Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Munkholmskolen

Vi er en dynamisk skole, der er åben for samarbejde med det omgivende samfund.

Vi anser det for en værdi, at vi alle er forskellige, og derudfra vil vores pædagogik og samarbejde mellem skole og hjem tage sit udgangspunkt. Det enkelte menneskes forskellighed anerkendes på Munkholmskolen som en ressource, og hvert barn udfordres fagligt og socialt, så det lærer og udvikler sig mest muligt.

Vi er en faglig stærk skole, hvor skolens personale arbejder professionelt med at udvikle undervisningen til gavn for elevernes læring.

Forældresamarbejdet mellem skole og hjem er præget af gensidig ansvarlighed i forhold til denne opgave og respekt for de forskellige roller, vi spiller i forhold til børnenes læring og udvikling. Forældrene opdrager børnene, skolen socialiserer børnene, og vi arbejder alle ud fra Munkholmskolens visioner.

Forældrerådene i klasserne samarbejder med skolebestyrelsen om at nå dette mål.

Skolebestyrelsen vedtager et princip om dette samarbejde.

Målsætning

Skolens målsætning er rammesættende for det arbejde, der udføres i dagligdagen; en anerkendende og værdsættende kultur, et højt fagligt niveau og udviklende fællesskaber, et kreativt, musisk og alsidigt miljø, fokus på krop, sundhed, natur og miljø, globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi og balance mellem traditioner og fornyelse. Bag disse skal der skabes handleplaner med henblik på at efterleve og udnytte den pædagogiske debat, der ligger til grund for målsætningen.

Munkholmskolen skal være et godt lærested kendetegnet ved:

en anerkendende og værdsættende kultur. et højt fagligt niveau og udviklende faglige fællesskaber. et kreativt, musisk og alsidigt miljø. fokus på krop, sundhed, natur og miljø. globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi. balance mellem traditioner og fornyelse. En anerkendende og værdsættende kultur

Vi skal:

anerkende og respektere forskelle. styrke eleverne i de relationer, de indgår i. styrke eleverne som deltagere og medskabere. styrke samarbejde, kontakt og fælles forståelse mellem skole og hjem og mellem lærere og elever.

Et højt fagligt niveau og udviklende faglige fællesskaber

Vi skal:

møde alle elever med høje forventninger uanset individuelt niveau. tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger. styrke og fastholde udviklingen af optimale undervisningsformer. fastholde karaktergennemsnit i den øverste fjerdedel. Et kreativt, musisk og alsidigt miljø

Vi skal

fremme og styrke elevernes lyst til og anerkendelse af musiske fag. stimulere og benytte alle sanser i undervisningen.

Fokus på krop, sundhed, natur og miljø

Vi skal:

fremme og stimulere elevernes glæde ved bevægelse fremme sund daglig kost til alle elever med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger fremme fysisk formåen fremme at skolens undervisning tilrettelægges under hensyn til krop, sundhed, natur og miljø stimulere at skolens drift sker under hensyn til krop, sundhed, natur og miljø

Globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi

Vi skal:

stimulere elevernes forståelse for betydningen af forskning og innovation. åbne skolen og undervisningen så verden lukkes ind. inddrage andre kulturer, værdier og leveformer i undervisningen.

Balance mellem traditioner og fornyelse

Vi skal:

bevare og værne om skolens gode traditioner. være åben for nye idéer og muligheder.

Aske Andersen a few seconds ago
Munkholmskolen
Bymarksvej 18
Stevnstrup
8870 Langå

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.