SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About LINIE 10

Read a bit more about LINIE 10.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About LINIE 10

PROFIL Pædagogiske principper Værdisætning

PÅ LINIE 10 er det vigtigt at engagere den enkelte til faglig og person udvikling. PÅ LINIE 10 møder vi hinanden som ligeværdige individer. PÅ LINIE 10 tror vi på, at fælles begejstring over de ting, vi gør godt, kan give den enkelte mening og arbejdsglæde i hverdagen. Pædagogisk grundlag

Pædagogisk målsætning Målet er at udvikle den enkelte studerende fagligt og socialt, så han/hun er rustede til de udfordringer, de møder i deres videre uddannelse.

Ligeledes vil vi på LINIE 10 udfordre den enkelte således, at ens selvtillid og troen på egen præstation styrkes.

Undervisningens organisering På LINIE 10 organiseres undervisningen ud fra den holdning, at vi møder de studerende med udgangspunkt i de kompetencer, de besidder, når de starter.

Holddelingen sker derfor med udgangspunkt i ens faglige, sociale, kønsmæssige og kulturelt ståsted samt behov. Endvidere skal der tages hensyn til både faglige og kreative udfordringer i undervisningens tilrettelæggelse.

Mødet med de studerende På LINIE 10 skal de studerende mødes som unge, selvstændige individer med egne holdninger og meninger. Vi har respekt for deres forskellighed og integritet, og de skal føle sig værdsat. De studerende kan herfor forvente en ligeværdig dialog med såvel voksne som med øvrige studerende.

Ligeledes vil de studerende på LINIE 10 møde voksne, som er tydelige i deres pædagogiske virke og som ikke er bange for at markere holdninger og formidle værdier.

På LINIE 10 skal de studerende udfordres ud fra individuel erfaring, viden og kompetence. Individuelle intelligenser og læringspræferencer skal tilgodeses i undervisningen.

De studerende kan forvente at møde en engageret og velforberedt undervisning, hvor der både stilles krav og motiveres til ansvar for egen læring, bl.a. gennem medindflydelse på undervisningens planlægning.

Samarbejdet mellem lærerne Lærersamarbejdet på LINIE 10 bygger på principperne omkring selvstyrende team. Samarbejdet er præget af åbenhed, at vi udnytter hinandens kompetencer og anser vidensdeling og evaluering som et naturligt redskab for fælles og personlig udvikling. Vi er gensidigt ansvarlige for de aftaler der indgås og arbejder loyalt for deres gennemførelse. Dialogen er præget af gensidig og ligeværdig respekt. Lærersamarbejdet på tværs af faggrupper og team sker ud fra den holdning, at ”Vi løfter i flok”.

Skole/hjem samarbejdet På LINIE 10 søger vi en tæt dialog med forældre omkring de studerendes standpunkt, adfærd, fremmøde og skolegang i al almindelighed. Kontaktlærerne er den primære person i forhold til skole/hjemsamarbejdet men kan forvente støtte og sparring fra de øvrige lærere i teamet samt ledelsen.

Skolens sociale liv og fællesskab På LINIE 10 mener vi, det er vigtigt at give de studerende oplevelser, hvor fællesskabet er det bærende element. Vi tror på, at disse oplevelser kan styrke deres tilhørsforhold til skolen, samtidig med at de får mulighed for at vise flere sider af sig selv. Skolens sociale liv og fællesskab afspejles i mangfoldige sammenhænge, både i den almindelige undervisning og ved de store fællesarrangementer. Alle har en forpligtelse til at støtte op om det, vi gør i fællesskab.

Skolen og dens samarbejdspartnere LINIE 10 er broen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Vi lægger vægt på at udvikle stadig tættere forbindelser og relationer til vores samarbejdspartnere indenfor uddannelse, erhvervsliv og kommune. Målet med samarbejdet er at give den enkelte studerende de bedst mulige vilkår i valget af en ungdomsuddannelse. Samtidig skal LINIE 10 udvise forandringsvillighed i forhold til udannelsernes krav og efterspørgsel - men skal også søge at gøre vores værdier og holdninger gældende i samarbejdet.

DE ENKELTE FAG Obligatoriske fag

Dansk: 6 timer (sprogklassen dog 9 timer)

Matematik: 4 timer

Engelsk: 4 timer

Linjefag: 4 timer

Læsebånd: 2 timer

Fællestid: 1 time

I alt 21 timer om ugen

Tilbudsfag

Fysik/kemi: 1,5 timer

Tysk: 2,5 timer

Faglig fordybelse/lektiecafé: 4 timer

Gymnasial afklaring (i samarbejde med Høje-Taastrup Gymnasium): 1,5 timer

Linjefag

På linjerne er eleverne inddelt efter interesser. Alle eleverne har to forskellige "linjefag". Det ene linjefag fra skolestart til jul (1. semester). Det andet fra jul til sommer (2. semester).

Mediefag (Film, medier og it) Ung i samfundet (Samfundsfag, pædagogik og psykologi) Mesterkok (madkundskab) Sport (idræt og bevægelse) Billedkunst Værkstedsfag

Aske Andersen a few seconds ago
LINIE 10
Parkvej 76 B
2630 Taastrup