

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Engdalskolen

Read a bit more about Engdalskolen.