Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Gammel Hasseris Skole

Profil Pædagogiske principper Værdigrundlag

Vi har på Gl. Hasseris Skole i skoleåret 2010/2011 arbejdet dynamisk for at skabe et nyt værdigrundlag med tilhørende målsætning. Det har været en engageret og positiv proces med megen energi og debat, som nu er udmøntet i nedenstående, men som også løbende kan ændres i takt med at skolen udvikler sig.

Den næste del af processen vil være at skolebestyrelsen i samspil med lærere og pædagoger redigerer og nytænker principper, som understøtter værdi- og målsætning.

På Gl. Hasseris Skole skal vi give børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring.

 1. På Gl. Hasseris skole lægger vi vægt på trivsel, tryghed, ligeværd og fællesskab.

 2. På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at børnene bliver optimalt fagligt udfordret.

 3. På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at de faglige, sociale og personlige kompetencer supplerer hinanden.

 4. På Gl. Hasseris Skole lægges der op til ansvarlighed og medindflydelse.

Målsætning

Til hvert punkt i værdigrundlaget har vi følgende målsætninger:

På Gl. Hasseris skole lægger vi vægt på trivsel, tryghed, ligeværd og fællesskab

Det betyder at:

skolen skal være et trygt lære- og værested der arbejdes med børnenes sociale læring og udvikling gennem hele skoleforløbet de fysiske rammer i størst muligt omfang skal give mulighed for ro og fordybelse, samt fysiske og kreative udfoldelser omgangstonen er respektfuld og sproget ordentligt der stilles positive og realistiske forventninger til børnene det forventes, at børnene er aktive, engagerede, ansvarlige, undervisningsparate og i stand til at deltage i et forpligtende fællesskab børnene skal opleve sig selv som naturlige og værdifulde deltagere i såvel det faglige som det sociale fællesskab På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at børnene bliver optimalt fagligt udfordret.

Det betyder at:

der stilles tydelige og forståelige læringsmål undervisningsindholdet bør opleves meningsfyldt pædagogisk IT er en integreret del af undervisningen undervisningen målrettes børnenes forskellige niveauer at undervisningen løbende evalueres På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at den faglige, sociale og personlige kompetence der supplerer hinanden.

Det betyder at:

vi arbejder ud fra forskellige pædagogiske strategier med henblik på at sætte elevernes egen aktiviteter og læring i fokus vi lægger op til børnenes ansvarlighed og en forventning om, at de tager ansvar vi lægger op til, at alle børn tager medansvar og bidrager til gruppens læring vi lægger op til samarbejde mellem børnene og med børnene undervisningen skal være afvekslende, og at der skal tages udgangspunkt i børnenes forskellige behov På Gl. Hasseris Skole lægges der op til ansvarlighed og medindflydelse

Det betyder at:

eleverne får medindflydelse i undervisningen på det niveau, de er klar til det, og hvor det er muligt eleverne får medindflydelse gennem elevråd, skolebestyrelse og relevante udvalg det forventes, at eleverne er aktive, engagerede og ansvarlige forældrene forventes at støtte op om at eleverne tager ansvar

De enkelte fag

Evaluering af kvalitet

 1. indsatsområde: Evaluering

Evalueringer af skolens indsatsområder

Evalueringen på det overordnede plan:

Det er vigtigt at få implementeret ”Pædagogisk Selvevaluering” som metode, så denne fremover bliver et naturligt redskab for det daglige arbejde på hele skolens område.

Skolens ledelse fastsætter principper for, hvordan skoleplanen evalueres. Disse indeholder beskrivelse af, hvor ofte og af hvem, der skal evalueres; samt hvad evalueringen skal føre frem til.

Strategier og principper for de måder, hvorpå elevernes udbytte af undervisningen evalueres

Statusbeskrivelse

 • Skolens kompetencecenter har fastlagt strategier for prøvetagning i dansk og matematik for 1.-7.kl.

