LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Tjørnegårdskolen

VISION, BÆRENDE MÅL OG HANDLINGER KERNEOPGAVER

At fortsat udvikle en organisa2on der på bedst mulig vis kan e7erleve kravene i Folkeskoleloven, samt de kommunal- poli2ske mål.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dyg2ge, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold 2l faglige resultater. Tilliden 2l og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

VISION: DER ER OGSÅ ET GODT LIV EFTER SKOLEN

På Tjørnegårdskolen arbejder vi på at give eleverne det bedste springbræt 2l at begå sig godt i livet.
 Som indikatorer på denne vision vil vi holde øje med:

Om alle elever, når de afsluHer 9. klasse, har en plads på en ungdomsuddannelse, der opfylder eleverne ønsker og passer til deres potentialer

Om eleverne i det daglige og i trivselsundersøgelserne giver udtryk for at de trives

Om Tjørnegårdskolen har en høj undervisningseffekt, dvs. at elevernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne er højere end forventeligt målt ved undersøgelser som fx KREVI ́s.

Bærende mål og handlinger

Sociale kompetencer

Faglige kompetencer

Bevægelseskultur

Kommunikation

Mål:

At børnene lærer at blive ansvarlige medborgere samt udvikling af de personlige kompetencer.

Mål:

At hver enkelt barn udvikler sin faglige kompetencer så optimalt som muligt

Mål:

at udvikle en bevægelseskultur på skolen

Mål:

At få udviklet et kommunikationsniveau der er tilfredsstillende både for forældre, børn og personale.

Handlinger:

Revidering af ”Den gode tone”

Udviklingsplan for medborgerskab

Udvikling af AKT-arbejdet

Samvær og orden

Implementering af LP-arbejdet

Handlinger:

Fortsat basere organiseringen af undervisningen på det tætte teamsamarbejde

Fokus på undervis- ningsdifferentiering

Udvikling af overbygningen

Plan for investering i ny teknologi

Handleplan for D2

Styrkelse af det faglige samarbejde

Handlinger:

Udvidet timetal til idræts-undervisningen fra 0.-6. årgang

SFO bliver certificeret som idræts-SFO

Arbejde med at udvikle metoder til at skabe bevægelse i undervisningen

Søge midler til at udvikle de fysiske rammer, så de appellerer til bevægelse

Handlinger:

Få udarbejdet folderen om forældresamarbejde

Skabe et fælles niveau for information til forældre

Den bærende ramme

Tjørnegårdskolen har et velkvalificeret personale, der sikrer et højt fagligt niveau baseret på undervisningsdifferentiering og støttet af moderne teknologi samt idræt og bevægelse.

En skole hvor børn, forældre og personale trives i et mangfoldigt fællesskab baseret på rettigheder og pligter. En skole hvor såvel undervisning- som fritidsdel understøtter barnets personlige, kreative og sociale udvikling.

De grundlæggende værdier / den pædagogiske grundholdning

Tjørnegårdskolens grundholdning er, at læring bedst sker i fællesskaber, i gode anerkendende relationer og i en positiv stemning. Vi bestræber os på at se børnenes styrkesider og anstrengelser i stedet for at fokusere på fejl og mangler.

Aske Andersen a few seconds ago
Tjørnegårdskolen
Hyrdehøj 3
4000 Roskilde