ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Skovvangskolen (Glostrup)

  1. Skolen som uddannelsessted

På Glostrup Skole er vi optaget af, at alle elever trives og udfordres, så de bliver kompetente og fagligt dyg- tige hele mennesker. Vi anerkender, at elever har forskellige behov, forskellig bagage med hjemmefra og

forskellige måder at tilegne sig læring på. Derfor tilpasses undervisningen i videst muligt omfang til ele- verne. Vi lægger vægt på, at alle elever oplever, at de dur til noget, at det som eleven bidrager med er vær- difuldt for andre, og at den enkelte ikke alene oplever et fællesskab, men også er en del af et fællesskab.

Når du som studerende er i praktik hos os, vil vi både betragte dig som kollega og studerende. Vi er bevid- ste om, at Glostrup Skoles lærere og vejleder både skal være aktive i forbindelse med dine læreprocesser

og deltage i bedømmelsen af dine kompetencer i forhold til praktikkens videns- og færdighedsmål.

Som studerende arbejder du med tjenstligt og pædagogisk ansvar overfor Glostrup Skoles ledelse. Vi for- venter, at du er aktiv i lærerrollen og bearbejder de indtryk og erfaringer, du gør dig både mundtligt og

skriftligt. Alle studerende skal fra første praktik deltage i arbejdet som underviser, således at de kan obser- veres og vurderes i denne funktion. Som deltagende underviser forventes det også at du indgår i planlæg- ning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen. Det er eksempelvis en del af de studerendes arbejde

i praktikken at lave skriftlige undervisningsplaner. Derfor forudsætter vi, at du er bekendt med didaktiske undervisningsmodeller. Ud over at forberede undervisningen er det f.eks. også den studerendes opgave at klargøre lokalet, skaffe de materialer, der skal anvendes samt at deltage i andre former for læreropgaver.

Du får tilknyttet en praktiklærer. Praktiklæreren er dels folkeskolelærer for eleverne i klassen og dels lærer- uddanner for de studerende. Praktiklæreren har derfor ansvaret for den undervisning, eleverne modtager,

og er samtidig den, der hjælper dig i udviklingen af lærerfaglige kompetencer. Praktiklærerens funktion er

at observere, være vejleder samt konstruktiv kritiker og dermed bidrage til dine refleksioner over undervis- ning og andre læreropgaver i forhold til den pågældende årgangs indholdsområder. Praktiklæreren støtter

dig i de umiddelbare refleksioner hen imod at kunne systematisere og generalisere erfaringer. Praktiklære- ren og skolens praktikkoordinator støtter dig i særligt vanskelige situationer. Dette omfatter vanskeligheder

i klasser, med enkelte elever, forældre og i forbindelse med undervisning og andre læreropgaver. Vi vil til- stræbe, at du i praktikken kommer til at arbejde med så mange områder af lærerjobbet som muligt. Derfor

forpligter vi os til at inddrage dig som studerende i en række forskellige sammenhænge, så du tilegner dig kompetencer til at varetage de forskellige funktioner, som en lærer varetager. Generelt ønsker vi at bidrage aktivt til, at de studerende igennem deres 3 praktikperioder tilegner sig den

viden og de færdigheder, som vi gerne ser en nyuddannet lærer har. Mere herom i vores konkrete uddan- nelsesplan for hver af praktikkerne.

Med hensyn til videooptagelser og brug af videoklip i vejledningen og til eksamen, vil de studerende, lige som det gælder for lærerne på skolen, være omfattet af kommunens regler om brug af videoklip. Muligheder for praksissamarbejde. Skolen er generelt åben overfor henvendelser fra undervisere på læreruddannelserne i UCC i forbindelse med samarbejdet mellem lærere og elever her, og studerende og undervisere på UCC – gerne med udbytte for os alle. Der træffes konkrete aftaler i god tid med praktikkoordinatoren på den enkelte skole.

Aske Andersen a few seconds ago
Skovvangskolen (Glostrup)

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skovvangskolen (Glostrup)

Read a bit more about Skovvangskolen (Glostrup).