Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Kirkeskolen (Skjern)

Side 1 af 4 Godkendt af skolebestyrelsen d. 30. januar 2017. Kirkeskolens profil: Skolens profil baserer sig på skolens værdigrundlag og værdiregelsæt. KIRKESKOLEN

  • ET TRYGT STED AT VÆRE OG LÆRE
  • SAMMEN. DE BÆRENDE ELEMENTER ER: • TRIVSEL • LÆRING • SAMARBEJDE Til sikring af en fælles forståelse og pædagogisk profil er de bærende elementer defineret, og der er oplistet nøgleord til beskrivelse af, hvad der skaber dem, og hvordan de udtrykkes. Listerne med nøgleordene er ikke udtømmende. I det daglige arbejde sættes fokus med afsæt i den enkelte klasse/klassetrin/afdeling med helheden som mål. Profilen opfyldes i et samarbejde mellem personalet, ledelsen, bestyrelsen samt med eleverne og forældrene. Alle parter forventes at arbejde for opfyldelse af skolens profil. I planlægningen og udførelsen benyttes redskaberne/modellerne fra TEACH og KRAP. TRIVSEL Trivsel baseres på tryghed: TRYGHED: Definition I denne sammenhæng koncentrerer vi os om tryghed i relation til samværs og læringssituationer - og ikke til f.eks. økonomisk tryghed. Tryghed er at føle sig sikker, beskyttet og taget hånd om. Hvad skaber tryghed? Tryghed skabes ved/gennem - nøgleord: • positive relationer • at blive set • at blive hørt • at blive forstået • at blive taget alvorligt • anerkendelse • KRAP - Kognitiv Resursefokuseret Anerkendende Pædagogik • empati • omsorg • ordentligt sprog • hurtig indgriben ved mobning Side 2 af 4 • taktil massage Hvad viser, at der er tryghed - nøgleord: • lyst til at komme på skolen • tillid • der er relationer • glæde • fortrolighed • åbenhed TRIVSEL Definition: Trivsel, er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel kan med fordel anskues fra et tredimensionelt perspektiv:
  1. Psykisk og fysisk velbefindende
  2. Faglige og personlige kompetencer
  3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne Trivsel skabes ved/gennem - nøgleord: • tryghed (se dette) • identitet • fællesskab • accept • kompetencer - resurser og evner • mening og sammenhæng • tydelige mål og retning • klasserumsledelse • balance mellem resurser og krav • fysiske aktiviteter • succes • selvforvaltning • sund skolekultur • forældreengagement individuelt og på klassen Hvad viser, at der er trivsel - nøgleord: • glæde • energi - overskud • selvværd • få og små konflikter - konflikter løses i dialog • der arbejdes målrettet inden for egne evner • der er venskaber • stolthed over det man gør og opnår • opslugthed i aktiviteterne • selvvirksomhed • tillid • der udvises accept af og respekt for andre Side 3 af 4 • at man kan håndtere eget liv på alderssvarende niveau • aktive og engagerede forldre LÆRING Definition: Tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ved en arbejdsproces som eleven selv har indflydelse på. Begrebet læring bruges ofte synonymt med begrebet indlæring - men processerne er forskellige: Begrebet indlæring, beskrives som en undervisningsproces, hvor eleven ikke har eller har meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen, og hvor tilegnelsen sker i tilknytning til skolens traditionelle undervisning. Læring skabes ved/gennem - nøgleord: • trygt og positivt læringsmiljø, • der arbejdes med mål for elevernes læring. • lærerne giver og modtager feed back, • undervisningen er struktureret og varieret, • inddragelse af eleverne i undervisningen • erfaringer • blive lært • selvstudie - studere • praktisere - gøre tingene • forældreengagement Hvad viser, at der er læring - nøgleord: • eleverne bidrager aktivt til undervisningen, • eleverne er aktive og udøver indflydelse på arbejdsprocessen, • positiv evaluering af om de opstillede læringsmål er nået eller er på vej til at blive nået, • positive trivselsmålinger • SAMARBEJDE Definition: En situation hvor mennesker arbejder sammen om at gøre noget - nå et fælles mål. Vi har fokus på det forpligtende samarbejde, hvor det enkelte medlem af samarbejdsgrupperne lever op til forpligtelsen til at nå de opsatte mål/løse de opstillede opgaver. Samarbejde skabes ved/gennem - nøgleord: • tydelige aftaler - mål og succeskriterie • forventningsafklaring • tillid • loyalitet overfor aftaler og værdier • bruge hinandens kompetencer Side 4 af 4 • opgave-/arbejdsfordeling i relation til kompetencer • koordination - tovholder • empati • tid og rammer til opgaveløsningen • gruppen har en bred vifte af kompetencer • Cooperativ Learning Hvad viser, at der er samarbejde - nøgleord: • oplevelse af at "én + én bliver mere end to" • succeskriterierne opnås • der evalueres og tages læring heraf samt afsæt til nye beslutninger • møderne er struktureret • åben dialog med respekt for hinanden • gruppemedlemmernes kompetencer er sat i spil i relation til opgaven • aftaler overholdes
Aske Andersen a few seconds ago
Kirkeskolen (Skjern)
Enghavevej 10
6900 Skjern

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.