LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie

Pædagogiske principper Hans Rømer Skolen er netop blevet kåret som skole nr. 1 på Bornholm og i top-3% i Danmark. Vi er en skole i rivende udvikling. Vi har høj elev- og personaletrivsel, lavt sygefravær og eleverne præsterer højt.

(http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?/SSRS/KGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=400042)

Hos os er inklusion et positivt begreb som vi tror på, og arbejder på at lykkes med. Vi ser potentialet i alle vores elever, og sigter efter udfoldelse af dette potentiale i form af øget læring og trivsel.

Vi har den ambition på Hans Rømer skolen, at alle elevers faglige og sociale udvikling skal følges tæt, og understøttes bedst muligt.

Hans Rømer skolen har 444 elever. Deres gode skolegang er vores vigtigste arbejdsopgave.

Vi er ca. 45 samarbejdende pædagogiske medarbejdere. Vi ved, at vi er bedst og stærkest sammen.

Vi arbejder bl.a. med:

Ugeskemapædagogik Læringsmålsstyret undervisning Innovation Profilfag i udskolingen – anvendelsesorienteret læringstilgange Partnerskaber med kulturinstitutioner og med erhvervslivet, bl.a Bornholms Landbrug

Skolens indsatsområder Handleplan ved digital mobning

Digital mobning skal behandles som mobning, dvs. der er pligt til at indberette til ledelsen og ledelsen har pligt til at lave handlingsplan senest efter 10 dage eller straks at lave midlertidige tiltag. Digitale beviser skal sikres, f.eks. ved udskrift, screendump eller download. Alle undervisere skal gøre alle elever klar over at digital mobning også når den foregår uden for skoletid er uacceptabelt og vil blive behandlet som mobning i skolen. Alle klasser skal drøfte regler for god net-etikette, sikker chat og god omgangstone på nettet.

Generelt om handlingsplan ved mobning:

Handlingsplan skal udarbejdes, når

Ledelsen konstaterer at der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning

Ledelsen eller forældremyndighedsindehaveren anser det som nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd,

herunder sygdom, fravær pga det psykiske undervisningsmiljø som i form af mobning eller lignende.

Handlingsplanen er et dokument, der skal indeholde

Kort beskrivelse af den givne problemstilling Beskrivelse af hvordan problemstillingen tænkes løst Hvilke handlinger og tiltag, der vurderes at være nødvendige for at løse problemerne En plan for opfølgning

Handlingsplansrelaterede tiltag:

Handlingsplansrelaterede tiltag kan være:

Indsættelse af ekstra lærer/pædagog/resurseperson. Indsættelse af ekstra tilsyn med eleverne (”gårdvagt”) Lade de relevante klasser udarbejde egne principper for trivsel, adfærd og godt kammeratskab. Igangsættelse af fællesskabsskabende aktiviteter i klassen. Inddragelse af skole-hjem-rådgiver Inddragelse af SSP Underretning til de sociale myndigheder Politianmeldelse

Strakshandlepligt

Hvor mobningen er af en sådan karakter, at der kræver en hurtig handling har skoleledelsen en strakshandlepligt. Strakshandlepligten omfatter pligten til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Midlertidige foranstaltninger

Midlertidige foranstaltninger kan være

Tilbyde berørte elever psykologhjælp efter samtale med dem Tilbyde et rum for dialog mellem de berørte elever Konfliktmægling med psykolog Midlertidig flytning af en elev til en anden klasse Foranstaltninger efter bekendtgørelse til fremme af god orden i skolen Inddragelse af skole-hjem-rådgiver Inddragelse af SSP Underretning til de sociale myndigheder Politianmeldelse

Pædagogiske tiltag:

Pædagogiske skridt kan være:

Trivselsfremmende foranstaltninger (alternativ undervisning, kompetencefremmende undervisning, Klasse-Udviklings-Programmet) Systematisering og intensivering af elevrådsarbejdet og klassens tid. Tillidsskabende øvelser Gruppearbejde Rundkredssamtaler Adoptivordninger, makkerordninger Klasselogbog / Fast ugentlig evaluering Spørgeskemaundersøgelser Ekstra forældremøder Sociale forældre/elev/lærer arrangementer Legepatrulje Øget og skærpet tilsyn

Sanktioner

I de tilfælde, hvor mobning fortsætter trods alvorssamtale, kan skolelederen iværksætte sanktioner efter cirkulæret:

Midlertidig placering på andet klassetrin Hjemsendelse i op til én uge Flytning til anden klasse Flytning til anden skole eller andet undervisningstilbud.

Hvor mobning er særlig grov kan det medføre politianmeldelse.

Om underretning af de sociale myndigheder og/eller politianmeldelse

Indberetning til de social myndigheder sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, der pålægger skolens ansatte særlige pligter. Der skal ske underretning når der er

Vold eller seksuelle overgreb på børn. Alvorlig bekymring for trivsel, udvikling eller læring Kommunens børnelineal angiver retningslinjer for hvornår underretning finder sted samt hvilke tiltag, der skal foretages inden underretning.

Politianmeldelse overvejes når

Handlingen er af en karakter, der vurderes at kunne føre til en sigtelse for et strafbart forhold Handlingen er foretaget med en hensigt, foruretteren i kraft af sin alder og modenhed bør vide er forkert.

Klageadgang:

En elev eller hans/hendes forældre kan klage over den myndighed, bestyrelse eller person, der har fastsat antimobbestrategien. Klagen skal være begrundet.

Skolelederen skal vejlede forældre og elev i klageproceduren. Eleven skal inddrages i egen klagesag. Klagen indgives til skolen, som videresender denne samt en redegørelse for processen til skolechefen.

Skolechefen vurderer om der er grundlag for, at give klager helt eller delvist medhold.

Får klager ikke fuldt ud medhold sender skolechefen klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø(DCUM)

Formanden for Børne- og Skoleudvalget orienteres

DCUM’s daglige leder træffer afgørelse i klagesager

Aske Andersen a few seconds ago
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
Vestermarievej 16
3700 Rønne