At Gilbjergskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Gilbjergskolen

Gilbjergskolen er en folkeskole i Gribskov kommune. Skolens fire afdelinger ligger tæt ved marker, skov og strand.

Gilbjergskolen er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi lægger vægt på faglighed, innovation, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os, der virker, men vi er ikke bange for at prøve nyt. Vi kalder det Modern Classic. Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter. Her er ca. 850 elever fra 0. til 9. klasse, 125 kompetente og engagerede medarbejdere og en interesseret og engageret forældrekreds.

Menneskesyn:

Vi har tillid til, at mennesker kan og vil bidrage positivt.

Ledelsessyn:

Ledelse handler om at få andre til at gøre det rigtige af sig selv.

Ledelsesfilosofien er, at den enkelte medarbejder kan og vil gøre det rigtige af sig selv. Dermed udøves ledelse på alle niveauer. Direkte og indirekte.

Ledelsesparadigmet: ”Frihedsligningen”

Frihed afhænger af resultater og befordres af engagement, dygtighed, vilje, attitude, samarbejde, samtale, lytning, tillid, gensidig respekt, initiativ samt rammesætning.

Gilbjergskolens mission:

Gilbjergskolen forbereder vore børn og unge til livet som medborgere i en foranderlig globaliseret verden.

Gilbjergskolens værdigrundlag:

 Faglighed Innovation og iværksætteri Fællesskab Ordentlighed Vi ønsker at være kendte for:

Faglighed

 Høj faglighed, progression og kvalitet  Dygtige undervisere  Flotte resultater Innovation og iværksætteri  Nysgerrighed og lyst til at lære  Eksperimentere i trygge rammer  Læringslaboratorium  Erfaringer og øvelse  Lyst til, viden om og metoder til at arbejde innovativt i styrede, kreative processer Mulighed for at arbejde praktisk, innovativt og håndværksmæssigt  Den praktisk/musiske dimension søges indtænkt i alle fag Fællesskab

 Inkluderende fællesskab med empati og trivsel, tryghed og omsorg, identitet og tradition  Vi ser Læring som en social handling  Vi har et godt arbejdsmiljø, engagerer os i det daglige arbejde og opfatter skolen som enhelhed Vi passer på hinandenOrdentlighed ”Regler for fællesskabet”  Gensidig respekt, ansvarlighed, engagement, tillid, nærvær, høflighed  Et godt skole/hjem samarbejde  Ansvarlighed Vi betragter hinanden som hele mennesker, tager medansvar for at findepraktisk anvendelige løsninger og er troværdige i ord og handling  Holdninger Vi stiller krav og har forventninger til hinanden, fastholder sunde traditioner ogbruger humor i det daglige  Omsorg Vi skaber tryghed for alle, respekterer hinanden og bruger uenighed konstruktivt.  Ambitioner Vi prioriterer et socialt, kreativt og højt fagligt læringsmiljø og brugerhinandens kompetencer til vedvarende at skabe resultater Gilbjergskolens overordnede vision:

Gilbjergskolen er et godt sted at være og et godt sted at lære.

Gilbjergskolens vision:

Gilbjergskolen ønsker at udnytte og udvikle elevernes ressourcer og potentialer maksimalt og at indrette strukturer, organisation og læringsmiljøer, så de til enhver tid fremmer elevernes læring og trivsel. Det vil vi gøre ved at være et læringslaboratorium, hvor viden og erfaringer bringes i spil, så vores børn rustes fagligt, socialt og personligt og udfordres gennem refleksioner, afprøvning og evaluering.

Gilbjergskolens mål:

Vi har fokus på kerneopgaven: Læring og trivsel, og vi prioriterer vores ressourcer, så kerneopgaven er pejlemærket for alle vores valg og handlinger

95 % af en ungdomsårgang fortsætter i en ungdomsuddannelse  Læringseffekten er positiv og 0,2 i 2020  Tilfredsheden er stigende  Privatskolefrekvensen er faldende Delmål

Det vil vi gøre ved at sikre,

 at alle elever udvikler og udnytter deres potentiale og resurser optimalt  at udstyre eleverne med færdigheder, der understøtter selvstændig og selvmotiverendelæring i et miljø med klare forventninger – også til adfærd  at opmuntre vores elever til selvstændighed, lyst til at lære og tiltro til egne muligheder, ogsamtidig når som helst at dele og glædes ved det, der opnås  at give hver enkelt elev mulighed for at udvikle sig til en fornuftig og ansvarsbevidstvoksen ved at udvikle selvværd, selvdisciplin og respekt for andre at levere en undervisning, der lever op til det 21. århundredes krav  at opmuntre vores elever til en problemløsende tilgang til undervisningen  at opstille rammer for undervisningen, der passer til hver enkelt elevs alder, evner,forudsætninger og talenter, med andre ord at møde den enkelte elev præcis, hvor behovet er.

Aske Andersen a few seconds ago
Gilbjergskolen
Parkvej 101
3250 Gilleleje

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gilbjergskolen

Read a bit more about Gilbjergskolen.