ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Limfjordsskolen-Struer

Videnskab og venskab Det mest afgørende for et barns og et ungt menneskes trivsel er, at det har venskaber. Samtidig er trivsel og læring hinandens forudsætninger. En elev, der ikke trives, har ikke overskud til læringsmæssig udvikling, ligesom en elev, der ikke oplever udvikling i forhold til skolearbejdet, heller ikke trives. Derfor har vi på Limfjordsskolen fokus på arbejdet med at skabe og dyrke venskaber i skolehverdagen som grundlag for det pædagogiske arbejde. Vi bestræber os på, at pædagogikken i skolen baserer sig på viden om, hvordan vi bedst opnår de resultater vi ønsker. Bag pædagogikken gemmer sig en videnskab. Det er i øvrigt også tilfældet for alle de fag, vi præsenterer eleverne for i skolen. Vi har fokus på, at videnskabernes resultater, vinder indpas og danner grundlag for skolens pædagogiske arbejde og i arbejdet med skolens fag. Limfjordsskolen kendetegnes ved en høj grad af faglighed. Foretagsomhed Kreativitet – Entreprenørskab – Innovation Skolen har traditionelt fokus på viden og kunnen og sådan skal det være. Det, vi gerne vil gøre anderledes med afsæt i begrebet foretagsomhed, dækkende over kreativitet, entreprenørskab og innovation, er bestræbelser på at omsætte viden og kunnen til gøren. Vi vil med andre ord arbejde for at sætte elevernes kompetencer i form af viden og erfaring i spil som grundlag for stillingtagen og konkrete valg og handlinger, som gør en forskel. Eleverne skal altså ikke blot kunne gengive erhvervet viden, men kunne omsætte den i handlinger, der forandrer. Vi vil skabe et undersøgende og eksperimenterende miljø i skolen med plads til nysgerrighed, fælles undersøgelse og kvalificeret tænkning. Denne tænkning fordrer, at vi også bevæger os ud af skolens snævre rammer og ud i det omgivende samfund – først og fremmest lokalsamfundet. Et samarbejde med foreninger, virksomheder og ikke mindst kommunale kulturvirksomheder kendetegner Limfjordsskolen. Struer Kommune ønsker at udvikle en profil som Lydens By og skabe en identitet, der sætter kommunen og byen på landkortet som et sted der er attraktivt og hvor man har fokus på at udvikle turist-, erhvervs- og kulturlivet. Med afsæt i vore tanker om en foretagsomhedspædagogik vil vi arbejde med at give et bud på udmøntningen af de kommunale visioner. Helt konkret sonderer vi mulighederne for at bringe os i stand til at udbyde to profillinjer med lyd som omdrejningspunkt. En naturvidenskabelig og teknologisk lydlinje med afsæt i og dialog med den viden og de kompetencer, der allerede findes i Bang & Olufsens hjemby og en kreativ, musisk og æstetisk lydlinje, hvor musikundervisning i nært samarbejde med den kommunale musikskole og sammenhængen musik-lyd-læring er de bærende elementer. Med profillinjerne vil eleverne få mulighed for fordybelse, dygtiggørelse og kompetenceudvikling, samtidig med at linjerne vil kunne skabe grobund for talentudvikling og danne grundlag for brobygningen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. …at arbejde Brainwise På Limfjordsskolen arbejder vi brainwise. Det betyder kort beskrevet, at vi anvender den nyeste viden om hjernens funktion og udvikling som baggrund for pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder. Vi anvender denne viden til at skabe en ramme for fællesskabet, der også understøtter, udvikler og udfordrer den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer.  Det afspejler sig i mødet med det enkelte barn og klassen som helhed. I tilrettelæggelsen af undervisningen og dagligdagen.  I indretningen af de enkelte lokaler og skolen som helhed.  I samarbejdet med kolleger og forældre.  I valg af metoder, redskaber og teknikker i den pædagogiske værktøjskasse. Et eksempel kunne være at anvende beroligende musik i indskolingen som daglig markør af skoledagens afslutning og dermed skabe rammerne for en hensigtsmæssig (rolig) overgang til SFO´en. Tydelige faglige miljøer Fra hjerneforskningen ved vi, at former, farver mm. i vore omgivelser påvirker os og sætter stemninger, der har betydning for, hvordan vi går til de aktiviteter, vi præsenteres for. Derfor indretter vi skolens rum fleksibelt, så vi kan skabe skiftende miljøer, der understøtter skolens aktiviteter på en måde, så eleverne opnår det bedst mulige udbytte. Samtidig ved vi også, at eleverne motiveres af at komme i