 • De enkelte lærere evaluerer via samtaler i 1.-9. kl

 • der gives karakterer i 8. og 9. kl.

Udviklingsmuligheder:

 • I skoleåret 2006/07 nedsættes et udvalg, der skal arbejde med forslag til strategi og principper for evaluering af elevernes undervisning.

Strategien skal indeholde svar på:

Hvordan eleverne får kendskab til faglige mål Hvordan evalueringen skal foregå Hvem evalueringen henvender sig til Hvad evalueringen skal pege frem mod Om eleverne f.eks. skal selvevaluere i henhold. til logbog eller portefølje Principperne skal fastslå:

Hvilke fag evalueringen omfatter Hvor ofte evalueringen skal foregå Hvilke lærere foretager evalueringen Om evalueringen skal være et værktøj i forskellige kollegiale fora Udvalget bør have mulighed for at inddrage skoleforvaltningens konsulenter.

Evalueringsformer og -metoder

Statusbeskrivelse:

 • Der anvendes mange forskellige evalueringsformer.

Udviklingsmuligheder:

 • At finde skabeloner for evaluering. Det bør overvejes om der skal udvælges evalueringsformer, som altid bruges i bestemte alders- og faggrupper.

Se mere under afsnittet ”Status og udviklingsmuligheder” under Teamsamarbejde.

Evaluering og dokumentation i årsplanerne

Statusbeskrivelse:

 • Den kompetente daglige undervisning nødvendiggør både evaluering og dokumentation, men skolen har ikke en formel strategi på disse områder.

Udviklingsmuligheder:

 • Udvalget, som arbejder med årsplaner, skal udarbejde en skabelon, hvori det skal indgå hvorledes form, omfang og hyppighed af evaluering og dokumentation foregår.

 • For skoleåret 2006/07 anvendes fortsat Gl. Hasseris Skoles overordnede årsplan med udbygning af rubrikkerne ”overordnede arbejdsmål” og ”tværfaglige mål”.

Samarbejdet mellem elever, forældrene og lærere

Statusbeskrivelse:

 • Evalueringen af elevernes faglige, personlig og sociale udvikling foregår dels ved de fastlagte skole-hjem-samtaler, dels ved samtaler med enkeltelever og forældre.

Udviklingsmuligheder:

 • I skoleåret 2006/07 nedsættes et udvalg, der arbejder med forslag til, hvordan forældre inddrages i dialogen om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Forslagene skal indeholde:

En liste med værktøjer til at opkvalificere forældresamarbejdet Et princip for hvordan samarbejdet skal foregå Et princip for hvor ofte et samarbejde skal foregå

Skolens indsatsområder Hvad vil vi gøre?

I pædagog- og lærergruppen og i skolebestyrelsen er der opbakning til, at indsatsområderne i 2006 – 2008 er evaluering og forældresamarbejde.

I indsatsområdet evaluering er der allerede nu lavet nogle beskrivelser af, hvad vi vil med evaluering, som et udvalg skal arbejde videre med i kommende skoleår. Dette arbejde skal undervejs tages op til debat i pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Allerede i kommende år vil der blive arbejdet med temaet, men først i skoleåret 2007 – 2008 er vi klar til at arbejde mere systematisk med evaluering på alle planer. Vi vil i hele skolens overordnede virke, tilstræbe at bruge stjernemodellen (baggrunds- og værdibeskrivelse, målsætning, handleplan, succeskriterier og evaluering) som Ålborg Kommune har lavet et specielt arbejde omkring.

Det er sandsynligt at den nye folkeskolelov omkring elevplaner og tests vil gribe ind i dette arbejde!

 1. indsatsområde: Evaluering

Evalueringer af skolens indsatsområder

Evalueringen på det overordnede plan:

Det er vigtigt at få implementeret ”Pædagogisk Selvevaluering” som metode, så denne fremover bliver et naturligt redskab for det daglige arbejde på hele skolens område.

