SkoleIntra is a school platform.

 • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
 • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
 • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
 • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
 • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
 • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Lem Stationsskole

Read a bit more about Lem Stationsskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Lem Stationsskole

Profil Pædagogiske principper Lem Stationsskole Skolegade 34, 6940 Lem St. 9974 1800 www.lem-skole.dk

Skolens fysiske indretning – en del af skolens læringsmiljø.

Det gode værested – det gode lærested.

Det er en almindelig sandhed – i al sin banalitet – at både børn og voksne skal trives og have det godt for at kunne lære, og at man trives, når man lærer og udvikler sig.

Så trivslen er afgørende.

Det forudsætter

 • gode relationer mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes
 • gode velfungerende klasselokaler og faglokaler
 • pæne, rene og indbydende lokaler og opholdsrum
 • åbenhed både fysisk og mentalt
 • en indretning, der støtter arbejdet i de selvstyrende lærerteam

Skolens nye indretning blev gennemført sideløbende med en renovering af lokalerne og nybyggeri af læringscenter, IT-lokale m.m. i 2004. Skolen består af to fysisk adskilte afdelinger: Lilleskolen for 0. – 3. årgang og Storeskolen for 4. – 9. årgang. Det var hovedsagelig i Storeskolen, at de store renoveringsarbejdet blev lavet. Men grundtanken bag skolens indretning og funktion er ens for begge afdelinger.

Inspirationen kom bl.a. via besøg på Futurum-skolen, Håbo Kommune, Sverige og Statens Forsøgsskole i Rødovre, men kom også via de interne drøftelser og diskussioner på skolen.

De forhold, vi ændrede på skolen, skal ses i sammenhæng og er ikke prioriterede. Det er vores opfattelse, at de alle er nødvendige og at de gensidig forstærker de positive effekter.

Den pæne skole. Alle trives i pæne omgivelser. Vi gør derfor en stor indsats for at holde skolen ren og pæn og fri for hærværk. Dette har en selvforstærkende virkning. Skolens indesko-ordning har en effektiv effekt her. Alle elever har egen garderobeplads med plads til sko og overtøj. Det meste snavs bliver i garderoden. Samtidig oplever vi, at der sker en ”mental” forandring, når man ifører sig indesko eller strømpefødder. Det ”seje” og ”det pyntede” forsvinder. Følelsen af, at man er ”hjemme” forstærkes. Og der bliver ikke sat mærker efter sko og støvler på væggene og ingen døre, der bliver sparket itu. Vi bruger vores budget til rengøring fuldt ud, og har et tæt samarbejde med rengøringsselskabet omkring rengøringen af skolen.

Den åbne skole. Åbne fysiske rammer fremmer også en mental åbenhed. Derfor blev alle de nyrenoverede klasselokaler omring det nye læringscenter forsynet med glas i døre og indvendige vinduer. Det støtter arbejdet i de selvstyrende lærerteam, og det giver en oplevelse af sammenhæng og samvær mellem alle klasserne i området. Alle kan se, hvad der arbejdes med, og hvordan livet er i den enkelte klasse. Efter en kort periode i starten med stor nysgerrighed eleverne imellem, er det nu blevet en naturlig del af dagligdagen.

Læringscentret og IT-lokalet. Det nye læringscenter blev etableret som en nybygning, der forbandt to tidligere klasselokalefløje. Det er skolens aktive centrum. Her er der biblioteksfunktion, arbejdspladser til hold eller enkelte elever og her er der plads til hygge og ophold i pauserne for både elever og lærere. Der er adgang, både fysisk og synsmæssig fra flere klasseværelser direkte til læringscentret. Det kan derfor bruges hele skoledagen. Der kan være almindelig skolebiblioteksbesøg samtidig med at elever fra forskellige klasser sidder og arbejder i rummet. Det nye IT-lokale er en del af læringscentret, adskilt med en foldevæg. Lokalet kan bruges af hele klasser og enkelte elever eller hold. Der er muligheder for skiftende udstillinger. I læringscentret er der muligheder for at give eleverne oplevelser og viden. F. eks. ved ”Dagens ord”, ”Månedens billede” og ligeledes via de mange levende dyr og skiftende udstillinger i naturfagsfløjen. Faglokalerne til Håndarbejde og Billedkunst ligger ved læringscenteret og kan bruges i den almindelige undervisning og den tværfaglige undervisning som værkstedslokaler.

Lærer-caféen. Vi ønsker at se trygge og glade børn omkring os. Vi vil have et naturligt og tæt samvær mellem de voksne og eleverne på skolen, både i timerne og i pauserne. Derfor blev lærerværelset i den traditionelle form nedlagt. I læringscentret blev der indrettet en lærercafé, hvor lærerne i 4. - 9. klasse kan drikke deres kaffe m.m. i elevpauserne. Det har ændret det daglige samvær mellem alle. Det er naturligt for eleverne at komme i lærercaféen og snakke med lærerne. Samtidig ved eleverne, at vi alle er til stede i området og kan registrere det, der sker i mellem eleverne. Dertil kommer, at der fortsat er en gårdvagtsordning og en gangvagtsordning. Det traditionelle lærerværelse fremmer en ”vi og dem”-holdning. På Lem Stationsskole fremmer samværet hele skoledagen mellem eleverne og lærerne en ”os”-oplevelse, en oplevelse af at vi alle er sammen og har et medansvar for at alle trives. I fællesrummet i Lilleskolen er der lavet en tilsvarende ordning med en lærercafé. Tidligere var der ikke et personalerum i Lilleskolen, så i Lilleskolen har der været erfaring med, at lærerne var sammen med eleverne hele skoledagen.

Lærerarbejdspladser. Det gamle lærerværelse er indrettet til lærernes forberedelse og mødevirksomhed. Lærerværelset er et arbejdsrum for lærerne, men også til afslapning og ro, hvis der behov for det. Lærerværelset er lukket for elever.

MI/Læringsstile/LP-modellen. Der har været en naturlig følge af ovennævnte tænkning, at skolen har deltaget i uddannelse omkring mange intelligenser og læringsstile. Nu medtænkes begge teorier i fortrinsvis dele undervisningen, og skolen er ved at etablere en samling af egnede undervisningsforløb, der bygegr på MI og læringsstile. Skolen har siden 2007/08 deltaget et udviklingsprojekt vedr. LP-modellen. Et udviklingsprojekt med fokus på pædagogisk analyse og læringsmiljø.

MK-2010 Evaluering af kvalitet

 1. Grundskolekarakterer.

Skolens grundskolekarakterer for 9. årgang kan ses ved brug af følgende link:

http://www.uvm.dk/statistik/karakterer/skoler.htm?menuid=55

Klip derefter på Lem Stationsskole

 1. Evaluering af skolens læringsmiljø.

Danmarks Evalueringsinstitut gennemførte i 2006 en evaluerings af læringsmiljøer i Folkeskolen. Lem Stationsskole deltog som en af 6 skoler i denne evaluering. Hele rapporten kan downloades på: www.eva.dk

Aske Andersen a few seconds ago
Lem Stationsskole
Skolegade 34
6940 Lem St.