At Lystrup Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
 • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
 • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
 • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Lystrup Skole

Lystrup skoles værdigrundlag Vi ønsker glæde og humor i det professionelle arbejde Vi har en anerkendende tilgang

 • til børn, forældre og andre samarbejdsparter Motivation og engagementtilstræbes som drivkraft hos børnogmedarbejdere Vi ønsker åbenhed og ærlighed
 • i samarbejdet med børn, forældre og kollegaer Børnenes og personalets trivsel er i højsædet
 • kodeordene er omsorg og nærvær Skolestarten er vigtig
 • vi prioriterer resurser til skolestarten Vi respekterer børns forskellige måder at lære på
 • og lader os inspirere af Læringsstile Vi bestræber os på respektfuld og ordentlig kommunikation
 • i alle sammenhænge Vi yder en tidlig og koordineret indsats
 • for børn med vanskeligheder af social eller faglig karakter Vi bestræber os på at have høj faglighed
 • teamsamarbejde styrker det professionelle arbejde Vi arbejder for at styrke børns medborgerskab
 • og har fokus på børn med dansk som andetsprog Vi vægter børns sundhed
 • og har en tydelig kostpolitik De voksne skal være gode rollemodeller
 • og være bevidste om deres ansvar Der skal være respekt for forskelligheder
 • i forhold til - og imellem - børn, forældre og medarbejdere Vi vægter gode traditioner
 • bl.a. cirkus i SFO, fælles juleafslutning, musical, sommerfest i indskolingen, idræts- og motionsdage. Vores arbejde bygger på tillid – og kun et minimum af kontrol
 • det gælder i forhold til medarbejdere, børn og forældre Overtrædelse af aftaler og regler følges op
 • i samtale og handling Vi bestræber os på at have en høj informationsgrad med stor tydelighed
 • i en forventning om engagerede forældre Vi har tydelige forventninger til hinanden
 • i samarbejdet med børn, forældre og kollegaer Vi vægter et respektfyldt og velorganiseret lærer/pædagog samarbejde
 • og udnytter de to faggruppers resurser i forhold til børnene Lokaler og fællesområder skal være indbydende
 • vi har høj ansvarlighed for oprydning Handle-niveau Ovenstående udsagn betyder blandt andre følgende handlinger: Begrebs-niveau Arbejdsglæde Høj faglighed Troværdighed Engagement Respekt Anerkendelse Tydelighed Åbenhed Ansvarlighed Rummelighed Fællesskab Udsagns-niveau Værdier fra ”skyen” betyder følgende: Respektfuld kommunikation Vi holder fokus på sagsforholdet. Vi vælger tid og sted for forskellige samtaler med respekt for at udenforstående ikke ufrivilligt involveres. Vi er opmærksomme på, at sprog og kommunikation skaber virkelighed. Derfor holder vi høj etik i alle sammenhænge. Trivsel Vi har AKT-medarbejdere, hvis opgave er at styrke børns trivsel Vi udarbejder en social udviklingsplan i alle klasser. Vi har elevmæglere, der støtter de yngste børn i frikvartererne og i konfliktsituationer Vi accepterer ikke mobning. Vi har en anti-mobbehandleplan Rollemodeller Vi er bevidste om vore verbale og nonverbale handlinger set i forhold til voksen- og opdragerrollen. Vi efterlever skolens skrevne og uskrevne politikker og regler. Motivation og engagement Under hensyntagen til børnenes alder, inddrager vi dem i forhold til skoledagens form og indhold, bl.a. gennem afvikling af klassemøder. Vi appellerer til forældrene om at vise interesse for skolen. Forældrenes positive medleven fremmer både børnenes og medarbejdernes engagement Tydelighed I børnehaveklassen – og med mellemrum i skoleforløbet - tager vi initiativ til, at der blandt medarbejdere og forældre i klasserne udarbejdes et gensidigt forventningskatalog. Der er overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør – og vi bestræber os på at sige, hvad vi gør. Respekt for forskellighed Vi arbejder for en rummelig skole, hvor forskellighed opleves som en styrke, - både blandt børn og blandt voksne. Vi reagerer, hvis børn er nedladende i forhold til andre børns sociale og kulturelle baggrund, herunder holdninger og udseende. I det kollegiale samarbejde er der plads og ret til uenighed og forskellighed. Oprydning Vi taler med børnene om betydningen af at være - og arbejde - i et godt fysisk miljø, hvor tingene ikke roder, og hvor der er så pænt, som det nu er muligt. At holde orden og rydde op er en fælles sag. Vi afholder en årlig ”forskønnelsesdag,” hvor hele skolen rydder op og bidrager til udsmykning. Høj informationsgrad Vi orienterer forældrene om undervisningens indhold, om børnenes samspil og trivsel og om skoledagens begivenheder på forældremøder og gennem breve. Vi informerer forældrene skriftligt om praktiske forhold i børnenes skolehverdag. Orienteringen foregår i høj grad på ForældreIntra, og frekvensen afhænger af børnenes alder. Vi tager kontakt til forældrene, når konflikter har betydelig indvirkning på et barns trivsel. En tidlig og koordineret indsats Vi samarbejder med forældre og dagtilbud om overgangen til skolen og har øje for børn med særlige behov i forhold til den personlige, den sociale eller den faglige udvikling. Vi støtter det enkelte barn og klassen med AKT-hjælp og/eller faglig specialundervisning. Vi retter henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Socialforvaltningen og andre samarbejdspartnere, når arbejdet med et barns trivsel og udvikling kræver det. Anerkendende tilgang Vi har en positiv tankegang om børn, forældre og kolleger. Vi har fokus på barnets resurser og styrkesider. Målet er fremgang og udvikling. Vi har øje for børns positive intentioner, uagtet at deres adfærd og attituder kan være uhensigtsmæssige. Vi kan tage afstand fra barnets handling, men ikke for barnet som person. Vi giver børn lov til at forklare sig og støtter børn i at fremføre synspunkter, holdninger og forklaringer i en konflikt. Konflikter løses ofte, hvis parterne får mulighed for at ytre sig. Tillid Vi har få og enkle ordensregler. Skolen er en åben arbejdsplads for børn og voksne, hvor der er rum til meget, så længe tilliden ikke brydes
Aske Andersen a few seconds ago
Lystrup Skole
Lystrupvej 256
8520 Lystrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Lystrup Skole

Read a bit more about Lystrup Skole.