ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Kirkeskolen (Skjern)

Side 1 af 4 Godkendt af skolebestyrelsen d. 30. januar 2017. Kirkeskolens profil: Skolens profil baserer sig på skolens værdigrundlag og værdiregelsæt. KIRKESKOLEN

  • ET TRYGT STED AT VÆRE OG LÆRE
  • SAMMEN. DE BÆRENDE ELEMENTER ER: • TRIVSEL • LÆRING • SAMARBEJDE Til sikring af en fælles forståelse og pædagogisk profil er de bærende elementer defineret, og der er oplistet nøgleord til beskrivelse af, hvad der skaber dem, og hvordan de udtrykkes. Listerne med nøgleordene er ikke udtømmende. I det daglige arbejde sættes fokus med afsæt i den enkelte klasse/klassetrin/afdeling med helheden som mål. Profilen opfyldes i et samarbejde mellem personalet, ledelsen, bestyrelsen samt med eleverne og forældrene. Alle parter forventes at arbejde for opfyldelse af skolens profil. I planlægningen og udførelsen benyttes redskaberne/modellerne fra TEACH og KRAP. TRIVSEL Trivsel baseres på tryghed: TRYGHED: Definition I denne sammenhæng koncentrerer vi os om tryghed i relation til samværs og læringssituationer - og ikke til f.eks. økonomisk tryghed. Tryghed er at føle sig sikker, beskyttet og taget hånd om. Hvad skaber tryghed? Tryghed skabes ved/gennem - nøgleord: • positive relationer • at blive set • at blive hørt • at blive forstået • at blive taget alvorligt • anerkendelse • KRAP - Kognitiv Resursefokuseret Anerkendende Pædagogik • empati • omsorg • ordentligt sprog • hurtig indgriben ved mobning Side 2 af 4 • taktil massage Hvad viser, at der er tryghed - nøgleord: • lyst til at komme på skolen • tillid • der er relationer • glæde • fortrolighed • åbenhed TRIVSEL Definition: Trivsel, er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel kan med fordel anskues fra et tredimensionelt perspektiv:
  1. Psykisk og fysisk velbefindende
  2. Faglige og personlige kompetencer
  3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne Trivsel skabes ved/gennem - nøgleord: • tryghed (se dette) • identitet • fællesskab • accept • kompetencer - resurser og evner • mening og sammenhæng • tydelige mål og retning • klasserumsledelse • balance mellem resurser og krav • fysiske aktiviteter • succes • selvforvaltning • sund skolekultur • forældreengagement individuelt og på klassen Hvad viser, at der er trivsel - nøgleord: • glæde • energi - overskud • selvværd • få og små konflikter - konflikter løses i dialog • der arbejdes målrettet inden for egne evner • der er venskaber • stolthed over det man gør og opnår • opslugthed i aktiviteterne • selvvirksomhed • tillid • der udvises accept af og respekt for andre Side 3 af 4 • at man kan håndtere eget liv på alderssvarende niveau • aktive og engagerede forldre LÆRING Definition: Tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ved en arbejdsproces som eleven selv har indflydelse på. Begrebet læring bruges ofte synonymt med begrebet indlæring - men processerne er forskellige: Begrebet indlæring, beskrives som en undervisningsproces, hvor eleven ikke har eller har meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen, og hvor tilegnelsen sker i tilknytning til skolens traditionelle undervisning. Læring skabes ved/gennem - nøgleord: • trygt og positivt læringsmiljø, • der arbejdes med mål for elevernes læring. • lærerne giver og modtager feed back, • undervisningen er struktureret og varieret, • inddragelse af eleverne i undervisningen • erfaringer • blive lært • selvstudie - studere • praktisere - gøre tingene • forældreengagement Hvad viser, at der er læring - nøgleord: • eleverne bidrager aktivt til undervisningen, • eleverne er aktive og udøver indflydelse på arbejdsprocessen, • positiv evaluering af om de opstillede læringsmål er nået eller er på vej til at blive nået, • positive trivselsmålinger • SAMARBEJDE Definition: En situation hvor mennesker arbejder sammen om at gøre noget - nå et fælles mål. Vi har fokus på det forpligtende samarbejde, hvor det enkelte medlem af samarbejdsgrupperne lever op til forpligtelsen til at nå de opsatte mål/løse de opstillede opgaver. Samarbejde skabes ved/gennem - nøgleord: • tydelige aftaler - mål og succeskriterie • forventningsafklaring • tillid • loyalitet overfor aftaler og værdier • bruge hinandens kompetencer Side 4 af 4 • opgave-/arbejdsfordeling i relation til kompetencer • koordination - tovholder • empati • tid og rammer til opgaveløsningen • gruppen har en bred vifte af kompetencer • Cooperativ Learning Hvad viser, at der er samarbejde - nøgleord: • oplevelse af at "én + én bliver mere end to" • succeskriterierne opnås • der evalueres og tages læring heraf samt afsæt til nye beslutninger • møderne er struktureret • åben dialog med respekt for hinanden • gruppemedlemmernes kompetencer er sat i spil i relation til opgaven • aftaler overholdes
Aske Andersen a few seconds ago
Kirkeskolen (Skjern)
Enghavevej 10
6900 Skjern

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Kirkeskolen (Skjern)

Read a bit more about Kirkeskolen (Skjern).