SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Forlev Friskole

Read a bit more about Forlev Friskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Forlev Friskole

Profil Pædagogiske principper Værdigrundlag

Forlev Friskole er en grundtvigsk skole. Den grundtvigske skoletradition bygger på nøglebegreber som: frihed – fællesskab – folkelighed – fortælling I den grundtvigske forståelse er ethvert menneske betragtet som et unikt individ, med sit eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Med dette fundament betragter vi hver dag i livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for andre i fællesskabet. Vi søger at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige dialog, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen på forhånd kender svarene.

Den levende dialog skal medvirke til, at børnene møder en åben og *udogmatisk skole. Vi ønsker, at vore børn skal være børn, og at de skal opleve en fri og åben holdning på skolen og mærke, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser, hvor ærlighed og livsglæde kan trives. Vi mener, at oprigtighed, glæde, engagement og de gode oplevelser er naturlige forudsætninger for, at børnene først og fremmest kan lære at leve et liv i gensidig respekt for hinanden. Samtidig forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på, idet vi som voksne bestræber os på at fremstå som synlige og tydelige i børnenes udvikling.

Vi tror på, at alle børn er født nysgerrige og videbegærlige. Disse evner skal vi til enhver tid søge at styrke og udvikle igennem målrettet undervisning på et højt fagligt niveau. Vi ønsker at skabe kreative, dynamiske og alsidige børn, som til stadighed tør undres og betages i den verden, vi alle er en del af. Børnene skal kunne og ville møde de udfordringer, livet bringer i håbet om at kunne gøre en forskel. Med Grundtvigs ord skal vi ’lære for livet’, og skolens opgave er derfor at oplive, oplyse og ikke mindst stimulere børnene til at ville lære hele livet.

’Det levende ord’ er et centralt begreb hos Grundtvig. For en grundtvigsk skole har fortællingen derfor en væsentlig betydning. Ordet bliver levende, fordi det skabes af ’det, der kommer fra hjertet’, hvilket vil sige, at det rummer stærke følelser og rig mulighed for indlevelse. Gode fortællinger kan derfor bruges i mange forskellige sammenhænge som et pædagogisk virkemiddel.

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter danske demokratiske traditioner, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis. De skal efter evne inddrages i beslutninger om egne forhold og således vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og indlevelsesevne. Skolens opgave er derfor: · at samle børn og forældre i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab om skolen. · at inddrage børnene i en forståelse af fællesskabets muligheder · at værne om børnenes ret til at være børn · at skabe et miljø, hvor kundskaber, kompetencer og udtryksformer tilegnes i meningsfyldte sammenhænge og i en atmosfære af tryghed og gensidig respekt · at give børnene oplevelser og udfordringer, som udvikler krop, fantasi, selvværd, kundskaber og skabende evner samt opøver evnen til selvstændig vurdering, stillingtagen og ansvarlighed · at give børnene indsigt i og forståelse af egne og andres traditioner og kulturværdier, af menneskets samspil med naturen samt af grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder i en moderne globaliseret verden · at indgå i en levende dialog mellem skole og hjem, hvorigennem vi til stadighed viser gensidig respekt for det fælles ansvar for børnenes udvikling til hele mennesker · at følge med tiden – ikke med strømmen

*udogmatisk = uden blind tiltro til en bestemt teori

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Alle normale skoledage begynder med fælles morgensang for alle fra kl. 8 til kl. 8.15.

Her synges normalt tre sange af forskellig type, og skolens leder beder fadervor efter første sang. Andre kan bede med i kor, hvis man ønsker dette.

Hvis elever eller ansatte har fødselsdag, synges fødselsdagssang for dem.

Ca. én gang ugentligt afkortes antallet af sange til en enkelt for at give tid til et indslag fra en lærer (evt. sammen med en elevgruppe). Indslagene kan variere meget og kan både være en fortælling (evt. illustreret af billeder eller video), en oplæsning, sang eller musik eller kropslig udfoldelse.

Aske Andersen a few seconds ago
Forlev Friskole
Stationsvej 45-47
4241 Vemmelev