Skolens ledelse fastsætter principper for, hvordan skoleplanen evalueres. Disse indeholder beskrivelse af, hvor ofte og af hvem, der skal evalueres; samt hvad evalueringen skal føre frem til.

Strategier og principper for de måder, hvorpå elevernes udbytte af undervisningen evalueres

Statusbeskrivelse

 • Skolens kompetencecenter har fastlagt strategier for prøvetagning i dansk og matematik for 1.-7.kl.

 • De enkelte lærere evaluerer via samtaler i 1.-9. kl

 • der gives karakterer i 8. og 9. kl.

Udviklingsmuligheder:

 • I skoleåret 2006/07 nedsættes et udvalg, der skal arbejde med forslag til strategi og principper for evaluering af elevernes undervisning.

Strategien skal indeholde svar på:

Hvordan eleverne får kendskab til faglige mål Hvordan evalueringen skal foregå Hvem evalueringen henvender sig til Hvad evalueringen skal pege frem mod Om eleverne f.eks. skal selvevaluere i henhold. til logbog eller portefølje Principperne skal fastslå:

Hvilke fag evalueringen omfatter Hvor ofte evalueringen skal foregå Hvilke lærere foretager evalueringen Om evalueringen skal være et værktøj i forskellige kollegiale fora Udvalget bør have mulighed for at inddrage skoleforvaltningens konsulenter.

Evalueringsformer og -metoder

Statusbeskrivelse:

 • Der anvendes mange forskellige evalueringsformer.

Udviklingsmuligheder:

 • At finde skabeloner for evaluering. Det bør overvejes om der skal udvælges evalueringsformer, som altid bruges i bestemte alders- og faggrupper.

Se mere under afsnittet ”Status og udviklingsmuligheder” under Teamsamarbejde.

Evaluering og dokumentation i årsplanerne

Statusbeskrivelse:

 • Den kompetente daglige undervisning nødvendiggør både evaluering og dokumentation, men skolen har ikke en formel strategi på disse områder.

Udviklingsmuligheder:

 • Udvalget, som arbejder med årsplaner, skal udarbejde en skabelon, hvori det skal indgå hvorledes form, omfang og hyppighed af evaluering og dokumentation foregår.

 • For skoleåret 2006/07 anvendes fortsat Gl. Hasseris Skoles overordnede årsplan med udbygning af rubrikkerne ”overordnede arbejdsmål” og ”tværfaglige mål”.

Samarbejdet mellem elever, forældrene og lærere

Statusbeskrivelse:

 • Evalueringen af elevernes faglige, personlig og sociale udvikling foregår dels ved de fastlagte skole-hjem-samtaler, dels ved samtaler med enkeltelever og forældre.

Udviklingsmuligheder:

 • I skoleåret 2006/07 nedsættes et udvalg, der arbejder med forslag til, hvordan forældre inddrages i dialogen om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Forslagene skal indeholde:

En liste med værktøjer til at opkvalificere forældresamarbejdet Et princip for hvordan samarbejdet skal foregå Et princip for hvor ofte et samarbejde skal foregå

 1. indsatsområde: Forældresamarbejde

Skolen er i færd med at søge Pædagogisk-psykologisk rådgivning om resurser til et forældresamarbejdsprojekt.

Formålet er at sikre en bedre dialog mellem forældrene og mellem forældre og skole, så vi i fællesskab kan blive bedre til at løfte ansvaret omkring børnenes skolegang.

Projektet beskrives nøjere i et samarbejde mellem PPR og skole, men et af midlerne er ekstra forældremøder i alle klasser, hvor en psykolog deltager og er med til at skabe debat mellem forældrene og sikre en forventningsafklaring.

Der vil orienteres nærmere senere, hvis vi får bevilget resurserne.