lokaler, der signalerer hvad der skal foregå i rummet. Med sådanne kontekstmarkører frigives kognitiv energi og plads i arbejdshukommelsen. Forskning viser, at eleverne foretrækker og motiveres af den undervisning, der finder sted i faglokaler med et tydeligt fagligt udtryk. Eksempelvis fysiklokalet, sløjdlokalet osv. Vi lægger derfor vægt på tydelige faglige miljøer i skolen - også i forhold til undervisningen i fag, som ikke traditionelt finder sted i faglokaler. Hjemklasseprincippet er gældende i indskolingen, men på de følgende årgange har eleverne hjembaser, hvorfra de går til undervisningen i tydelige faglige miljøer, som også understøtter målet om en mere praksisnær undervisning i foretagsomhedsskolen. Limfjordsskolen er mangfoldighed Limfjordsskolen rekrutterer fra et etnisk og socialt meget sammensat skoledistrikt. Heri består en af skolens styrker. Eleverne lærer om mangfoldighed og om, hvor meget vi alle har til fælles trods forskellig geografisk, religiøs og kulturel baggrund. Vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, og som alle bidrager med noget andre kan lære af. Alle skal opleve, at de er værdsat, og alle skal opleve, at de er en vigtig del af fællesskabet. Limfjordsskolens mangfoldighed og fællesskab danner grobund for elevernes demokratiske dannelse. Det er vort mål, at eleverne efter endt skolegang både er blevet fagligt dygtige og har udviklet kompetencer til at indgå i livets mange fællesskaber. Specialklasser Limfjordsskolen rummer Struer Kommunes specialklasser og autismecenter. Specialklasserne er et specialpædagogisk undervisningstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, koncentrations- og opmærksomhedsproblemer og/eller AKT-vanskeligheder samt børn med diagnoser indenfor autismespektret. Specialklasseeleverne visiteres via PPR til Limfjordsskolens specialklasser. Eleverne indplaceres efter pædagogiske behov med øje for det enkelte barn og gruppesammensætningen. Specialklasserne er fysisk placeret på skolen, så eleverne indgår i det almene skolemiljø. Vi tilstræber et individualiseret tilbud i den fælles skole. Modtagelsesklasser Limfjordsskolen rummer også kommunens modtagelsesklasser. I modtagelsesklasser lægges der grobund for integration af nyankommne flygtninge- og indvandrerbørn. Her lærer de dansk som andetsprog og gennemgår et forløb, der ruster dem til udslusningen i et skoleforløb på Limfjordsskolen eller den skole, der måtte være distriktsskolen i det område, hvor de er bosiddende. Vort pædagogiske arbejde støtter etnisk minoritetselever til at skabe et tilhørsforhold til det land de vokser op i. Vore elever skal udvikle en sund identitetsforståelse, som betyder, at de ikke skal tvivle om hvem de er og hvor de hører til. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene. Der er fokus på, hvilke kundskaber og ressourcer det enkelte barn og forældre har, for at anvende og kvalificere disse i skolesammenhæng. Livsduelighed Summen af vore bestræbelser på Limfjordsskolen er ønsket om at skabe livsduelige mennesker. Grundpillerne i livsduelighed er selvtillid, selvværd og selvforståelse, og en livsduelig elev, er en elev som optimalt har udviklet og fået udfordret sine evner, både fagligt, socialt, kropsligt og personligt. Eleven kender sine ressourcer og grænser og kan tage ansvar for eget liv og indgå i ansvarligt fællesskab med andre. Vi har høje ambitioner for alle skolens elever i alle fag, og vi arbejder ud fra følgende værdier:  Gensidigt forpligtende fællesskaber  Høj faglighed  Respekt for forskellighed  Alle mennesker har ressourcer Vort udgangspunkt er, at børn er forskellige og lærer forskelligt, uden at vi går på kompromis med, at skolen er et fælles sted, hvor et demokratisk læringsmiljø vægtes højt. Individualitet er først noget værd, når man kan dele den med andre. Vi udvikler vore talenter, ligesom vi støtter og hjælper de af vore elever, der i kortere eller længere tid har brug for det. Med kompetente og dygtige lærere og pædagoger og ved inddragelse af professionelle eksterne aktører, gør vi vore elever så dygtige, de kan, så de kan begå sig i den virkelige verden – og vi gør det i et tæt samarbejde med forældrene, der kender deres barn bedst.

Aske Andersen a few seconds ago
Limfjordsskolen-Struer

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Limfjordsskolen-Struer

Read a bit more about Limfjordsskolen-Struer.