At Løjtegårdsskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Løjtegårdsskolen

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Velkommen til Løjtegårdsskolen

Introduktion

Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolen samlet nogle oplysninger om skolegangen på Løjtegårdsskolen. Ment som en lille håndsrækning, der forhåbentlig vil hjælpe med oplysninger om dagligdagen på skolen. Samtidig er det en indbydelse til skole-hjem-samarbejdet.

Forældresamarbejde

I hver klasse vælges 2 - 4 forældrerepræsentanter, til klasserådet, der også består af lærer og elever fra klassen. Se også under punktet skolens foldere. Formål er at sikre kontakten mellem hjemmene og skolen. I samarbejde med klassens lærere kan klasserådet tilrettelægge forældremøder, klasseudflugter eller andre arrangementer. Forældrenes mulighed for at påvirke skolens dagligdag ligger i at gå positivt ind i dette arbejde, samt aktivt at deltage i møder og arrangementer i forbindelse med børnenes skolegang. Der vil i løbet af skoleåret blive holdt diverse forældre/elev/lærerkontakter, der bliver på disse møder mulighed for at få oplysninger om barnets standpunkt og trivsel i klassen, ligesom forskellige forhold i klassen kan tages op. Skolebestyrelsen indkalder to gange årligt til temaaften for de forældrevalgte i klasserådene, dels for at give inspiration til temaer man kan tage op i forældrekredsen ude i klasserne, dels for at få feedback i forhold til bestyrelsens arbejde.

"Aktiv-gruppen” er en kreds af forældre, der sørger for diverse arrangementer for børn og forældre. Orienteringsløb på skolen for nye børnehaveklassefamilier, bankoaften, discofester for eleverne, samt dimissionsfesten er opgaver som planlægges og varetages af aktivgruppen. Aktivgruppen har deres egen facebook gruppe, hvor man kan tilmelde sig. Skolen har ingen tilknytning til siden.

Skolebestyrelsen

Efter loven skal skolebestyrelsen arbejde indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Kommunalbestyrelsen kan delegere en del af sine beføjelser ud til skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver i følge loven er:

· at føre tilsyn med skolens almindelige arbejde.

· at fastlægge principper for skolens virksomhed.

· at godkende forslag fra skolens medarbejdere, stille forslag og give udtalelser til kommunalbestyrelsen.

Tilsynet indskrænker sig til et mere overordnet opsyn med, at forskrifter overholdes på en måde, der gavner det enkelte barn og skolen som helhed.

Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolen, om hvordan skolens virksomhed skal foregå indenfor de rammer, som kommunalbestyrelsen har udlagt.

Dette betyder modsætningsvis, at skolebestyrelsen ikke beskæftiger sig med individuelle sager vedrørende enkelte elever eller lærere. Disse sager henhører under skolelederen.

Godkendelse af forslag omfatter f.eks. budgetforslag fra skolens ledelse og ordensregler for skolens elever.

Forslag og udtalelser kan dreje sig om skolens læseplaner, eller forsøgs- og udviklingsarbejde.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Endvidere deltager skolens ledelse og en repræsentant for kommunalbestyrelsen i skolebestyrelsens møder.

Skolebestyrelsens medlemmer kan ses under menupunktet Skolebestyrelsen

Elevråd Skolens elevråd består af to elever fra hver klasse. Der vælges en formand og en næstformand, som indgår i skolebestyrelsen. Derudover vælges en sekretær, og to medlemmer til sikkerhedsudvalget, samt medlem til trafikudvalget og til kunstudvalget. Elevrådet mødes en gang om måneden og til rådet er knyttet en kontaktlærer.

Regler

Udgangstilladelse: Elever i 7. – 9. klasse kan få udgangstilladelse i pauser og frikvartere, dette kræver forældreunderskrift.

Fleksibel planlægning:

Løjtegårdsskolen er gået over til flex – skemaer.

Det betyder først og fremmest, at eleverne skal vænne sig til at se på deres skoleskema hver dag, for hver uge kan være forskellig ! Man har altså ikke længere automatisk f.eks. matematik i 2. modul om tirsdagen. Hvis man går i 4. – 9. klasse kan man også have andre mødetidspunkter fra uge til uge. Man kan f. eks. godt møde klokken 8 tirsdag i den ene uge, men kl. 9.45 tirsdag i den næste uge. De ældste elever skal nok regne med at fritidsjob og sportsaktiviteter først kan starte efter kl. 15.15.

Til gengæld betyder det så også, at eleverne får mere undervisning, for lærerne planlægger skolearbejdet så man næsten aldrig har vikar eller får aflyst undervisning. Man har så godt som altid en lærer man kender, der vil undervise i det fag, hun plejer at undervise i.

Det kan også betyde, at man måske bliver undervist på mindre hold i et fag, mens andre i klassen bliver undervist i et andet fag. Man kan også opleve, at man har timer sammen med elever fra andre klasser og klassetrin, og måske er flere end man plejer at være.

Hvad betyder det for forældrene?

Det betyder, at man er sikker på at ens barn får den undervisning man ”har betalt for”. Timetallet for hvert fag er udregnet og lærerne tæller op hvor mange lektioner i faget klassen har fået. Hvis en lærer er på kursus, eller er ude af huset med en anden klasse, vil hun læse de timer hun ”mangler” på et andet tidspunkt. Det er utrolig vigtigt, at man hjælper sit barn med at huske at se på sit skema dagligt, så barnet har læst de rigtige lektier og får de rigtige bøger og materialer med i skole.

Det betyder også, at eleverne er sikret tid til faglig fordybelse. Man vil måske opleve at ens barn har 4 lektioner i det samme fag tre dage i træk, men til gengæld ikke nogle timer i en anden uge. Det er fordi der også bliver taget udgangspunkt i hvilken undervisningsaktivitet og – form eleverne har behov for.

Vi tror på, at det vil give en mere spændende skoledag og sikre faglighed og stabilitet for eleverne. Samtidig er vi ikke i tvivl om, at det også medfører, at eleverne må engagere sig endnu mere i deres dagligdag, for skoleskemaet vil ikke længere kunne opleves som ren rutine.

Så gør plads på køleskab eller opslagstavle – og god arbejdslyst i et nyt og spændende skoleår!

Fravær:

I tilfælde af sygdom bedes forældrene give skolen besked på elevens første fraværsdag ved at ringe til kontoret inden kl. 9.00. Klasselæreren vil hurtigst muligt blive underrettet. I tilfælde af lange sygdomsperioder eller ved hyppige forsømmelser på grund af sygdom, kan skolen forlange lægeattest.

Ulovlige forsømmelser:

Enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom, eller som ikke på forhånd er godkendt af eller aftalt med skolen, er ulovlig.

Aske Andersen a few seconds ago
Løjtegårdsskolen
Løjtegårdsvej 36
2770 Kastrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Løjtegårdsskolen

Read a bit more about Løjtegårdsskolen.