SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Gadehaveskolen

Read a bit more about Gadehaveskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gadehaveskolen

Profil Pædagogiske principper Skolens pædagogiske profil: Defineres og publiceres af skoleledelsen.

De enkelte fag Skolens obligatoriske fag: Fremgår af Folkeskoleloven. Valgfag og anden frivillig undervisning: Defineres og publiceres af skoleledelsen.

Skolens indsatsområder Skolens aktuelle fokuspunkter: Defineres og publiceres af skoleledelsen. Disse understøttes på følgende måde i dagligdagen: Defineres og publiceres af skoleledelsen. Evt. andre planlagte indsatsområder: Defineres og publiceres af skoleledelsen.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter En normal skoledags forløb: Defineres og publiceres af skoleledelsen. Evt. faste, tilbagevendende begivenheder: Defineres og publiceres af skoleledelsen.

Eventuelle særlige undervisningstilbud Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder: Defineres og publiceres af skoleledelsen. Forebyggende indsats: Defineres og publiceres af skoleledelsen. Lektiepolitik Skolens principielle holdning til lektier og deres pædagogiske formål: Defineres og publiceres af skoleledelsen.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel Gadehaveskolen, august 2011

Sådan skal der arbejdes med samværsreglerne Samværsreglerne på Gadehaveskolen er udtryk for den generelle holdning, vi udviser overfor hinanden. Denne hold- ning ønsker ledelsen at fremme og udvikle. Samværsreglerne skal derfor ses som den overordnede pædagogiske ramme for hele skolens virke i undervisnings- såvel som i fritidsdelen. Ledelsen har det overordnede princip, at vi skal arbejde med forebyggelse frem for indgriben i den pædagogiske praksis. Det betyder, at: ALLE – ledelse og medarbejdere - arbejder inden for den udmeldte samværsramme.

ALLE har ansvar for udviklingen. ALLE team (SFO-, årgangs- og afdelingsteam) har ansvar for den konkrete udmøntning i forhold deres konkrete børnegruppe. ALLE team understøtter hinanden i det daglige arbejde med samværsreglerne Ledelsen understøtter de medarbejdere der gentagne gange oplever problemer i arbejdet med samværsreglerne, gennem brug af observationer, supervision, sparring og AKT. Ledelsen deltager altid i kommunikationen med hjemmet ved grove overskridelser af samværsreglerne. Arbejdet i indeværende skoleår vil blive organiseret på følgende måde:

Samværsreglerne skal udmøntes konkret i fritids- og undervisningsdelen. Disse udmøntninger præsenteres for børnene, der ligeledes inddrages i oversættelser til handlinger. Samværsreglerne synliggøres i klasseværelser og fællesrum. Samværsreglerne følges op på de fire evaluerings- og planlægningsdage Samværsreglerne behandles i MED, Skolebestyrelsen og elevrådet. Samværsreglerne præsenteres for forældrene på forældremøder. På Pædagogisk Rådsmøde den 11. januar, gøres status på arbejdet. Inden skoleåret afsluttes, behandles samværsreglerne med henblik på eventuelle justeringer for skoleåret 2012/13. Sideløbende med processen justerer og ajourfører vi skolens ordensregler i MED. Den udvikling der skal vendes kræver, at vi alle tager ansvar for og hånd om processen.

Samværsregler På Gadehaveskolen er der plads til alle

  • men ikke plads til alt

På Gadehaveskolen respekterer børn og voksne hinanden og hinandens meninger, dvs. at:

Vi taler pænt til hinanden Vi har en hensigtsmæssig adfærd overfor hinanden Vi lytter til hinanden Vi tænker før vi taler Vi er mod andre, som vi ønsker andre skal være mod os Vi overholder aftaler På Gadehaveskolen er læringsmiljøet vigtigt, dvs. at:

Vi kommer velforberedte i skole Vi møder til tiden Vi afbryder eller forstyrrer ikke når andre taler Vi er aktive i undervisningen Vi behandler skolens og andres ting med respekt Vi rydder op efter os selv På Gadehaveskolen skaber sproget virkeligheden, dvs. at:

De voksne er sproglige rollemodeller. De voksne bruger ikke sarkasme overfor børnene. Devaluerende, provokerende og respektløst sprog er uacceptabelt. Sproget skal vurderes i den kontekst, det forekommer. Sprog skal forstås bredt, dvs. både ordene, tonefaldet, kropssproget og hensigten. Når de voksne hører eller oplever uacceptabelt sprogbrug, reageres altid, dog igen afhængigt af den kontekst, hvori det uacceptable sprog forekommer. Skolen kan og skal ikke standse sprogets udvikling. På Gadehaveskolen arbejder alle team, elevråd, klasser og SFO løbende med sproget og tonen, hvilket skal fremgå af årgangs– og afdelingsaftalerne. På Gadehaveskolen udviser vi respekt om det fælles sprog, dvs. at.:

I lærings-, fællesskabssituationer og ved arrangementer taler alle dansk med hinanden. Formelle møder mellem hjemmet og skolen foregår på dansk, medmindre der er indkaldt tolk eller gjort op- mærksom på andre behov. Gadehaveskolen vil ikke acceptere, at samværsreglerne overtrædes

På Gadehaveskolen inddrages og orienteres forældre i løsningen af overtrædelser af samværsreglerne. Skolens personale og brugere af skolen skal påtale overtrædelser og tage enhver henvendelse om børn alvor- ligt. Alle henvendelser fra børn tages alvorligt. Hvis skolens samværsregler overskrides groft, sker der følgende Ledelsen har ansvaret for at effektuere følgende tiltag: Gentagne eller alvorlige overtrædelser meddeles hjemmet. Giver en samtale med overtræderen ikke resultat, tages Undervisningsministeriets cirkulære af 10. juli 1986 i brug. Cirkulæret giver bl.a. mulighed for bortvisning i op til en uge. Vedbortvisning inddrages forældrene i udarbejdelse af en konkret tilbagevendelsesplan til skolen. Derudover: Ved groft hærværk:

Det ødelagte udbedres eller erstattes. Bortvisning i min. 1 dag. Ved vold/grov mobning: Bortvisning fra skolen i min. 1 dag. Ved gentagelse bedes forældrene finde en anden skole til barnet. Ved trusler og devaluerende sprog mod børn og medarbejdere: Bortvisning fra skolen i min. 1 dag. Ved særligt alvorlige tilfælde eller ged gentagelse bedes forældrene finde en anden skole til barnet.

Aske Andersen a few seconds ago
Gadehaveskolen
Gadehavegårdsvej 1
2630 Taastrup