Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Lille Værløse Skole

Velkommen til vores skole og FFO – MOD NYE MÅL Marts 2018

Vision

Lille Værløse Skole og FFO skal være et sted, hvor eleverne bliver så dygtige som muligt, og hvor elever og medarbejdere trives med hinanden og de opgaver, der skal løftes.

Kerneydelse

Vores grundlæggende kerneydelse består i, at hver enkelt elev uanset baggrund, evner, styrker og svagheder har oplevet glæde og nysgerrighed ved læring og følt sig som en del af et trygt fællesskab gennem sine skoleår på Lille Værløse Skole.

Ledelsen

Ledelsen består af skoleleder Peter Thomsen, souschef/pædagogisk afdelingsleder Autisme Mette Weise Holtourg, afdelingsleder børnemiljø Kathrine Fruergaard, afdelingsleder Ungemiljø Andreas Fatum, og FFO-afdelingsleder Susanne Rolighed.

Medarbejdere

Medarbejderne ved Lille Værløse Skole er engagerede og dygtige, hvilket er en altafgørende faktor for undervisningens kvalitet og elevernes trivsel. Lærerne og pædagogerne arbejder tæt sammen i dagligdagen, ligesom det også er tilfældet på ledelsesniveau.

Beliggenhed

Lille Værløse Skole er beliggende på Ryetvej 1, 3500 Værløse. Vi ligger centralt i Værløse by og er tæt på natur og trafikforbindelser i form af S-tog og busforbindelser. Hertil kommer lille afdeling i Jonstrup med tre indskolingsklasser.

Autismeafdelingen

På skolen har vi tilknyttet en Autismeafdeling. Samarbejdet med Autismeafdelingen og de øvrige afdelinger finder sted i relation til inklusion af enkelte elever og i forhold til den generelle inklusionsindsats. Hertil kommer en række praktiske forhold, bl.a. fælles sekretarial og ledelse.

Åben skole

Lille Værløse Skole er i det hele taget kendetegnet ved at være en bredt samarbejdende organisation internt og med skolens interessenter, herunder også forældrene. Særligt arbejder vi med udeskole, som er støttet af Undervisningsministeriet med to konsulenter. Vi arbejder tæt sammen med forskellige lokale foreninger og virksomheder. Senest er indledt et samarbejde med Værløse Bymidte og KolleKolle

Traditioner

Skolens traditioner er et andet og væsentligt element i hverdagen. Traditionerne skaber kontinuitet, tryghed og fællesskab i en travl hverdag. Vores idrætshal danner ramme om disse traditioner, fx sidste og første skoledag, til juleafslutning samt skolens fødselsdag. Ved sådanne lejligheder stemmer alle i, når vores helt egen skolesang synges. Hvert andet år gennemføres en featureuge dvs. foråret 2019, hvor samtlige elever arbejder sammen på tværs af årgangene. Featuren afsluttes med åbent hus, hvor familie og venner kommer på besøg. Dette arrangement er altid et stort tilløbsstykke.

Faglighed

Lille Værløse Skole er kendetegnet ved en høj faglighed, der bl.a. kommer til udtryk ved, at en relativ stor elevandel fortsætter til en gymnasial uddannelse efter 9. klasse. Alle elever gennemfører afgangsprøverne, hvilket også er udtryk for skolens faglige fokus. Endvidere viser statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning, at udskolingslærerne har succes med at forberede eleverne til afgangsprøverne. Det faglige fokus giver ikke udslaget alene. Skolen har et tæt samarbejde med UU-Sjælsø, hvilket betyder, at udskolingens elever deltager i brobygningsforløb. I nogle tilfælde tilrettelægges særlige praktikforløb, der har til hensigt at modvirke, at eleverne dropper ud af deres uddannelser.

Elevfravær

Der er fra lærernes, pædagogernes og ledelsens side en konsekvent opfølgning på elevfravær, hvilket også virker forebyggende ift. antallet af elever, dropper ud af uddannelserne.

Samarbejdspartnere

Skolen har et glimrende samarbejde med en række eksterne parter, hvoraf de vigtigste er: Skolebestyrelsen, psykologer, socialrådgivere, talepædagog, sundhedsplejersken, SSP-koordinatoren, UU-Sjælsø, områdelederne fra 0.- 6. års institutionerne i distriktet, herunder: Ryet Børnehus, Nørreskovens Børnehus, Espebo Børnecenter, Børnehuset Krudthuset.

