At Vinding Skole Sørvad we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Vinding Skole Sørvad

Forskrift/indledning Vinding Skole består af skole- og SFO del og betragtes i dagligdagen som én helhed – skolen. Værdigrundlaget danner rammen for Vinding Skoles daglige virke. Formålet med værdigrundlaget er, at

  • alle vore elever udvikler sig til livsduelige mennesker, både fagligt, personligt og socialt
  • skabe et godt og konstruktivt samarbejde forældre og skole imellem. Værdigrundlaget er et dynamisk værktøj, der årligt tages op til eftersyn i alle afdelinger. Hverdagen skal afspejles i værdigrundlaget, så vi sammen skaber et godt og udbytterigt læringsmiljø for alle. Kronen Ved læring forstår vi:  At det enkelte Kronbladene Ved trivsel forstår vi:  At eleverne oplever glæde, tillid, tryghed og anerkendelse i samspillet med børn og voksne. Det opnår vi ved:  God og tydelig klasserumsledelse  At alle klasser har et trivselsråd  At der aftales klasseregler, som løbende tages op i klassen  Lærer-elevsamtaler, der sikrer, at det enkelte barn bliver set og anerkendt  Et godt forældresamarbejde, der understøtter klassens trivsel  At have legepatrulje  At have et engageret elevråd  Voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne og SFO-tiden Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning:  Robuste børn, der ikke så let lader sig slå ud  Et klasse- og skolemiljø, hvor alle har del i et fællesskab  Positive og engagerede forældre  Positive og engagerede ansatte  Trygge børn og voksne  Færre konflikter  Leg på tværs  At børn oplever gode frikvarterer Ved engagement forstår vi:  At være involveret, medlevende og aktivt deltagende både individuelt og i fællesskab Det opnår vi ved:  Varieret og spændende undervisning og aktiviteter  Tidligt fokus på fællesskabets betydning  Trygt læringsrum  Aktiv forældredeltagelse hele skoleforløbet igennem Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, når vi ser:  At børnene deltager aktivt i undervisningen og øvrige aktiviteter  At børnene viser respekt og omsorg overfor hinanden  At børnene udtrykker glæde ved at gå i skole  At børnene deltager frivilligt i fx lege- og skolepatrulje, elevråd  At der er stor forældreopbakning ved skolens og klassens aktiviteter Ved fordybelse forstår vi: At barnet kan arbejde fokuseret og koncentreret i perioder afpasset i forhold til alder og formåen. Det opnår vi ved:  At differentiere opgaver og aktiviteter  At tilbyde ”læringsrum”, der giver mulighed for koncentration og fokus  At undervise i metoder, der kan hjælpe med at holde fokus Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  At barnet kan koncentrere sig om en faglig opgave  At barnet glemmer tid og sted  At barnet oplever arbejdsglæde og tilfredshed ved egen indsats  At barnet gerne vil blive i opgaven, selvom aktiviteten er slut Ved respekt forstår vi: At børnene kan anerkende, tage ansvar for og hensyn til andre børn og voksne på trods af forskelligheder. Det opnår vi ved:  At undervise i hvordan man anerkender andre  At have tydelige forventninger til, hvilket ansvar den enkelte elev skal tage  At have tydelige forventninger til, hvilke hensyn den enkelte elev skal tage  At eleverne oplever gode voksne rollemodeller  At synliggøre forventningerne til hensigtsmæssig adfærd Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  At barnet reagerer hensigtsmæssigt på uenigheder  At barnet forstår og accepterer andres grænser  At barnet følger fællesskabets regler Ved samarbejde forstår vi:  En tværfaglig proces der er afhængig af gensidig tillid mellem elever, medarbejdere, forældre, ledelse  Kendskab til og respekt for hinandens interesser og arbejdsområder  En i fællesskabet defineret forståelsesramme for, hvad det er, vi vil med børnene Dette opnår vi ved:  At samarbejde i årgangs- og afdelingsteams og på PR-møder  At afprøve nye samarbejdsrelationer  At ledelsen skaber gode betingelser for samarbejde  At lærere og pædagoger skaber gode betingelser for samarbejde mellem eleverne  At skolen har tydelige forventninger til samarbejdet mellem medarbejdere og forældre Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning?  At vi bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrupper  At eleverne bliver dygtige til at arbejde sammen  At eleverne ønsker at arbejde sammen  At forældrene trygt henvender sig til skolen  At både medarbejdere og forældre indgår i en konstruktiv dialog om klassens trivsel  At medarbejderne udviser lyst til at indgå i samarbejdsrelationer
Aske Andersen a few seconds ago
Vinding Skole Sørvad
Skolegade 6
7550 Sørvad

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vinding Skole Sørvad

Read a bit more about Vinding Skole Sørvad.