SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Vinding Skole Sørvad

Read a bit more about Vinding Skole Sørvad.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vinding Skole Sørvad

Forskrift/indledning Vinding Skole består af skole- og SFO del og betragtes i dagligdagen som én helhed – skolen. Værdigrundlaget danner rammen for Vinding Skoles daglige virke. Formålet med værdigrundlaget er, at

  • alle vore elever udvikler sig til livsduelige mennesker, både fagligt, personligt og socialt
  • skabe et godt og konstruktivt samarbejde forældre og skole imellem. Værdigrundlaget er et dynamisk værktøj, der årligt tages op til eftersyn i alle afdelinger. Hverdagen skal afspejles i værdigrundlaget, så vi sammen skaber et godt og udbytterigt læringsmiljø for alle. Kronen Ved læring forstår vi:  At det enkelte Kronbladene Ved trivsel forstår vi:  At eleverne oplever glæde, tillid, tryghed og anerkendelse i samspillet med børn og voksne. Det opnår vi ved:  God og tydelig klasserumsledelse  At alle klasser har et trivselsråd  At der aftales klasseregler, som løbende tages op i klassen  Lærer-elevsamtaler, der sikrer, at det enkelte barn bliver set og anerkendt  Et godt forældresamarbejde, der understøtter klassens trivsel  At have legepatrulje  At have et engageret elevråd  Voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne og SFO-tiden Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning:  Robuste børn, der ikke så let lader sig slå ud  Et klasse- og skolemiljø, hvor alle har del i et fællesskab  Positive og engagerede forældre  Positive og engagerede ansatte  Trygge børn og voksne  Færre konflikter  Leg på tværs  At børn oplever gode frikvarterer Ved engagement forstår vi:  At være involveret, medlevende og aktivt deltagende både individuelt og i fællesskab Det opnår vi ved:  Varieret og spændende undervisning og aktiviteter  Tidligt fokus på fællesskabets betydning  Trygt læringsrum  Aktiv forældredeltagelse hele skoleforløbet igennem Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, når vi ser:  At børnene deltager aktivt i undervisningen og øvrige aktiviteter  At børnene viser respekt og omsorg overfor hinanden  At børnene udtrykker glæde ved at gå i skole  At børnene deltager frivilligt i fx lege- og skolepatrulje, elevråd  At der er stor forældreopbakning ved skolens og klassens aktiviteter Ved fordybelse forstår vi: At barnet kan arbejde fokuseret og koncentreret i perioder afpasset i forhold til alder og formåen. Det opnår vi ved:  At differentiere opgaver og aktiviteter  At tilbyde ”læringsrum”, der giver mulighed for koncentration og fokus  At undervise i metoder, der kan hjælpe med at holde fokus Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  At barnet kan koncentrere sig om en faglig opgave  At barnet glemmer tid og sted  At barnet oplever arbejdsglæde og tilfredshed ved egen indsats  At barnet gerne vil blive i opgaven, selvom aktiviteten er slut Ved respekt forstår vi: At børnene kan anerkende, tage ansvar for og hensyn til andre børn og voksne på trods af forskelligheder. Det opnår vi ved:  At undervise i hvordan man anerkender andre  At have tydelige forventninger til, hvilket ansvar den enkelte elev skal tage  At have tydelige forventninger til, hvilke hensyn den enkelte elev skal tage  At eleverne oplever gode voksne rollemodeller  At synliggøre forventningerne til hensigtsmæssig adfærd Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  At barnet reagerer hensigtsmæssigt på uenigheder  At barnet forstår og accepterer andres grænser  At barnet følger fællesskabets regler Ved samarbejde forstår vi:  En tværfaglig proces der er afhængig af gensidig tillid mellem elever, medarbejdere, forældre, ledelse  Kendskab til og respekt for hinandens interesser og arbejdsområder  En i fællesskabet defineret forståelsesramme for, hvad det er, vi vil med børnene Dette opnår vi ved:  At samarbejde i årgangs- og afdelingsteams og på PR-møder  At afprøve nye samarbejdsrelationer  At ledelsen skaber gode betingelser for samarbejde  At lærere og pædagoger skaber gode betingelser for samarbejde mellem eleverne  At skolen har tydelige forventninger til samarbejdet mellem medarbejdere og forældre Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning?  At vi bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrupper  At eleverne bliver dygtige til at arbejde sammen  At eleverne ønsker at arbejde sammen  At forældrene trygt henvender sig til skolen  At både medarbejdere og forældre indgår i en konstruktiv dialog om klassens trivsel  At medarbejderne udviser lyst til at indgå i samarbejdsrelationer
Aske Andersen a few seconds ago
Vinding Skole Sørvad
Skolegade 6
7550 Sørvad