LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Korsvejens Skole

Side 1 af 6 Det er Korsvejens skole ønsker at  tænke som en samlet institution  anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt  alle skolens børn udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt  arbejde anderkendende, tydeligt og med barnet i centrum  være et godt sted at være, det bedste sted at lære Korsvejens Skole – Vi lærer til livet Tænke som en samlet institution. Dette betyder, vi er på en fælles rejse fra ”dem til vi”. Skolen er et fællesskab- en helhed. Vi planlægger og udfører fælles opgaver sammen. Anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt. På Korsvejens Skole ser vi på muligheder fremfor begrænsninger. Dette er med til at styrke personalegruppen, så de i deres daglige arbejde kan formidle og udvikle potentialer. Dette betyder et robust fællesskab mellem ligeværdige. Alle skolens børn skal udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt. Herved får børnene de bedste forudsætninger for, både som individer men også i fællesskab, at møde og håndtere de udfordringer, som samfundet og en globaliseret verden byder på. Vi ønsker at styrke det enkelte barns SELVVÆRD. Gennem FAGLIG FORDYBELSE, TRIVSEL & GLÆDE og ANSVARLIGHED sikres faglige, personlige og sociale kompetencer. Arbejde anerkendende, tydelig med barnet i centrum. Det enkelte barns behov og udvikling tilgodeses gennem FAGLIG FORDYBELSE samt TRIVSEL & GLÆDE. Et godt sted at være, det bedste sted at lære. TRIVSEL & GLÆDE er en forudsætning for at få den bedste skolegang. SAMHØRIGHED skal hjælpe alle børn, så de er glade for at komme på skolen. Visionsforståelse Hvordan forstås vores vision? Korsvejens Skoles Vision Side 2 af 6 Vi sætter SAMHØRIGHED højt. FAGLIGHED & FORDYBELSE, TRIVSEL & GLÆDE, SELVVÆRD og ANSVARLIGHED fremgår tydeligt i hele skolens virke. Vores forventninger er, at såvel voksne som børn forholder sig til skolens værdigrundlag. Samhørighed Samhørighed er fundamentet i skolens værdigrundlag, fordi det fremmer fællesskabet, dæmper uoverensstemmelser samt fremmer det psykiske undervisningsmiljø og den faglige læring. På korsvejens Skole har vi traditioner for det kreative, det faglige og det sjove. Vi respekterer hinandens udfordringer og giver plads til at lære. Vi lærer til livet i samspillet med andre. Jeg forventer, at du gør dig umage, og det kan du også forvente af mig. Når jeg træder ind på skolen ved jeg, at jeg hører til. Familie, venner og gamle elever deltager flere gange i arrangementer på skolen. Sammen fortæller vi vores historie og tager dem med os ud i livet. For når man står ved en korsvej i sit liv, er det betydningsfuldt, hvor man kommer fra. Jeg kommer fra Korsvejens Skole. Korsvejens Skoles Værdigrundlag Side 3 af 6 Trivsel & Glæde Trivsel & Glæde indgår i skolens værdigrundlag, fordi eleven derved får styrket sit selvværd. Trivsel & Glæde er en forudsætning for øget indlæring, fordybelse samt ansvarlighed. På Korsvejens skole er elevernes trivsel utrolig vigtig. Trivsel er forudsætningen for faglig og social udvikling. På Korsvejens skole udviser vi respekt for hinanden. Vi anderkender hinanden, for den man er, det man gør og det vi hver især bidrager med. På Korsvejens skole er tryghed en vigtig del af trivslen. Vi hjælper, støtter og trøster hinanden, hvis det er nødvendigt. Vi griner ikke ad hinanden men med hinanden. Som en del af trivslen er vi fysisk aktive. Bevægelse kommer til udtryk i idræt og andre fag. Den fysiske aktivitet styrker velvære og ro – giver større tolerancetærskel. At eleverne føler højt selvværd er en vigtig del af trivslen. På Korsvejens skole anderkender vi forskellighed. Vi anderkender hinanden for den man er og det man kan. På Korsvejens skole mødes mange forskellige børn. Når mange forskellige børn mødes med forskellige forudsætninger kan der opstå uenighed og konflikt. På Korsvejens skole ved og forstår eleverne at konflikthåndtere. På Korsvejens skole er lærernes trivsel vigtig. Lærerne trivsel er vigtig for den enkelte, for eleverne og skolen. Lærernes trivsel er vigtig for humør, engagement og det sociale indeklima. Side 4 af 6 Ansvarlighed Ansvarlighed indgår i skolens værdigrundlag, fordi det fremmer fælleskabet, samarbejdet, handlekraften og engagementet. Værdien Ansvarlighed er under udarbejdelse Side 5 af 6 Selvværd Selvværd indgår i skolens værdigrundlag, fordi det styrker livskvaliteten. Eleverne får en oplevelse, af at være kompetent, til at håndtere de grundlæggende udfordringer i livet, at turde stå ved sig selv og indgå i sunde relationer. Værdien Selvværd er under udarbejdelse Side 6 af 6 Faglighed & fordybelse Mål: Korsvejen Skole skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Faglighed og fordybelse indgår i skolens værdigrundlag, fordi det betyder eleverne tilegner sig nye færdigheder, udvikler egne kompetencer, samt bliver udfordret, så de udnytter deres potentiale bedst muligt. På Korsvejens skole lærer vi til livet. Vi arbejder med og omkring den enkelte elevs potentialer. Alle børn skal løbende udfordres i forhold til deres faglige ståsted, nærmeste udviklingsmuligheder samt potentialer. På Korsvejens skole anerkender vi og arbejder med målbar viden. Denne faglighed er løbende genstand for evaluering og opfølgning. Feed back/feed forward sker i samarbejde lærer, elev og forældre imellem. På Korsvejens skole tror vi på og arbejder med andre dimensioner af faglighed end de rent målbare. Vi arbejder med elevernes kompetencer forstået som på den ene side et fundament i viden og kundskaber og i kombination med en evne til at handle og agere i livets mange ikke planlagte eller uforberedte situationer. På Korsvejens skole arbejder vi med at inddrage forældre og lokalsamfund i skolens arbejde. Vi arbejder med faglighed i konkrete sammenhænge og som eksempler fra livet omkring eleverne. På Korsvejens skole arbejder vi både enkeltfagligt såvel som tværfagligt. Vi tror på, at tværfagligheden styrker elevernes enkeltfaglige bevidsthed samt udvider elevernes forståelse for sammenhæng i og omkring fagene. På Korsvejens skole bruger vi den understøttende undervisning til at styrke elevernes faglighed via leg, i sammenhæng med motorik og kreativitet. På Korsvejens skole er lektiehjælp og faglig fordybelse en del af en integreret hverdag. På Korsvejens skole bruger vi aktivt nye og gamle metoder for at optimere elevernes læring. Skolens ledelse sørger for, at lærerne holder sig løbende ajour med udviklingen inden for deres fag samt metodiske nyskabelser. Vedtaget i Skolebestyrelsen april 2016

Aske Andersen a few seconds ago
Korsvejens Skole
Tårnbyvej 3
2770 Kastrup