At Munkholmskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Munkholmskolen

Vi er en dynamisk skole, der er åben for samarbejde med det omgivende samfund.

Vi anser det for en værdi, at vi alle er forskellige, og derudfra vil vores pædagogik og samarbejde mellem skole og hjem tage sit udgangspunkt. Det enkelte menneskes forskellighed anerkendes på Munkholmskolen som en ressource, og hvert barn udfordres fagligt og socialt, så det lærer og udvikler sig mest muligt.

Vi er en faglig stærk skole, hvor skolens personale arbejder professionelt med at udvikle undervisningen til gavn for elevernes læring.

Forældresamarbejdet mellem skole og hjem er præget af gensidig ansvarlighed i forhold til denne opgave og respekt for de forskellige roller, vi spiller i forhold til børnenes læring og udvikling. Forældrene opdrager børnene, skolen socialiserer børnene, og vi arbejder alle ud fra Munkholmskolens visioner.

Forældrerådene i klasserne samarbejder med skolebestyrelsen om at nå dette mål.

Skolebestyrelsen vedtager et princip om dette samarbejde.

Målsætning

Skolens målsætning er rammesættende for det arbejde, der udføres i dagligdagen; en anerkendende og værdsættende kultur, et højt fagligt niveau og udviklende fællesskaber, et kreativt, musisk og alsidigt miljø, fokus på krop, sundhed, natur og miljø, globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi og balance mellem traditioner og fornyelse. Bag disse skal der skabes handleplaner med henblik på at efterleve og udnytte den pædagogiske debat, der ligger til grund for målsætningen.

Munkholmskolen skal være et godt lærested kendetegnet ved:

en anerkendende og værdsættende kultur. et højt fagligt niveau og udviklende faglige fællesskaber. et kreativt, musisk og alsidigt miljø. fokus på krop, sundhed, natur og miljø. globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi. balance mellem traditioner og fornyelse. En anerkendende og værdsættende kultur

Vi skal:

anerkende og respektere forskelle. styrke eleverne i de relationer, de indgår i. styrke eleverne som deltagere og medskabere. styrke samarbejde, kontakt og fælles forståelse mellem skole og hjem og mellem lærere og elever.

Et højt fagligt niveau og udviklende faglige fællesskaber

Vi skal:

møde alle elever med høje forventninger uanset individuelt niveau. tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger. styrke og fastholde udviklingen af optimale undervisningsformer. fastholde karaktergennemsnit i den øverste fjerdedel. Et kreativt, musisk og alsidigt miljø

Vi skal

fremme og styrke elevernes lyst til og anerkendelse af musiske fag. stimulere og benytte alle sanser i undervisningen.

Fokus på krop, sundhed, natur og miljø

Vi skal:

fremme og stimulere elevernes glæde ved bevægelse fremme sund daglig kost til alle elever med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger fremme fysisk formåen fremme at skolens undervisning tilrettelægges under hensyn til krop, sundhed, natur og miljø stimulere at skolens drift sker under hensyn til krop, sundhed, natur og miljø

Globalt udsyn og åbenhed for ny viden og teknologi

Vi skal:

stimulere elevernes forståelse for betydningen af forskning og innovation. åbne skolen og undervisningen så verden lukkes ind. inddrage andre kulturer, værdier og leveformer i undervisningen.

Balance mellem traditioner og fornyelse

Vi skal:

bevare og værne om skolens gode traditioner. være åben for nye idéer og muligheder.

Aske Andersen a few seconds ago
Munkholmskolen
Bymarksvej 18
Stevnstrup
8870 Langå

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Munkholmskolen

Read a bit more about Munkholmskolen.