En del af samarbejdet med 0 – 6 års institutionerne omfatter et struktureret og kontinuerligt overgangsforløb fra børnehave til FFO og skole.

Teamsamarbejde

Lærerne er som udgangspunkt tilknyttet en eller flere årgange årgang i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Det tilstræbes, at lærerne er tilknyttet én af de nævnte årgange/skolefaser i en længere årrække med det formål, at den enkelte lærer oparbejder viden og rutine på sit område. Vore dygtige lærere er organiserede i selvstyrende årgangsteam, hvilke vil sige, at en fast kerne af lærere forestår undervisningen på årgangen. I dette skoleår har vi særlig fokus på de faglige team og vi har nye samarbejdsfora for K-fag – Fokustid – Ressource team. Ledelsen faciliterer arbejdet i disse nye team.

Skemalægning

Skemaplanlægningen er fleksibelt tilrettelagt på grundlag af en årsnorm, der er centralt fastsat. I dagligdagen betyder det, at lærerne kan tilpasse skemaet efter undervisningens indhold. Vores organiseringsform understøtter såvel den faglige udvikling som relationerne mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes.

K-fag K-fag er en understøttende valgfagsordning, der hviler på både voksne og børns kompetencer. I K-fags timerne får eleverne mulighed for at beskæftige sig med en selvvalgt aktivitet, planlagt af lærere og pædagoger, der har særlig virkelyst og kunnen på netop det område. K-fagene tilrettelægges på tværs af årgangstrinnene, så der vil også være mulighed for at prøve sig af i nye grupperinger og få en større kontakt med de lærere, pædagoger og elever, der også er en del af skolens dagligdag, men som kontakten måske ikke er så stor til. På den måde håber vi, at eleverne vil opleve en større social sammenhæng, samtidig med at de får mulighed for at beskæftige sig med en aktivitet, der understøtter deres faglige styrker og interesser. I de to første uger af skoleåret forbereder og gennemfører vi præsentationen, udvælgelsen og holddelingen af K-fags tilbuddene, og derefter går de forskellige forløb i gang.

Fokustid Fokustiden er de lektioner, der tidligere har været afsat til lektiecafé. Også hér ønsker vi at brede mulighederne for faglig støtte og udfoldelse mere ud, så man ikke kun har én voksen i én klasse, men derimod har flere fagpersoner at støtte sig til. Det vil betyde, at der i langt de fleste tilfælde vil være både faglærere og pædagoger til rådighed, så vi sikrer den bedste opbakning til eleverne, uanset om behovet er lektiehjælp, social aktivitet, assistance på biblioteket eller andet. De enkelte årgange er i fuld gang med at tage stilling til, hvorvidt fokustiden enten skal foregå på en samlet årgang eller flere samlede klassetrin.

Endelig har vi en pulje timer, der tidligere blev puttet i skemaet som UU-lektioner. De fleste er allerede anvendt til ovenstående aktiviteter, men vi har lidt i reserve, som vi har valgt at samle til hele aktivitetsdage. Det betyder, at vi, i stedet for de drypvise pædagogtimer på årgangene, kan tilbyde eleverne hele dage med mulighed for udflugter, projekter, sportsaktiviteter el.lign. i løbet af skoleåret. For pædagogerne giver det både sammenhængs- og samarbejdskraft, og for eleverne betyder det, at de vil opleve et veltilrettelagt indhold i de timer, der tidligere af og til har været en kilde til frustration. Vi informerer selvfølgelig om, hvornår disse dage løber af stablen i løbet af skoleåret.

Vi ser frem til at prøve kræfter med vores nye tiltag og håber, at de vil være med til at give endnu mere mening og kvalitet til skoledagen på Lille Værløse Skole for både børn og voksne!

Elevernes trivsel

Lille Værløse Skole er præget af en meget tryg atmosfære. Konfliktniveauet er lavt i dagligdagen, og store som små elever færdes trygt i hinandens selskab. Alle klasser har tilknyttet en venskabsklasse, hvilket giver bonus såvel fagligt som socialt. Desuden er der dannet et såkaldt konfliktmæglerkorps bestående af uddannede elever fra udskolingen. Konfliktmæglernes opgave er, som titlen antyder, at mægle i tilfælde af konflikter blandt kammeraterne i frikvartererne. Ordningen har kørt i flere år og har været en stor succes. Herudover har vi engagerede elever, hvis indsats bl.a. viser sig i elevrådene, skolepatruljen, som medhjælpere i Skoleboden og som bogopsættere i Pædagogisk Læringscenter.

