Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Gilbjergskolen

Gilbjergskolen er en folkeskole i Gribskov kommune. Skolens fire afdelinger ligger tæt ved marker, skov og strand.

Gilbjergskolen er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi lægger vægt på faglighed, innovation, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os, der virker, men vi er ikke bange for at prøve nyt. Vi kalder det Modern Classic. Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter. Her er ca. 850 elever fra 0. til 9. klasse, 125 kompetente og engagerede medarbejdere og en interesseret og engageret forældrekreds.

Menneskesyn:

Vi har tillid til, at mennesker kan og vil bidrage positivt.

Ledelsessyn:

Ledelse handler om at få andre til at gøre det rigtige af sig selv.

Ledelsesfilosofien er, at den enkelte medarbejder kan og vil gøre det rigtige af sig selv. Dermed udøves ledelse på alle niveauer. Direkte og indirekte.

Ledelsesparadigmet: ”Frihedsligningen”

Frihed afhænger af resultater og befordres af engagement, dygtighed, vilje, attitude, samarbejde, samtale, lytning, tillid, gensidig respekt, initiativ samt rammesætning.

Gilbjergskolens mission:

Gilbjergskolen forbereder vore børn og unge til livet som medborgere i en foranderlig globaliseret verden.

Gilbjergskolens værdigrundlag:

 Faglighed Innovation og iværksætteri Fællesskab Ordentlighed Vi ønsker at være kendte for:

Faglighed

 Høj faglighed, progression og kvalitet  Dygtige undervisere  Flotte resultater Innovation og iværksætteri  Nysgerrighed og lyst til at lære  Eksperimentere i trygge rammer  Læringslaboratorium  Erfaringer og øvelse  Lyst til, viden om og metoder til at arbejde innovativt i styrede, kreative processer Mulighed for at arbejde praktisk, innovativt og håndværksmæssigt  Den praktisk/musiske dimension søges indtænkt i alle fag Fællesskab

 Inkluderende fællesskab med empati og trivsel, tryghed og omsorg, identitet og tradition  Vi ser Læring som en social handling  Vi har et godt arbejdsmiljø, engagerer os i det daglige arbejde og opfatter skolen som enhelhed Vi passer på hinandenOrdentlighed ”Regler for fællesskabet”  Gensidig respekt, ansvarlighed, engagement, tillid, nærvær, høflighed  Et godt skole/hjem samarbejde  Ansvarlighed Vi betragter hinanden som hele mennesker, tager medansvar for at findepraktisk anvendelige løsninger og er troværdige i ord og handling  Holdninger Vi stiller krav og har forventninger til hinanden, fastholder sunde traditioner ogbruger humor i det daglige  Omsorg Vi skaber tryghed for alle, respekterer hinanden og bruger uenighed konstruktivt.  Ambitioner Vi prioriterer et socialt, kreativt og højt fagligt læringsmiljø og brugerhinandens kompetencer til vedvarende at skabe resultater Gilbjergskolens overordnede vision:

Gilbjergskolen er et godt sted at være og et godt sted at lære.

Gilbjergskolens vision:

Gilbjergskolen ønsker at udnytte og udvikle elevernes ressourcer og potentialer maksimalt og at indrette strukturer, organisation og læringsmiljøer, så de til enhver tid fremmer elevernes læring og trivsel. Det vil vi gøre ved at være et læringslaboratorium, hvor viden og erfaringer bringes i spil, så vores børn rustes fagligt, socialt og personligt og udfordres gennem refleksioner, afprøvning og evaluering.

Gilbjergskolens mål:

Vi har fokus på kerneopgaven: Læring og trivsel, og vi prioriterer vores ressourcer, så kerneopgaven er pejlemærket for alle vores valg og handlinger

95 % af en ungdomsårgang fortsætter i en ungdomsuddannelse  Læringseffekten er positiv og 0,2 i 2020  Tilfredsheden er stigende  Privatskolefrekvensen er faldende Delmål

Det vil vi gøre ved at sikre,

 at alle elever udvikler og udnytter deres potentiale og resurser optimalt  at udstyre eleverne med færdigheder, der understøtter selvstændig og selvmotiverendelæring i et miljø med klare forventninger – også til adfærd  at opmuntre vores elever til selvstændighed, lyst til at lære og tiltro til egne muligheder, ogsamtidig når som helst at dele og glædes ved det, der opnås  at give hver enkelt elev mulighed for at udvikle sig til en fornuftig og ansvarsbevidstvoksen ved at udvikle selvværd, selvdisciplin og respekt for andre at levere en undervisning, der lever op til det 21. århundredes krav  at opmuntre vores elever til en problemløsende tilgang til undervisningen  at opstille rammer for undervisningen, der passer til hver enkelt elevs alder, evner,forudsætninger og talenter, med andre ord at møde den enkelte elev præcis, hvor behovet er.

Aske Andersen a few seconds ago
Gilbjergskolen
Parkvej 101
3250 Gilleleje

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.