Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Odder lille Friskole

Formål At samle børn, forældre og lærere i et aktivt fællesskab. Sammen varetager vi dannelsen af børnene og skaber rammer for en undervisning, der søger og udvikler børnenes kreativitet, evne til at tænke selvstændigt og opleve i helheder.

Værdier Odder lille Friskole bygger på demokrati. Ved det forstår vi medbestemmelse, gensidig ansvarlighed, tryghed og hensyntagen i alle forhold. Det er en friskole, hvor enhver har frihed til at tro, mene og ytre sig efter sin overbevisning, selvfølgelig i respekt for såvel den enkelte som for fællesskabet. Lyst til læring er for os et centralt begreb.

Frihed og folkestyre På Odder lille Friskole forbereder vi eleverne til frihed og folkestyre gennem materialevalg, undervisningsmetodik, arbejdsform, debat og stillingtagen samt forskellige andre tiltag. I samfundsfag er det feks. selve fagets natur at forberede til frihed og folkestyre, herunder ligestilling og tolerance. Det opnås ved at lægge vægt på de institutioner f.eks. kommuner, regioner, Folketinget, EU, FN, UNICEF etc. som netop har folkestyre, demokrati og frihed som formål. I dansk gøres det bl.a. ved materialevalg.

En del af de materialer, vi arbejder med, er blevet til i ønsket om og nødvendigheden af

frihed og folkestyre. Det samme gør sig gældende inde for sprogfagene. I undervisningen har

vi bl.a. anvendt diskussion, forholden sig til, ret til at ytre sig og blive anerkendt for dette.

Hvordan man på skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre, givet med eksempler fra selve undervisningen

Det er mere formen end selve fagets natur der involverer eleverne demokratisk. I den afsluttende evaluering af elevernes forskellige arbejder er der lagt meget op til en demokratisk proces ved fremlæggelser.

Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter.

På skolen forbereder vi eleverne til frihed og folkestyre, givet med eksempler fra skolens øvrige aktiviteter. Af øvrige aktiviteter der finder sted på skolen som lægger op til frihed og folkestyre kunne bl.a. nævnes:

Morgensang

Fællesmøder der styres af eleverne i 8 kl.

Elevråd

Klasseråd

Fællesarrangementer

Projektuger, hvor der bla. bliver arbejdet med børnekonventionen og børns rettigheder samt identitet, lighed mellem kønnene m.m

Deltagelse i skolevalg, hvor undervisningen op til dette er præget af diskussion om demokrati, ytringsfrihed, værdier, kultur - kort sagt, frihed og folkestyre.

Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau.

Værdierne, traditionerne og ånden på Odder lille Friskole er med til at skabe grobund for elevernes fremadrettede tro på demokratiets styrker, rettigheder, nødvendighed og pligter i forhold til samfundet, deri blandt at tage stilling og tage ansvar.

Derudover er der løbende samtaler på klasseniveau med klasselærere. I samværet på Odder lille Friskole er vi meget opmærksomme på, at eleverne bliver inspireret og motiveret til tolerance og demokrati.

Grundlæggende kan man først på længere sigt vurdere, om de tiltag, skolen har taget i forhold til frihed og folkestyre, har båret frugt. Dog kan vi også i den daglige undervisning løbende se resultater af bestræbelserne på, om eleverne er gearet til selvstændig stillingtagen, til at tage ansvar, danne meninger og holdninger ud fra egen overbevisning og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem elevrådsarbejdet diskuteres det faglige indhold, emner og undervisningsformer. Vi har også en høj prioritering af arrangementer, der lægger vægt på elevernes opdragelse til frihed, folkestyre og tolerance.

Humanistisk menneskesyn

Skolen betragter det enkelte menneske som et helt menneske. Ved dette forstås en følelsesmæssig og intellektuel balance samt en evne til at anvende sine ressourcer og kompetencer på den bedste måde.

Fællesskab Gennem et gensidigt, forpligtende samvær mellem elever, forældre og ansatte opstår et fællesskab, som omfatter den daglige skolegang, og som sikrer udviklingen af et dynamisk og inspirerende undervisningsmiljø, hvor der dannes grobund for udvikling og nyskabelse.

Demokrati, ligestilling og indflydelse Eleverne oplever gennem skoleforløbet indgangen til et demokratisk samfund, hvor deres synspunkter og ønsker bliver hørt, med ligestilling og medbestemmelse på forskellige områder i dagligdagen. Omfanget af indflydelse øges naturligt op gennem årgangene, i rammer hvor dette kan lade sig gøre.

Samarbejde og medansvar Eleverne skal samarbejde. Både med forskellige mennesketyper og aldersgrupper, om forskellige opgaver og i forskellige sammenhænge.

Vi lægger stor vægt på den enkeltes medansvar, uanset om det drejer sig om teoretiske krav eller praktiske opgaver og gøremål. Skolen vægter en undervisning, der er baseret på elevens aktive medvirken i læringsprocessen. Vi tror på, at den enkelte elev herigennem opnår en styrkelse af evnen til at håndtere sociale relationer mennesker imellem.

Muligheder frem for begrænsninger Tankegangen bag de forskellige opdelinger af eleverne bygger på mangfoldighed. Ved at tilbyde forskellige undervisnings- og læringsmetoder opdelt i forskellige strukturer kommer eleverne gennem en vifte af valg og muligheder, som sætter dem i stand til at benytte disse i andre sammenhænge. Det betyder, at den enkelte elev gennem skoleforløbet får en oplevelse af at kunne tænke kreativt og af selv at kunne handle.

Aske Andersen a few seconds ago
Odder lille Friskole
Randlevvej 4
8300 Odder

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.