Medarbejdernes trivsel

Igennem flere år har der været fokus på medarbejdernes trivsel. MED-udvalget har spillet en væsentlig rolle i dette arbejde. MED-udvalget fokuserer på de såkaldte langtidsfriske. Medarbejderne har dannet en personaleforening, der arrangerer sociale arrangementer i løbet af året. Desuden er der stor opbakning til diverse personalearrangementer til fx jul og sommer. Alt sammen tiltag, der virker fordrende for en positiv og konstruktiv atmosfære på arbejdspladsen. Skolen og FFO har et signifikant højt fremmøde hos medarbejderne, og det vidner om et godt arbejdsmiljø.

Elevernes resultater

Resultaterne ved de nationale test indikerer ganske klart, at eleverne på Lille Værløse Skole klarer sig godt fagligt set i forhold til landsgennemsnittet. Dette skal blandt andet ses som resultat af et flerårigt fokus på undervisningsdifferentiering. Det har betydet, at lærerne er opmærksomme på betydningen af at give eleverne udviklende udfordringer i forhold til den enkelte elevs evner og behov. En vigtig komponent i dette arbejde er skolens nye ressourceteam, som består både af lærere og pædagoger. De ugentlige lektioner giver mulighed for at gennemføre undervisningen målrettet mod den enkelte elev eller gruppe i klassen. Det kan både være med fokus på faglig læring eller social læring.

Mål med ressourceteamet Alle børn og voksne skal trives og have de mest optimale muligheder for læring • Børnene skal blive så fagligt dygtige som muligt • Børnene skal videreudvikle sociale kompetencer gennem samvær med andre. • De voksne skal have gode muligheder for at udvikle deres faglige kompetencer. Centret skal være et sted for inspiration og nysgerrighed og udveksling af erfaring.

Formålet er: • At de ekstra ressourcer, der er til stede på skolen, skal bruges fleksibelt og dynamisk og derved undgå spild. • At den mere præcise tildeling af ressourcer betyder større udbytte af undervisningen, både for den enkelte og for hele klassen. • At de medarbejdere, der får opgaverne, udvikler faglige kompetencer til at kunne videreformidle/sparre/vejlede kolleger og dermed være med til at videreudvikle hele skolens læringsmiljø.

Målstyret undervisning - MeBook

I de kommende år vil skolen arbejde med at udvikle den målstyrede undervisning og synlig læring. Udgangspunktet er lærerens arbejde med målstyring som retningsgivende for læring. Målet med indsatsen er, at lærerne i højere grad planlægger, gennemfører, giver feed back og evaluerer den enkelte elevs læringsudbytte som en løbende proces i samarbejde med eleven. Skolen bruger MeBook og har haft flere forløb, hvor MeBook er blevet introduceret for medarbejderne.

Læseindsats

Igennem flere år har skolen haft fokus på læseindsatsen i det tidlige skoleforløb, hvilket har afstedkommet gode læseresultater i indskolingen. Både på nationalt og kommunalt plan leverer skolen resultater i toppen af skalaen. Denne situation er resultatet af dels en faglig og dels en social indsats forestået af lærerne og pædagogerne i samarbejde med forældrene. Udfordringen for skolen bliver at videreføre succesen til mellemtrinnet og udskolingen. Elevernes læseevne og ikke mindst læselyst skal opretholdes på et højt niveau igennem hele skoleforløbet, og derfor har skolen iværksat tiltag, der skal sikre, at dette mål indfries. To væsentlige tiltag er en plan for anvendelse af læsetest samt afvikling af læsekonferencer på samtlige årgange samt tilknytning af læsevejledere på 0.-9. årgang.

Fagteamsamarbejde

Andre tiltag i forhold til målsætningen vil være at styrke samarbejdet mellem faglærerne, styrke skole-hjem-samarbejdet samt den løbende evaluering af elevernes udbytte. Desuden skal vi fortsat udvikle de nyligt igangsatte tiltag som bl.a. udeskole i indskolingen, fortsætte arbejdet med synlig læring og have fokus på de praktisk-musiske fag på mellemtrinnet og i udskolingen.

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

Lille Værløse Skole

Aske Andersen a few seconds ago
Lille Værløse Skole
Ryetvej 1
3500 Værløse

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.