SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Enghaveskolen - Faaborg Friskole

Read a bit more about Enghaveskolen - Faaborg Friskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Enghaveskolen - Faaborg Friskole

Enghaveskolens målsætning og pædagogiske grundlag

Det er skolens opgave i det daglige at skabe frie og trygge rammer, hvor de enkelte elever frit kan tænke, tale og tro, hvad der er rigtigt for dem. Samtidig er det skolens opgave at lære dem, at med friheden følger forpligtelsen til at stå til ansvar for egne holdninger og handlinger. Det er skolens opgave at sikre den enkeltes ret til at være sig selv - til at have sit eget særpræg, således at alle føler sig trygge og accepterede og styrkes i sit selvværd og sin selvstændighed. Gennem mødet med andre erfarer eleverne styrken i mangfoldigheden og lærer respekt og tolerance. Vi vil arbejde frem mod en skole, hvor alle børnenes læringsmæssige evner bliver udfordret, og hvor der en tydelig udvikling i læringen, bestemt af alder, men også af modenhed. Vi lægger vægt på en hverdag præget af ro, genkendelighed og tid til fordybelse. Vi lægger op til en undervisning, hvor skolens rum og nære omgivelser udnyttes til udforskning, afprøvning og øvelser. Variation i tilrettelæggelsen af undervisningen prioriteres højt, og der veksles mellem arbejde i klassen, i grupper, parvis og individuelt, og der samarbejdes på tværs af årgange. Enghaveskolen er eksamens- og karakterfri. Barnets medfødte lyst til at lære skal understøttes. I et sådant miljø kan den enkelte elev tilegne sig viden og udvikle sig i åbenhed og tryghed uden at føle sig vurderet og sammenlignet med andre. For at støtte barnet i dets udvikling forventer skolen et tæt forældre-/lærersamarbejde, blandt andet omkring elevens hjemmearbejde. Dette følges op af flere årlige samtaler, med drøftelse af elevens personlige og faglige udvikling. Forud for disse samtaler er det naturligt med en forberedende samtale mellem lærer og elev. De musisk-kreative elementer er, sammen med idræt og bevægelse, en vigtig del af skolens dagligdag. Herigennem kan fantasien og initiativet få frit løb. Samtidig udvikles elevernes selvdisciplin og deres evne til at arbejde i et fællesskab. Den mundtlige fortælling har en central plads i undervisningen. Herigennem stimuleres børnenes indlevelsesevne, nysgerrighed og fantasi, og grundlaget lægges for børnenes evne til selv at fremlægge og formidle. Skolen skal i samarbejde med forældrene arbejde for, at eleverne gennem skoleforløbet udstyres med redskaber og metoder, som gør det muligt at udfordre og udvikle deres evner og anlæg. Målet er at de, udfra deres individuelle forudsætninger, når et fagligt niveau, som sikrer dem de bedste muligheder i deres videre uddannelsesforløb. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning, Englopperne, som er en integreret del af skolen.

Fællesskabet At føle sig værdsat som menneske er af afgørende betydning for børnenes liv og således også for deltagelsen i fremtidige fællesskaber. At vælge Enghaveskolen er at holde hinanden fast på, at man sammen er ansvarlige for noget andet og mere end en skole. Enghaveskolen lægger vægt på et trygt og overskueligt miljø, præget af tæt samarbejde mellem forældre, lærere og børn. Et samarbejde, der tager udgangspunkt i at skole og hjem er fælles om børnenes opdragelse og dannelse. Nok så væsentligt er det, at forældrene bidrager positivt til fællesskabet omkring de enkelte klasser. Dette har stor betydning for klassernes sociale liv og dermed for det enkelte barn. Enghaveskolen er en forældrestyret skole, og det er derfor naturligt og nødvendigt, at forældrene tager aktivt del i skolens liv og den løbende demokratiske debat. I årets løb deltager forældrene i en række arrangementer: forældremøder, skolefester, fælles morgensang, emneuger, foredrag, musicals m.m. Mange af disse arrangementer er også åbne for skolekredsen og andre interesserede. Herudover deltager forældrene også i det praktiske arbejde omkring skolens vedligeholdelse og udbygning. Det er vigtigt at både børn, ansatte og forældre trives i fællesskabet. Derfor har alle et ansvar for at tage godt imod nye familier, så disse hurtigt inddrages i skolens liv.

Ledelsesfunktioner

Skolekredsen Alle forældre med børn på skolen er, sammen med de fastansatte medarbejdere, automatisk medlem af skolekredsen. Forældre, der påtænker at få deres barn i skolen, kan ved indmeldelsen optages i kredsen. Derved kan de tidligt blive en aktiv del af skolen og lære den at kende. Alle andre, der føler tilknytning til skolen, kan søge optagelse i skolekredsen. Alle medlemmer i skolekredsen er valgbare til skolens bestyrelse, medmindre de er ansat på skolen. Forældrekredsen Forældrekredsen udgøres af den del af skolekredsen, der har børn på skolen. Et flertal af skolens bestyrelse skal være forældre på skolen. Generalforsamlingen Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt og i øvrigt i henhold til skolens vedtægter. Alle medlemmer i skolekredsen kan deltage. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Den afgør alle væsentlige spørgsmål. På generalforsamlingen godkendes bestyrelsens årsberetning og årsregnskabet. Generalforsamlingen vælger medlemmerne til skolens bestyrelse. Skolens bestyrelse Skolens bestyrelse består af det antal medlemmer, som er fastsat i skolens vedtægter. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. Bestyrelsen er i regelen samlet en gang om måneden, hvor den tager beslutning i en række administrative, økonomiske og tekniske spørgsmål, og drøfter pædagogiske forhold. Desuden godkender bestyrelsen ansættelser, afskedigelser og fag- og timefordeling. Bestyrelsen kan til enhver tid invitere andre til at deltage i sine møder. Bestyrelsen kan oprette udvalg som har ansvar for nærmere definerede opgaver. Disse udvalg vil normalt bestå af et antal forældre, en bestyrelsesrepræsentant og en eller flere af skolens ansatte. Skoleledelsen Skolelederen har det pædagogiske ansvar og varetager sammen med viceskolelederen den daglige administration. Ansvaret for skolens økonomi og personale varetages af skolelederen i samarbejde med bestyrelsen. Lærerråd

