At Kirkeskolen (Skjern) we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Kirkeskolen (Skjern)

Side 1 af 4 Godkendt af skolebestyrelsen d. 30. januar 2017. Kirkeskolens profil: Skolens profil baserer sig på skolens værdigrundlag og værdiregelsæt. KIRKESKOLEN

  • ET TRYGT STED AT VÆRE OG LÆRE
  • SAMMEN. DE BÆRENDE ELEMENTER ER: • TRIVSEL • LÆRING • SAMARBEJDE Til sikring af en fælles forståelse og pædagogisk profil er de bærende elementer defineret, og der er oplistet nøgleord til beskrivelse af, hvad der skaber dem, og hvordan de udtrykkes. Listerne med nøgleordene er ikke udtømmende. I det daglige arbejde sættes fokus med afsæt i den enkelte klasse/klassetrin/afdeling med helheden som mål. Profilen opfyldes i et samarbejde mellem personalet, ledelsen, bestyrelsen samt med eleverne og forældrene. Alle parter forventes at arbejde for opfyldelse af skolens profil. I planlægningen og udførelsen benyttes redskaberne/modellerne fra TEACH og KRAP. TRIVSEL Trivsel baseres på tryghed: TRYGHED: Definition I denne sammenhæng koncentrerer vi os om tryghed i relation til samværs og læringssituationer - og ikke til f.eks. økonomisk tryghed. Tryghed er at føle sig sikker, beskyttet og taget hånd om. Hvad skaber tryghed? Tryghed skabes ved/gennem - nøgleord: • positive relationer • at blive set • at blive hørt • at blive forstået • at blive taget alvorligt • anerkendelse • KRAP - Kognitiv Resursefokuseret Anerkendende Pædagogik • empati • omsorg • ordentligt sprog • hurtig indgriben ved mobning Side 2 af 4 • taktil massage Hvad viser, at der er tryghed - nøgleord: • lyst til at komme på skolen • tillid • der er relationer • glæde • fortrolighed • åbenhed TRIVSEL Definition: Trivsel, er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel kan med fordel anskues fra et tredimensionelt perspektiv:
  1. Psykisk og fysisk velbefindende
  2. Faglige og personlige kompetencer
  3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne Trivsel skabes ved/gennem - nøgleord: • tryghed (se dette) • identitet • fællesskab • accept • kompetencer - resurser og evner • mening og sammenhæng • tydelige mål og retning • klasserumsledelse • balance mellem resurser og krav • fysiske aktiviteter • succes • selvforvaltning • sund skolekultur • forældreengagement individuelt og på klassen Hvad viser, at der er trivsel - nøgleord: • glæde • energi - overskud • selvværd • få og små konflikter - konflikter løses i dialog • der arbejdes målrettet inden for egne evner • der er venskaber • stolthed over det man gør og opnår • opslugthed i aktiviteterne • selvvirksomhed • tillid • der udvises accept af og respekt for andre Side 3 af 4 • at man kan håndtere eget liv på alderssvarende niveau • aktive og engagerede forldre LÆRING Definition: Tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ved en arbejdsproces som eleven selv har indflydelse på. Begrebet læring bruges ofte synonymt med begrebet indlæring - men processerne er forskellige: Begrebet indlæring, beskrives som en undervisningsproces, hvor eleven ikke har eller har meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen, og hvor tilegnelsen sker i tilknytning til skolens traditionelle undervisning. Læring skabes ved/gennem - nøgleord: • trygt og positivt læringsmiljø, • der arbejdes med mål for elevernes læring. • lærerne giver og modtager feed back, • undervisningen er struktureret og varieret, • inddragelse af eleverne i undervisningen • erfaringer • blive lært • selvstudie - studere • praktisere - gøre tingene • forældreengagement Hvad viser, at der er læring - nøgleord: • eleverne bidrager aktivt til undervisningen, • eleverne er aktive og udøver indflydelse på arbejdsprocessen, • positiv evaluering af om de opstillede læringsmål er nået eller er på vej til at blive nået, • positive trivselsmålinger • SAMARBEJDE Definition: En situation hvor mennesker arbejder sammen om at gøre noget - nå et fælles mål. Vi har fokus på det forpligtende samarbejde, hvor det enkelte medlem af samarbejdsgrupperne lever op til forpligtelsen til at nå de opsatte mål/løse de opstillede opgaver. Samarbejde skabes ved/gennem - nøgleord: • tydelige aftaler - mål og succeskriterie • forventningsafklaring • tillid • loyalitet overfor aftaler og værdier • bruge hinandens kompetencer Side 4 af 4 • opgave-/arbejdsfordeling i relation til kompetencer • koordination - tovholder • empati • tid og rammer til opgaveløsningen • gruppen har en bred vifte af kompetencer • Cooperativ Learning Hvad viser, at der er samarbejde - nøgleord: • oplevelse af at "én + én bliver mere end to" • succeskriterierne opnås • der evalueres og tages læring heraf samt afsæt til nye beslutninger • møderne er struktureret • åben dialog med respekt for hinanden • gruppemedlemmernes kompetencer er sat i spil i relation til opgaven • aftaler overholdes
Aske Andersen a few seconds ago
Kirkeskolen (Skjern)
Enghavevej 10
6900 Skjern

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Kirkeskolen (Skjern)

Read a bit more about Kirkeskolen (Skjern).