LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Skovvangskolen (Glostrup)

  1. Skolen som uddannelsessted

På Glostrup Skole er vi optaget af, at alle elever trives og udfordres, så de bliver kompetente og fagligt dyg- tige hele mennesker. Vi anerkender, at elever har forskellige behov, forskellig bagage med hjemmefra og

forskellige måder at tilegne sig læring på. Derfor tilpasses undervisningen i videst muligt omfang til ele- verne. Vi lægger vægt på, at alle elever oplever, at de dur til noget, at det som eleven bidrager med er vær- difuldt for andre, og at den enkelte ikke alene oplever et fællesskab, men også er en del af et fællesskab.

Når du som studerende er i praktik hos os, vil vi både betragte dig som kollega og studerende. Vi er bevid- ste om, at Glostrup Skoles lærere og vejleder både skal være aktive i forbindelse med dine læreprocesser

og deltage i bedømmelsen af dine kompetencer i forhold til praktikkens videns- og færdighedsmål.

Som studerende arbejder du med tjenstligt og pædagogisk ansvar overfor Glostrup Skoles ledelse. Vi for- venter, at du er aktiv i lærerrollen og bearbejder de indtryk og erfaringer, du gør dig både mundtligt og

skriftligt. Alle studerende skal fra første praktik deltage i arbejdet som underviser, således at de kan obser- veres og vurderes i denne funktion. Som deltagende underviser forventes det også at du indgår i planlæg- ning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen. Det er eksempelvis en del af de studerendes arbejde

i praktikken at lave skriftlige undervisningsplaner. Derfor forudsætter vi, at du er bekendt med didaktiske undervisningsmodeller. Ud over at forberede undervisningen er det f.eks. også den studerendes opgave at klargøre lokalet, skaffe de materialer, der skal anvendes samt at deltage i andre former for læreropgaver.

Du får tilknyttet en praktiklærer. Praktiklæreren er dels folkeskolelærer for eleverne i klassen og dels lærer- uddanner for de studerende. Praktiklæreren har derfor ansvaret for den undervisning, eleverne modtager,

og er samtidig den, der hjælper dig i udviklingen af lærerfaglige kompetencer. Praktiklærerens funktion er

at observere, være vejleder samt konstruktiv kritiker og dermed bidrage til dine refleksioner over undervis- ning og andre læreropgaver i forhold til den pågældende årgangs indholdsområder. Praktiklæreren støtter

dig i de umiddelbare refleksioner hen imod at kunne systematisere og generalisere erfaringer. Praktiklære- ren og skolens praktikkoordinator støtter dig i særligt vanskelige situationer. Dette omfatter vanskeligheder

i klasser, med enkelte elever, forældre og i forbindelse med undervisning og andre læreropgaver. Vi vil til- stræbe, at du i praktikken kommer til at arbejde med så mange områder af lærerjobbet som muligt. Derfor

forpligter vi os til at inddrage dig som studerende i en række forskellige sammenhænge, så du tilegner dig kompetencer til at varetage de forskellige funktioner, som en lærer varetager. Generelt ønsker vi at bidrage aktivt til, at de studerende igennem deres 3 praktikperioder tilegner sig den

viden og de færdigheder, som vi gerne ser en nyuddannet lærer har. Mere herom i vores konkrete uddan- nelsesplan for hver af praktikkerne.

Med hensyn til videooptagelser og brug af videoklip i vejledningen og til eksamen, vil de studerende, lige som det gælder for lærerne på skolen, være omfattet af kommunens regler om brug af videoklip. Muligheder for praksissamarbejde. Skolen er generelt åben overfor henvendelser fra undervisere på læreruddannelserne i UCC i forbindelse med samarbejdet mellem lærere og elever her, og studerende og undervisere på UCC – gerne med udbytte for os alle. Der træffes konkrete aftaler i god tid med praktikkoordinatoren på den enkelte skole.

Aske Andersen a few seconds ago
Skovvangskolen (Glostrup)