Lærerrådet udgøres af skolens faste lærerstab. Skoleleder og lærerråd varetager i forening alle spørgsmål vedrørende elever, undervisningsmetoder, undervisningsplaner, skemalægning og undervisningsmaterialer under ansvar overfor bestyrelsen.

Sikkerheds- og samarbejdsudvalg Sikkerhedsrepræsentanten, den tillidsvalgte og skoleleder udgør sammen med repræsentanter fra alle skolens personalegrupper og elevrepræsentanter skolens sikkerheds- og samarbejdsudvalg. Udvalget kan drøfte alle sager af fælles interesse, og skal kortlægge arbejdsmiljøet og lægge handlingsplaner for forbedringer. Elever/elevråd Eleverne kan deltage i afgørelser, som angår den enkelte elev/klasse. Elevråd og andre organer for elevindflydelse oprettes efter behov, og hvis eleverne ønsker det. Forældremøder/forældresamarbejde Der afholdes klasseforældremøder, når der er behov for det, dog mindst to gange årligt. Det er oftest klasselæreren, der står som indbyder. På disse møder kan alle forhold vedrørende klassen behandles. Mindst to gange årligt indbydes forældrene til en samtale om den enkelte elev. Forældrene i de enkelte klasser kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage hånd om praktiske og sociale opgaver i tilknytning til klassen. Skolen ønsker et nært samarbejde med hjemmene, og derfor er forældrene altid velkomne på skolen. Den gode kontakt mellem forældre og skole er grundlaget for at løse de problemer som kan opstå i skoleforløbet. Skolens tilsyn Tilsynet med skolens almindelige virksomhed og ansvaret for skolens undervisning påhviler skolens forældrekreds. Forældrekredsen udøver dette tilsyn gennem skolens bestyrelse. Det lovpligtige tilsyn med skolen udføres af en eller flere tilsynsførende, som vælges af generalforsamlingen. Den/de tilsynsførende må ikke være forældre på skolen. Der føres tilsyn med skolens undervisning i alle fag, med elevernes sociale udvikling og med andre pædagogiske forhold, som den/de tilsynsførende finder væsentlige.

Elevernes sociale udvikling Vi ved, at det sociale og det faglige hænger nøje sammen. Forudsætningen for gode faglige resultater er at børnene trives i skolen. Vi vil gerne at de forlader skolen med mod på livet, tiltro til egne evner, handlekraft og en evne til at se muligheder i fællesskabet Tryghed Et godt klima kendes på de gode relationer. Trygge børn og voksne udvikler gode relationer. Det er vigtigt, at hver enkelt elev føler sig værdsat. De sociale mål og krav skal være klare for børnene og de voksne tydelige i deres holdninger. Vi ønsker at skabe en rytme i dagen, der er genkendelig for børnene, så de lærer gode vaner og rutiner og føler sig trygge. Fællesskab Vi vægter fællesskabet højt. Eleverne på Enghaveskolen skal mærke, at de er en del af et fællesskab. Fællesskabet på skolen skabes gennem venskabsklasser mellem store og små, emnearbejder i husene og på tværs af husene, en årlig emneuge for hele skolen, fælles morgensang og andre fællesarrangementer på skolen. Gennem krav om samspil og samarbejde med alle klassekammerater udvikler børnene sig selv og fællesskabet. Klassefællesskabet styrkes også gennem fortælling, lejrskoler og ture ud af huset. Mange fælles oplevelser er med til at give en følelse af, at der er plads til alle og brug for alle, og børnene erfarer styrken ved og nødvendigheden af at løfte i flok. Ansvarlighed Vi vil gerne lære børnene ansvarlighed for sig selv, for deres skolekammerater og for deres egen arbejdsindsats. Børnene skal lære at arbejde selvstændigt, tage initiativer og ansvar, turde tage imod udfordringer og møde nyt og fremmed med åbent sind. De skal turde fordybe sig, engageres og begejstres. Det er lærerens ansvar at skabe rum for dialog og samarbejde. Børnene skal lære at sætte sig i andres sted og respektere andres holdninger og forskelligheder. Tilpasset børnenes alder og modenhed præsenteres de for etiske og moralske spørgsmål. I de større klasser vil det globale ansvar stå centralt, sammen med ansvaret for sig selv og det nære miljø. Virkelyst, fantasi og udvikling Verden erkendes med alle sanser. Derfor er det vigtigt, at udfordre børnenes musiske, kreative og praktiske evner, så de får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv. Vi vil gerne bevare og styrke børnenes nysgerrighed og deres naturlige lyst til og glæde ved at lære. Det er derfor de voksnes ansvar at give plads til børnenes spontane leg og fantasi, samt støtte og opmuntre deres egne ideer og initiativer.

Aske Andersen a few seconds ago
Enghaveskolen - Faaborg Friskole
Prices Havevej 13
5600 Faaborg