LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Lilleåskolen

Profil Pædagogiske principper Lilleåskolens overordnede værdigrundlag Lilleåskolens hele virke bygger på fire grundlæggende værdier.

Vi styrker det hele menneske fagligt, personligt og socialt gennem psykisk og fysisk trivsel Vi stiller krav om tolerance, samarbejde, gensidig respekt og ligeværd Vi vægter åbenhed gennem et levende miljø med glæde og trivsel Vi skaber mulighed for kreativitet, engagement og forskellige læreprocesser

Lilleåskolens visioner Det er Lilleåskolens vision, i samarbejde med forældre og fritidsordninger: at skabe en skole hvor bevægelse og sundhed er en integreret del af hverdagen at skabe en gensidig, ligeværdig og åben dialog omkring det enkelte barn og fællesskabet at arbejde med talentudvikling, præget af åbenhed og respekt for elevernes forskellighed og forudsætninger at udvikle den lærende organisation, så interne og eksterne netværk styrkes og mulighed for nye undervisningsformer skabes at skabe en rød tråd i undervisningens tilrettelæggelse så lysten til at lære og høj faglighed sikres at kunne dokumentere og evaluere vores pædagogiske praksis, så kvaliteten i undervisningen sikres De enkelte fag Skolens obligatoriske fag:

Dansk Engelsk Tysk (5. og 6.kl) Kristendom Historie (3.-6.kl)

Matematik N/T (natur og teknologi)

Musik Billedkunst (0-5.kl) Idræt Svømning (5.kl)) Madkundskab (6.kl) HDS - Håndværk og design (5.-og 6.kl)

Understøttende undervisning Bevægelse Fordybelsestid

Valgfag og anden frivillig undervisning:

Musikskolen tilbyder undervisning.

Evaluering af kvalitet På Lilleåskolen sker evaluering af kvalitet bl.a. ved brug af:

Nationale test Læse- og stavetest på de enkelte årgange Matematiktest Trivselsundersøgelser

Lektiepolitik Princip for Faglig fordybelse/lektiecafé.

  • gældende fra 1.august 2014

Målet med den faglige fordybelse er at støtte op om og styrke elevernes faglige udvikling, og aktiviteten skal være målrettet den enkelte elevs faglige niveau.

Der skal sikres sammenhæng mellem fordybelsesaktiviteterne og elevens individuelle læringsmål. Det er elevens sædvanlige faglærere, som bærer ansvaret for dette.

Eleven skal kunne følge den fagopdelte undervisning uafhængigt af aktiviteterne i fordybelsestiden, altså må lektier ikke være en forudsætning for at kunne følge den fagdelte undervisning.

Faglæreren aftaler med eleven, hvilke opgaver og aktiviteter der arbejdes med i fordybelsestiden.

Faglæreren kan anbefale eleven i samarbejde med forældrene at løse bestemte opgaver eller udføre bestemte aktiviteter hjemme, som kan styrke eleven i at nå sine læringsmål.

Bemandingen i fordybelsestiden er både pædagoger og lærere. Det skal sikres, at bemandingen både fagligt og normeringsmæssigt er tilstrækkelig til, at målet om at styrke elevernes faglige udvikling kan nås.

Der skal sikres ro i forbindelse med den faglige fordybelse.

Den faglige fordybelse foregår på forskellige lokaliteter.

Skolebestyrelsen 30.april 2014

Regler for elevernes opførsel Trivselspolitik på Lilleåskolen.

Lilleåskolen

-Et godt sted at være- et godt sted at lære.

Vi arbejder til stadighed på at skabe et godt trivsels- og læringsmiljø på Lilleåskolen hvor den enkelte elev oplever at være en del af fællesskabet.

Det er altid et fælles skoleproblem, hvis en elever oplever sig mobbet. Derfor har vi tilrettelagt tiltag der fremmer og skaber trivsel i elevernes læringsmiljø.

Vi arbejder forebyggende og indgribende.

I skabelsen af et godt læringsmiljø, er det vigtigt, at lærerne har fagdidaktiske kompetencer, klasseledelseskompetencer og relationskompetencer.

LP. Model: Lærerne og pædagogerne er uddannet i LP modellen og anvender tankegangen i deres daglige arbejde.

AKT(adfærd kontakt og trivsel): Skolen råder over tre AKT uddannede lærer og pædagoger, som kan vejlede og støtte lærerne i de daglige udfordringer. AKT personalet kan også foreslå og stå fort forløb i den enkelte klasse.

Klassetrivsel: Skolen anvender redskaber som er til rådighed i www. klassetrivsel.dk og kan her bl.a. danne sig et overblik og få viden om elevernes indbyrdes relationer.

Giver tryghed, at på en lille skole som vores, kender alle lærere og elever hinanden og alle personalet udviser ansvarlighed og nærvær over for alle skolens elever, ligesom alle griber ind i evt. konflikter.

Trivselsuge 41:

Status på samværsregler og 5 fede fiduser. Elevernes egne erfaringer inddrages.

Aktiviteter der styrker fællesskabet tilpasset årgangene, en social læseplan med fastlagte aktiviteter gennem hele skoleforløbet

Ugen afsluttes med fælles motionsløb og aktiviteter i skoven med deltagelse af kommende skolestartere fra børnehaven.

Legepatrulje:

  1. årgang uddannes til legepatrulje og sætter lege i gang med de yngre elever

Elevrådet:

Består af 2 medlemmer fra klasserne 3.-6. klasse og en kontaktlærer.

Står for frikvarters aktiviteter som lege og konkurrencer der styrker selvværd og oplevelse af fællesskab for den enkelte elev.

Vurderer og kommer med forslag til handleplan i forbindelse med DCUM undersøgelserne.

Handlestrategier.

Grundlæggende handler mobning om at føle sig sat udenfor fællesskabet.

Klasselæreren til en elev som føler sig mobbet vil:

Afdækker om der er tale om en konflikt, som kan løses ved almindelig konflikt håndtering

-hvis ikke, og der er tale om, at eleven udsættes for hån, trusler, krænkende bemærkninger eller vold fra en bestemt person eller gruppe, involveres ledelsen og de øvrige lærere

Der tages kontakt til de involverede forældre og der aftales og iværksættes en AKT indsats.

Det overvejes, om der er behov for et samlet forældremøde.

Samværsregler for Lilleåskolen. Vi skal tage hensyn til hinanden

Vi skal tale pænt til hinanden Eleverne skal rette sig efter de voksne Vi skal opholde os roligt, når vi er inde Eleverne opholder sig ikke på lærergangen Eleverne opholder sig udenfor i pausen Eleverne forlader ikke skolen i skoletiden Eleverne opholder sig i skolegården, når man venter på bussen Eleverne har ikke slik med i skole, fødselsdage kan være undtagelsen Spil og legetøj er kun fremme i frikvartererne Trivselsregler:

”5 FEDE FIDUSER” udarbejdet af elevrådet på grundlag af forslag fra klasserne:

  1. Tag hensyn og respekter hinanden.
  2. Vær positiv.
  3. Sig din mening på en pæn måde.
  4. Vær ærlig.
  5. Vær hjælpsom.
Aske Andersen a few seconds ago
Lilleåskolen
Skolevej 2 - 4
8870 Langå