Projektet ønskes af både det pædagogiske personale og skolebestyrelse.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Skoledagen er opdelt i moduler efter følgende skema:

Lektion 1: 08:00 - 08:45

Lektion 2: 08:45 - 09:30

(Formiddagspause)

Lektion 3: 09:50 - 10:35

Lektion 4: 10:35 - 11:20

(Middagspause)

Lektion 5: 11:55 - 12:40

(Eftermiddagspause)

Lektion 6: 12:50 - 13:35

Lektion 7: 13:35 - 14:20

Lektion 8: 14:20 - 15:05

Eventuelle særlige undervisningstilbud Skolen har etableret kompetencecenter.

Nærmere beskrivelse følger

Lektiepolitik Intet at bemærke

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her: Ordensregler

DER SKAL ALTID VÆRE GOD ORDEN PÅ SKOLEN

og her kan du læse, hvad det betyder:

 1. Det er vigtigt, at alle er med til at skabe en skole, hvor der er rart at være. Derfor skal du vise hensyn til andre – i timerne, i frikvartererne og på vej til og fra skole.

 2. Du skal møde i god tid, og det arbejde læreren pålægger dig, skal du udføre så godt som muligt.

 3. Når dine forældre sender dig i skole, forventer de og har krav på, at du er her.

 4. Farlige og forstyrrende ting må du ikke medbringe i skolen.

 5. Der skal være ryddelig ude og inde, derfor skal al affald puttes i affaldsbeholdere.

 6. Er du elev i 8. eller 9. klasse, må du forlade skolen i frikvartererne.

 7. De materialer, du får udleveret på skolen, skal behandles godt. Bøger skal indbindes og forsynes med navn, klasse og skoleår. Bøger er dyre, så du skal passe på dem. Hvis de bliver væk eller beskadigede, må du erstatte dem. Dette gælder også skolebiblioteksbøger.

 8. I tilfælde af sne kan elever, der frivilligt ønsker at lege med sneen, gøre dette på sportspladsen mod Rotunden og ingen andre steder.

 9. De særlige regler for indeordningen skal overholdes:

· Klassen er selv ansvarlig for orden, fejl og mangler i eget klasselokale.

· Fejl og mangler skal omgående anmeldes til kontoret eller klasselæreren.

· Er klassen selv skyld i opståede fejl/mangler, skal den også selv udbedre disse – evt. betale for reparationer.

· Skyldes fejl/mangler hændeligt uheld, er det skolens opgave at udbedre disse.

· Klassen har pligt til at holde klasselokalet i en sådan stand, at der ikke indløberklager fra rengøringspersonalet. Det gælder også opholdslokale og gangarealer.

· Man må ikke opholde sig i andre klassers klasselokale i frikvartererne. Man skal således bede ”gæster” fra andre klasser gå ud af klasselokalet.

· Hvis klassen mod forventning ikke overholder reglerne for indeordningen sættes denne ud af kraft i 1 uge, og eleverne skal i frikvartererne opholde sig i skolegården.

· Efter en uge tager klassen stilling til, om den igen ønsker at deltage i indeordningen. Ved gentagelsestilfælde bliver udeperioden på 2 uger og så fremdeles.

· Såfremt det er en enkelt elev, der bryder reglerne, skal den pågældende opholde sig på skolens kontor i frikvartererne i en uge. Desuden orienteres elevens forældre.

· Lokalet skal være klar til undervisning, når timen begynder, og der skal luftes ud.

· Har eleverne mellemtimer, opholder de sig i opholdslokalet eller i eget klasseværelse, hvis dette er ledigt.

· Efter sidste time i lokalet ryddes op og stoles op, så der er klar til rengøring. Lokalet låses.

· Klassen skal selv fastsætte flere ”spilleregler” for eget lokale.

· Faglokalerne er ikke omfattet af indeordningen. De kan fortsat aflåses i frikvatererne.

Aske Andersen a few seconds ago
Gammel Hasseris Skole
Mester Eriks Vej 57
9000 Aalborg

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.